Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium stárnutí vodivých polymerů
Thesis title in Czech: Studium stárnutí vodivých polymerů
Thesis title in English: The study of the ageing of conductive polymers
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: RNDr. Jan Prokeš, CSc.
Author:
Guidelines
a) Zájemce se seznámí s příslušnými pasážemi v odborné literatuře.
b) Naučí se ovládat měřicí aparatury a obslužné programy.
c) Bude též krátce uveden do přípravy studovaného materiálu.
d) Provede stručnou charakterizaci elektrických vlastností nově připravených vzorků, kterou bude opakovat po jejich tepelném namáhání.
e) Na základě dostupných představ a modelů provede vyhodnocení naměřených dat a jejich interpretaci.
References
Roth S: One-dimensional metals, 2nd edition, VCH, Weinheim, 1995, ISBN 35-27268-75-8
Schroder K.D.: Semiconductor material and device characterization, 2nd edition, Wiley-Intrescience Publication, 1998, ISBN 04-71241-39-3 (vybrané kapitoly)
Advances in Synthetic Metals - Twenty Years of Progress in Science and Technology, ed. Bernier P., Lefrant S., Bidan G., Elsevier 1999, ISBN 0 444 72004 9 (kapitoly 2. a 6.)
další, zejména časopisecká literatura týkající se tématu
Preliminary scope of work
Pro praktické využití jakéhokoliv materiálu je důležitá stálost jeho vlastností, respektive změny těchto vlastností v čase. Velmi důležitá je rychlost těchto změn při různém namáhání (např. tepelném).
Cílem práce je seznámení se s procesy stárnutí vodivých polymerů (pozornost bude soustředěna na polyanilin a polypyrrol), především se ztrátou elektrické vodivosti. Student bude provádět měření změn základních parametrů vzorku při jeho tepelném namáhání v průběhu delšího časového období a vyhodnocení těchto měření.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html