Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Optické vlastnosti vázaných kvantových jam v magnetickém poli
Thesis title in Czech: Optické vlastnosti vázaných kvantových jam v magnetickém poli
Thesis title in English: Optical properties of coupled quantum wells in magnetic field
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.10.2005
Date of assignment: 06.10.2005
Date and time of defence: 14.05.2007 00:00
Date of electronic submission:14.05.2007
Date of proceeded defence: 14.05.2007
Reviewers: Ing. Jiří Oswald, CSc.
 
 
 
Guidelines
1) Prostudovat základní literaturu týkající se optických přechodů v dvojrozměrných kvantových strukturách umístěných v elektrickém a magnetickém poli.
2) Zvládnout práci v optické laboratoři
3) Změřit optické vlastnosti již existujících i nově připravených vzorků
4) Vyhodnotit naměřená spektra a interpretovat pozorované jevy
References
Vybrané kapitoly z:
1) H. Frank: Fyzika a technika polovodičů, SNTL, Praha 1990
2) B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Základy fotoniky, matfyzpress, 1994
3) J.H. Davies: The Physics of Low-Dimensional Semiconductors, Cambridge University Press, 1998
4) Původní časopisecké články týkající se problematiky optických vlastností kvantových struktur
Preliminary scope of work
Hlavní náplní práce bude měření fotoluminiscence kvantových jam v systému GaAs/AlGaAs umístěných v magnetickém poli orientovaném kolmo a v rovině kvantové jámy v závislosti na teplotě struktury, elektrickém poli přiloženém na jámy a intenzitě excitace. Na strukturách s připravenými selektivními kontakty dovolujícími plynulou změnu koncentrace nosičů v jámě v závislosti na vnějším elektrickém napětí bude studováno stínění coulombovské excitonové interakce s rostoucí koncentrací dvojrozměrného plynu nosičů v jámě a projevy mnohačásticových interakcí při vysokých hustotách vodivostních elektronů nebo děr. Součástí práce budou nezbytné úpravy magneto-optické aparatury nutné ke studiu polovodičových kvantových jam.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html