Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Mapování rezistivity pomocí elektrické impedanční tomografie
Thesis title in Czech: Mapování rezistivity pomocí elektrické impedanční tomografie
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje zjistit rozložení rezistivity uvnitř
heterogenního objektu a tak nedestruktivně získat informace o jeho struktuře.
Mapování rezistivity je založeno na sledování rozložení elektrického potenciálu na hranici
vzorku v závislosti na rozložení aplikovaného proudu na stejné hranici.
Cílem práce je porovnat různé výpočetní postupy z hlediska jejich použitelnosti pro mapování
rezistivity ve fyzikálních měřeních. Vybrané výpočetní metody mohou být porovnávány na základě
počítačem simulovaných vstupních dat, což umožňuje vyloučit vliv experimentálních chyb.
Je rovněž možno namísto počítačového modelu použít definovaný heterogenní systém.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html