Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Proudový šum v dvojitých kvantových tečkách
Thesis title in Czech: Proudový šum v dvojitých kvantových tečkách
Thesis title in English: Current noise in double quantum dots
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2006
Date of assignment: 14.11.2006
Date and time of defence: 15.09.2008 00:00
Date of submission of printed version:30.04.2008
Date of proceeded defence: 15.09.2008
Reviewers: RNDr. Karel Netočný, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude probíhat v následujících krocích:

1. Studium úvodní literatury k tématu proudového šumu (relevantní literatura bude uchazeči sdělena během ústní konzultace - literatura uvedená v anotaci je pouze motivační a není příliš vhodná pro prvotní stádium práce na problému; elementární literatura je bohužel prozatím roztroušena v různých článcích a sbornících, ucelená knižní forma zatím neexistuje).
2. Teorie pro případ slabé vazby na disipativní lázeň (viz [3,4]) a řešení problému zákona zachování náboje.
3. Teorie pro případ silné vazby na disipativní lázeň (viz [3,4]) a řešení problému použití kvantového regresního teorému.
4. Výpočet spektra proudového šumu s použitím obou výše zmíněných teorií.
5. Porovnání s předchozími výsledky [3,4], příp. s experimentálními daty.
References
1. T. Fujisawa et al., Science 282, 932 (1998)
2. T. Hayashi et al., Phys. Rev. Lett. 91, 226804 (2003)
3. R. Aguado and T. Brandes, Phys. Rev. Lett. 92, 206601 (2004)
4. R. Aguado and T. Brandes, Eur. Phys. J. B 40, 357 (2004)
5. T. Brandes, Phys. Rep. 408, 315 (2005)
Preliminary scope of work
Proudový šum je v současné době žhavým tématem teoretického i experimentálního výzkumu v oboru meso- a nanoskopického (molekulárního) transportu. Hlavním důvodem je snaha využít dodatečné informace o kvantové dynamice studovaného elektronického systému obsažené v proudovém šumu, zejména je-li k dispozici jeho frekvenční rozklad do spektra, které jsou skryté v případě studia pouze středního proudu.

Námětem navrhované diplomové práce je teoretické studium spektra proudového šumu v případě transportu přes dvojitou kvantovou tečku [1,2]. Tento problém byl nedávno řešen [3,4] se speciálním zaměřením na charakterizování dvojtečky jakožto potenciálního kvantového bitu ("qubitu"). Ukazuje se však, že použitá metoda trpí závažnými koncepčními problémy, např. nerespektuje základní fyzikální principy typu zákona zachování náboje či používá tzv. kvantový regresní teorém i pro nemarkovovské procesy, kde je jeho použití mírně řečeno diskutabilní [5]. Cílem práce bude vývoj alternativní, vnitřně nerozporné teorie, která by respektovala všechny základní fyzikální principy, její použití na výpočet spektra proudového šumu přes dvojtečku a porovnání s předchozími výsledky [3,4], příp. i s relevantními experimenty, budou-li do té doby k dispozici.

Práce bude provedena v úzké spolupráci s Prof. T. Brandesem z Technické univerzity v Berlíně.

Podrobnosti u T. Novotného (e-mail: tno@mag.mff.cuni.cz nebo novotny@fys.ku.dk). Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit.
Preliminary scope of work in English
Current noise is at present a hot reasearch topic both theoretically and experimentally in the field of meso- and nanoscopic (molecular) transport. This is motivated by the effort to exploit the additional information about the quantum dynamics of the studied system contained in the current noise spectrum, which is missing in the mean current only.

The topic of the proposed project is a theoretical study of the current noise spectrum of electronic transport in double quantum dots [1,2]. This problem has been recently addressed [3,4] with a special attention paid to the possibility to characterize the double dot as a potential quantum bit ("qubit"). However, it turns out that the method used in [3,4] suffers from significant conceptual problems, e.g. it fails to respect the principal physical laws such as the charge conservation or uses the so called qunatum regression theorem also for non-Markovian processes where its application is highly doubtful [5]. The aim of the work is the development of an alternative, internally consistent theory, which will respect all principal physical laws, its application to the calculation of the current noise spectrum in the double dot setup, and, finally, the comparison of the obtained results with the previous studies [3,4] and possible experimental results if they are available.

The project will be carried out in a close collaboration with Prof. T. Brandes from the Technical University in Berlin.

For further details please contact T. Novotný (e-mail: tno@mag.mff.cuni.cz or novotny@fys.ku.dk).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html