Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc.
Thesis title in Czech: Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc.
Thesis title in English: Study of precipitation processes in Al-Sc base alloy.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.
Author:
Guidelines
1) Seznámit se se základy fyzikálního popisu fázových transformací v binárních slitinách a vlivu precipitátů na jejich mechanické vlastnosti, dále s metodou měření rezistivity a mikrotvrdosti
2) Proměřit závislost mikrotvrdosti a relativních změn rezistivity vybrané hliníkové slitiny na době isotermického žíhání při vybrané teplotě
3) Diskutovat výsledky s jinými závěry studia této slitiny, resp. podobných slitin, případně provést srovnání výsledků této práce s přímým pozorováním změn ve fázovém složení
References
Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B.: Úvod do fyziky kovů I, SNTL ? Alfa, Praha 1984
Cottrell A. H.: Základy fyziky kovov, Slovenské vydavate1stvo technické 1iteratúry, Bratislava 1962
Eisenkolb F.: Nauka o kovech, SNTL, Praha 1962
Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985
Odborná literatura podle výběru slitiny (v anglickém jazyce) ? po dohodě s vedoucím práce, resp. s konsultantem RNDr. Martinem Vlachem, PhD

Doporučené přednášky: FPL035, FPL151, FPL155
Preliminary scope of work
Zpracování kovových materiálů moderními metodami vyžaduje detailní popis vlivu tepelné přípravy na jejich fyzikální vlastnosti (např. mikrotvrdost, rezistivita, fázové složení, uspořádání poruch, velikost zrna apod.). Cílem práce je prostudovat měřením mikrotvrdosti a relativních změn elektrického odporu za nízkých teplot rozpad přesycených tuhých roztoků vybrané hliníkové slitiny. Výhodou těchto metod je zejména jejich rychlost a citlivost ke studovaným změnám. Tyto experimentální metody budou doplněny základními metalografickými charakteristikami.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html