Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Jaderná magnetická rezonance yttrito-železitých granátů se substitucemi kobaltu a germania
Thesis title in Czech: Jaderná magnetická rezonance yttrito-železitých granátů se substitucemi kobaltu
a germania
Thesis title in English: Nuclear magnetic resonance in yttrium-iron garnets with cobalt and germanium
substitutions
Key words: NMR, yttrito-železitý granát, defekty, substituce Co, Ge, Ca
English key words: NMR, yttrium iron garnet, defects, substitution of Co, Ge, Ca
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2008
Date of assignment: 12.11.2008
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Date of electronic submission:26.05.2011
Date of submission of printed version:26.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Opponents: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
 
 
 
Advisors: Mgr. Karel Kouřil, Ph.D.
doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
Guidelines
Pracovní úkoly:
1. Seznámit se s principy jevu nukleární magnetické rezonance (NMR).
2. Seznámit se s pulsními metodikami měření spekter NMR a relaxačních rychlostí v magnetikách.
3. Osvojit si základy obsluhy spektrometru NMR.
4. Seznámit se se základními publikovanými údaji o strukturních a magnetických vlastnostech yttrito-železitých granátů (YIG).
5. Změřit spektra NMR vzorků epitaxních filmů YIG se substitucí kationty Co a Ge a diskutovat vliv této substituce na spektra.
References
Seznam odborné literatury
S. Krupička, Fyzika feritů a příbuzných magnetických kysličníků (vybrané kapitoly), Akademia, Praha 1969
B. Sedlák, R. N. Kuzmin, Jaderné rezonanční metody ve fyzice pevných látek (vybrané kapitoly), skripta MFF, Praha 1983
H. Štěpánková, Anizotropie hyperjemného pole ve ferimagnetických oxidech (kap. 2, 3, 5), habilitační práce, Praha 1999
Soubor původních prací z odborných periodik

Preliminary scope of work
Jaderná magnetická rezonance (NMR) je metoda, které poskytuje s velmi dobrým rozlišením informace o velikosti hyperjemného magnetického pole přítomného na jádrech izotopů s nenulovým jaderným spinem. Hyperjemné magnetické pole je dáno elektronovou a magnetickou strukturou měřené látky a je citlivé na lokální uspořádání atomů v okolí rezonujícího jádra. Změny hyperjemného pole je pak možno sledovat v závislosti na změnách okolí vyvolaných např. částečnou substitucí atomů ve studované látce za jiné prvky.
Práce bude zaměřena na studium yttrito-železitých granátů, které patří mezi významné magnetické oxidy. Úkolem bude měření spekter NMR jader 57Fe se substitucemi na pozicích iontů Fe. Experimenty budou prováděny převážně při nízkých teplotách (4.2 K).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html