Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Strukturní stabilita jemnozrnných hořčíkových slitin připravených různými technologiemi
Thesis title in Czech: Strukturní stabilita jemnozrnných hořčíkových slitin připravených různými technologiemi
Thesis title in English: Structure stability of fine-grained Mg-based alloys prepared by various processing routes
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.10.2007
Date of assignment: 17.10.2007
Date and time of defence: 23.06.2008 00:00
Date of proceeded defence: 23.06.2008
Reviewers: prof. Ing. Branislav Hadzima, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Guidelines
1. Seznamte se se studovanou problematikou a vypracujte rešerši dostupných literárních údajů.

2. Studujte strukturní stabilitu vybraných hořčíkových slitin pomocí změn mikrotvrdosti a elektrické rezistivity.

3. Odpovídající změny mikrostruktury studujte metodami světelné, řádkovací a transmisní elektronové mikroskopie.

4. Stanovte teplotní obory stability struktury studovaných materiálů a diskutujte rozdílné chování na základě rozdílů v jejich mikrostruktuře.
References
1. Investigations and applications of severe plastic deformation. T.C. Lowe, R.Z. Valiev (eds.), Kluwer, Dordrecht, 2000.
2. Nanomaterials by severe plastic deformation. Proc. NanoSPD3, ed.: Z. Horita, Trans Tech Publications, 2006.
3. J.H. Driver: Stability of nanostructured metals and alloys, Scripta Meter. 51 (2004), 819.
4. Z. Zúberová, Y. Estrin, T.T. Lamark, M. Janeček, R.J. Hellmig, M. Krieger: J Mater. Proc. and Technol. 184 (2007), 294.
5. Janeček, M. Král, R., Dobroň, P., Chmelík, F., Šupík, V., Holländer, F.: Mater. Sci. Engn. A 462 (2007), 116.
6. Další literatura doporučená vedoucím práce.
Preliminary scope of work
V poslední době probíhá intenzivní výzkum vlastností materiálů s velikostí zrna menší než 1 mikrometr(tzv. submikrokrystalické resp. namokrystalické materiály). Motivací tohoto výzkumu je celá řada unikátních vlastností této skupiny materiálů, kterými se výrazně odlišují od běžných materiálů s větším zrnem. Existuje celá řada technologických postupů přípravy jemnozrnných materiálů (protlačování za vysokých tlaků, kruhové chování, ECAP, HPT, atd.), které mají společné vytvoření značného množství poruch v materiálu a tím uložení značné deformační energie. Takto vytvořený materiál není ve stavu termodynamické rovnováhy a za vyšších teplot může dojít k nežádoucímu růstu zrna. Pokud se však podaří v materiálu jemnozrnnou strukturu udržet i za vyšších teplot, získává rozsáhlé možnosti praktického uplatnění. Cílem práce je studovat několik vybraných slitin na bázi hořčíku a stanovit teplotní obory stability struktury.
Preliminary scope of work in English
In the recent years there has benn an extensive research of properties of materials with grain size below 1 micrometer (so called submicrocrystalline or nanocrystalline materials). The research was motivated by a wide variety of unique properties of this group of materials which are sifgnificantly different from those of current materials with larger grains. Many modern processing routes have been developed in the last years, in particular extrusion, swageing, ECAP, HPT etc., whose common feature is the introduction of a large number of crystal defects and consequently the storage of large deformation energy in the crystal lattice. Such a material is obviously in an non-equilibrium state and as such prone to undesired grain growth at higher temperatures. If the fine-grained structure remains stable at higher temperatures the material will be suitable for many structural applications.
The objective of this thesis is to study several selected Mg based alloys and to determine the temperature range of their structural stability.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html