Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Využití kompenzačních cvičení a balančních pomůcek v atletice
Thesis title in Czech: Využití kompenzačních cvičení a balančních pomůcek v atletice
Thesis title in English: Use of compensacory aids balance exercises in athletic
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Atletika (51-600100)
Supervisor: PaedDr. Jarmila Segeťová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.06.2008
Date of assignment: 16.06.2008
Date and time of defence: 20.09.2010 13:45
Venue of defence: katedra atletiky
Date of electronic submission:02.09.2010
Date of submission of printed version:02.09.2010
Date of proceeded defence: 20.09.2010
Reviewers: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1.Úvod obsahující cíl a základní problematiku
2.Studium literárních poznatků, zjistit a vymezit pojmy zaměřené k problematice: pohyblivost a koordinace (Dovalil, Choutka), sportovní kineziologie (Véle, Javůrek, kineziologie posturálního systému a kloubní vůle (Tichý), fyziologie těl. zátěže (Máček a Vávra), svalová rovnováha (Kubelíková, Vávrová),senzomotorická stimulace (Bratislava: Rehabilitace, 1992.34s.)
3. Zdůvodnění struktury práce, vlastní zpracování, definování cíle,úkolů práce, problémových bodů,metod práce,výsledky a diskuse práce
4. Závěr obsahující shrnutí a zhodnocení práce
5. Zhodnocené výsledky interpretovat a doporučit do praxe (sport. tréninku a rehabilitace)
References
1.DYLEVSKÝ, I., KÁLAL, J., KOLÁŘ, P. a kol. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publihing,1997.
2.CHOUTKA, M., DOVALIL,J. Sportovní trénink. Praha:Karolinum, 1991.
3.KÁBELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy(průprava ke správnému držení těla). 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 240 s.
4.KOLÁŘ, P. Typická zranění pohybového aparátu u atletů, jejich léčba a prevence. Ústní sdělení. Kurz trenérů olympijské solidarity MOV,Nymburk. 20.10.2006.
5.PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.270 s. ISBN 80-7184-569-8.
6.RYCHLÍKOVÁ, E. Funkční poruchy kloubů končetin. 1.vyd. Praha: Grada Avicenum, 2002.256 s. ISBN 80-247-0237-1.
7.TICHÝ, M. Kloubní vůle u normálního kloubu a kloubu s funkční blokádou. In TICHÝ, M. (editor) Teorie a praxe ve fyzioterapii. Sborník z vědeckého semináře s mezinárodní účastí. Ústí nad Labe: ÚZSUJEP, 2003,s 12 ? 17. ISBN 80-7044-480-0.
7.VÉLE, F. Kineziologie posturálního systému. 1. vyd. Praha: Karolinum,1995.85 s.
8.ZOTKO,P. Prevence zranění, specifické cvičení pro šlachy a vazy. Přel. Sportis. Vol.40, Modern athlete and coach. No. 3, 2002,pp.3740.
9.BLAHUŠ, P., KOVÁŘ, R. Stručný úvod do metodologie. Praha: UK, 1970. 50 s.
10.ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271. ISBN 80-7198-173.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html