Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Teorie spinových vln ve vrstevnatých nanostrukturách
Thesis title in Czech: Teorie spinových vln ve vrstevnatých nanostrukturách
Thesis title in English: Theory of spin waves in layered nanostructures
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Author:
Guidelines
1. získání základního přehledu o problematice dynamiky lokalizovaných magnetických momentů (atomárních spinů) v rámci Heisenbergova modelu magnetismu
2. seznámení s teoretickými metodami k nalezení spekter spinových vln v systémech s dokonalou i porušenou translační symetrií
3. numerická implementace metody vhodné pro vrstevnaté struktury a její aplikace na vybrané modely
4. diskuse získaných výsledků
References
1. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek (Academia, Praha, 1985).
2. J. Celý: Kvazičástice v pevných látkách (VUTIUM, Brno, 2004).
3. N. Majlis: The Quantum Theory of Magnetism (World Scientific Publishing, London, 2000).
Preliminary scope of work
Dynamika atomárních magnetických momentů v pevných látkách a charakteristiky spekter příslušných kolektivních excitací (spinových vln) jsou důležité pro pochopení většiny vlastností feromagnetů při konečných teplotách. Kromě tradičních magnetických krystalů jsou v poslední době stále častěji experimentálně i teoreticky studovány nejrůznější uměle připravené vrstevnaté magnety, pro jejichž popis je nezbytné použití netradičních teoretických metod. Jejich poznání, vývoj i aplikace jsou hlavním cílem této bakalářské práce.

Bližší informace lze získat u vedoucího (I. Turek, KFKL, Ke Karlovu 5, přízemí, e-mail: turek@ipm.cz).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html