Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Výměnné interakce v kovových systémech - vybrané aspekty
Thesis title in Czech: Výměnné interakce v kovových systémech -
vybrané aspekty
Thesis title in English: Exchange interactions in metallic systems - selected aspects
Academic year of topic announcement: 2005/2006
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Author:
Preliminary scope of work
Moderní teorie magnetických vlastností kovů, založená na teorii funkcionálu elektronové hustoty, poskytuje poměrně dobrý popis vlastností základního stavu při nulové teplotě. V poslední době se podařilo její aplikovatelnost rozšířit i na popis excitovaných stavů (magnonová spektra) a termodynamických veličin (teploty fázových přechodů). V teorii však stále zůstává celá řada nevyřešených problémů, jako např.:
- aplikace na substitučně neuspořádané slitiny, zejména popis magnonových spekter a s nimi souvisejících teplot fázových přechodů,
- systematické zahrnutí konečných teplot, zejména při odvození výměnných interakcí v efektivním Heisenbergově hamiltoniánu.

Cílem diplomové práce je poznání existujícího stavu příslušných teoretických partií (formalismus funkcionálu hustoty, metoda Greenových funkcí, přiblížení náhodných fází, přiblížení koherentního potenciálu) a navržení a rozpracování řešení některého ze dvou zmíněných problémů. Poslední bod předpokládá též numerickou implementaci a aplikace na vybrané jednoduché modely i reálné systémy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html