Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Optimalizace mechanických vlastností IF ocelí
Thesis title in Czech: Optimalizace mechanických vlastností IF ocelí
Thesis title in English: Optimalization of mechanical properties of IF steels
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2007
Date of assignment: 28.03.2008
Date and time of defence: 24.06.2008 00:00
Date of proceeded defence: 24.06.2008
Reviewers: prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Guidelines
Studujte vliv metody přípravy na strukturu jemnozrnných IF ocelí. Určete závislost tvárnosti a mechanických parametrů na velikosti a tvaru zrna. Při práci využijte rastrovací elektronovou mikroskopii (SEM) a rentgenovou difrakci pro zkoumání mikrostruktury, a metody DSC (differential scanning calorimetry) pro zkoumání tepelné stability mikrostruktury.
References
[1] V. M. Segal: "Equal channel angular extrusion: from macromechanics to structure formation"
Materials Science and Engineering A, Volume 271, Issues 1-2, 1 November 1999, Pages 322-333
[2] Y. Th. Zhu and T. C. Lowe: "Observations and issues on mechanisms of grain refinement during ECAP process"
Materials Science and Engineering A, Volume 291, Issues 1-2, 31 October 2000, Pages 46-53
[3] K. Máthis and E.F. Rauch: "Microstructural characterization of a fine-grained ultra low carbon steel"
Materials Science and Engineering: A, Volume 462, Issues 1-2, 25 July 2007, Pages 248-252
Preliminary scope of work
Extruze materiálu přes pravoúhlý kanál, tzv. ECAP (Equal Channel Angular Pressing) patří mezi pokrokové technologie na vylepšení mechanických vlastností materiálu. Během tohoto procesu dochází ke značnému zmenšení velikosti zrn, což zvyšuje jak pevnost, tak tvárnost materiálu. V rámci bakalářské práce se bude zájemce podílet na zkoumání vlivu ECAP-u a následného tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti materiálu.
Preliminary scope of work in English
Equal channel angular pressing (ECAP) belongs to advanced technologies for improving mechanical properties of materials. During such a process a significant decrease of grain size could be observed that increase both strenght and formability. The aim of thesis is in investigation of influence of ECAP and the consecutive thermal treatment on mechanical properties of materials.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html