Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium mechanických vlastností a mikrostruktury jemnozrnných polykrystalů Cu a slitin Cu
Thesis title in Czech: Studium mechanických vlastností a mikrostruktury
jemnozrnných polykrystalů Cu a slitin Cu
Thesis title in English: Study of mechanical properties and microstructure development of fine-grained Cu and
Cu alloy polycrystals
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.02.2006
Date of assignment: 22.02.2006
Date and time of defence: 21.05.2007 00:00
Date of proceeded defence: 21.05.2007
Reviewers: prof. Ing. Branislav Hadzima, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Vypracujte literární rešerši poznatků o fyzikálních vlastnostech jemnozrnných polykrystalů připravených metodami intenzivní plastické deformace.
Studujte změny mechanických vlastností polykrystalů čisté Cu a slitin CuZr v závislosti na stupni deformace po různém počtu průchodů formou ECAP.
Sledujte vývoj mikrostruktury s počtem průchodů formou ECAP pomocí optické, skenovací a transmisní elektronové mikroskopie.
Studujte teplotní stabilitu jemnozrnné struktury metodou změn mikrotvrdosti.
Studujte vliv stupně deformace po ECAP na další vybrané fyzikální vlastnosti - změny eletrické vodivosti, korozní odolnost.
References
Investigations and applications of severe plastic deformation?. T.C. Lowe, R.Z. Valiev (eds.), Kluwer Academic Publishers, 2000.
R.Z. Valiev, R.K. Islamgaliev, V. Alexandrov, Prog. Mater. Sci. 45 (2000), str. 103.
F.H. Dalla Torre, R. Lapovok, J. Sandlin, P.F. Thomson, C.H.J. Davies, E.V Pereloma: Acta Mater., 52, (2004), str. 4819.
O.V. Mishin, D. Juul Jensen, N. Hansen: Mat Sci. Eng., A342, (2003), str. 320.
C. Xu, M. Furukawa, Z. Horita, T.G. Langdon: Jour. of Alloys and Compounds, 378, 2004, str. 27.
M. Janeček, B. Hadzima, B., R.J. Hellmig, Y. Estrin: Kovové Materiály 43 (2005), str. 258.
Preliminary scope of work
Zjemnění mikrostruktury polykrystalického materiálu příznivě ovlivňuje jeho mechanické vlastnosti. Moderní metody intenzivního tváření umožňují připravit materiály s velikostí zrna v submikronovém (< 1 mikrometr) nebo dokonce v nanometrovém (< 100 nm) oboru. Jednou z metod přípravy těchto materiálů je tzv. metoda ECAP (Equal Channel Angular Pressing), při které je materiál protlačován formou se speciální geometrií umožňující vícenásobné průchody téhož vzorku. Právě opakovaným tvářením lze dosáhnout v materiálu vysokých stupňů deformace a významného zjemnění struktury. Takto tvářený materiál má potom některé unikátní mechanické vlastnosti, které jsou výrazně odlišné od vlastností materiálu tvářeného běžnými konvenčními metodami
Cílem práce diplomanta bude studovat vybrané mechanické vlastnosti, mikrostrukturní změny a teplotní stabilitu ve vzorcích polykrystalů čisté mědi a vybraných slitin Cu podrobených různým stupňům deformace během ECAP. Tato problematika bude studována ve spolupráci s Technickou Universitou Clausthal v Německu, kde budou studované vzorky připraveny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html