Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových paprscích
Thesis title in Czech: Studium volných klastrů a nanočástic v molekulových
paprscích
Thesis title in English: Cluster studies in molecular beams
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2006
Date of assignment: 31.10.2006
Date and time of defence: 22.09.2008 00:00
Date of electronic submission:22.09.2008
Date of submission of printed version:22.09.2008
Date of proceeded defence: 22.09.2008
Reviewers: doc. RNDr. Petr Kužel, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Nastudování literatury o molekulových klastrech a metodách molekulových paprsků a laserových metodách se zaměřením na UV fotodisociaci molekul.
2. Rešerše nejnovější časopisecké literatury zaměřené na konkrétní molekuly a klastry v práci studované.
3. Osvojení ovládání UV-laserového systému a vakuové aparatury na přípravu molekulových paprsků a specifické úpravy experimentálního zařízení.
4. Vývoj a odladění nového software pro řízení a vyhodnocování experimentu a úpravy existujícího software pro MC-simulaci fotoionizace molekul v klastrech.
5. Měření a vyhodnocení rozptylových a fotodisociačních experimentů pro různé klastry, např klastry molekul pyrolu.
6. Sepsání diplomové práce
References
1. H. Pauly: Atom, Molecule and Cluster Beams, Springer Heidelberg, 2000.
2. W. Demtröder: Laser Spectroscopy, Springer Heidelberg, 2003.
3. R. Schinke: Photodissociation Dynamics, Cambridge University Press, 1993.
4. Časopisecká literatura (bude zadána po dohodě s vedoucím diplomové práce).
Preliminary scope of work
Klastry a nanočástice hrají důležitou roli v nejrůznějších oblastech fyziky, chemie i biologie. Unikátní experimentální zařízení v laboratoři v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR umožňuje studium volných klastrů ve vakuu. Diplomant se v rámci práce seznámí s technikou molekulových paprsků zahrnující metody hmotové spektrometrie i s různými moderními laserovými technikami včetně nelineárního směšování frekvencí.

Budou studovány zejména molekulové komplexy vázané vodíkovými můstky (např. vodních klastry) až po neklasické vodíkové vazby v klastrech biologicky významných molekul pyrolu. Budou studovány rovněž heterogení komplexy: např. molekuly halogenvodíků ve vodních klastrech, které hrají důležitou roli při tvorbě ozonové díry atp.
Informace o složení klastrů budou získány metodami hmotové spektrometrie pomocí kvadrupólu. Alternativní metodu představuje hmotová spektrometrie podle doby průletu po ionizaci laserovým pulsem. Jedinečným rysem aparatury je roptylových experiment, který poskytuje informace o velikostech neutrálních klastrů. Hlavní důraz bude kladen na dynamiku fotodisociace molekul v klastrech, která bude studována sofistikovaným měřením kinetické energie fragmentů fotolýzy.

Diplomant se bude rovněž podílet na drobných modifikacích a dalším vývoji stávající aparatury i na vývoji a softwaru pro měření a pro Monte-Carlo-simulaci fotodisociace molekul v klastrech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html