Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Marketingové strategie a zavedení motocyklu JAWA 250 na trhy nově přistoupivších zemí Evropské unie
Thesis title in Czech: Marketingové strategie a zavedení motocyklu JAWA 250 na trhy nově přistoupivších zemí Evropské unie
Thesis title in English: Marketing strategies and the launch of the motorbike JAWA 250 on the new EU member countries
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.04.2006
Date of assignment: 15.04.2006
Date and time of defence: 29.04.2008 00:00
Date of electronic submission:29.04.2008
Date of proceeded defence: 29.04.2008
Reviewers: Ing. Petr Malecha
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit marketingové strategie firmy JAWA pro rumunský trh, konkrétně pro uplatnění modelu JAWA 250 Travel na tomto trhu.
Východiskem diplomové práce jsou relevantní poznatky o marketingové strategii, marketingovém výzkumu a jeho technikách, o modelech interkulturní komunikace jako prvku tvorby marketingové strategie pro zahraniční trhy.
V práci je popsán historický vývoj firmy JAWA, jsou analyzovány její marketingové strategie v jednotlivých etapách vývoje.
V kontextu se změnou vnímání motocyklu na konci minulého století, pozicí firmy JAWA v rámci motocyklového průmyslu a vývojem evropských trhů jsou na základě marketingového výzkumu rumunského trhu zpracována východiska a doporučení pro realizaci marketingové strategie firmy JAWA na rumunském trhu.
Samotný marketingový výzkum je realizován jednak v rovině expertů na rumunský motocyklový trh, jednak v rovině cílové skupiny potenciálních zákazníků.
Preliminary scope of work in English
The main aim of the thesis is the creation of the marketing strategy of the JAWA Company for the Romanian market, particularly for the launch of the model JAWA 250 Travel on this market.
The relevant knowledge on marketing strategies, marketing research, and its techniques, on models of the intercultural communication as an element of a creation of the marketing strategy for foreign markets are the starting points of the thesis.
The historic development of the JAWA Company is described in the thesis. Its marketing strategies in the particular development stages are analysed.
The starting points and recommendations for the implementation of the JAWA Company?s marketing strategy on the Romanian market are elaborated in context with changes of understanding motorbikes at the end of the last century, the position JAWA Company in the framework of the motorbike industry, as well as with the development of the European markets.
The marketing research is made partly on the level of the Romanian motorbike market experts, partly on the level of a target group of potential customers.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html