Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv pravidelné pohybové aktivity na subjektivní hodnocení fyzické výkonnosti pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
Thesis title in Czech: Vliv pravidelné pohybové aktivity na subjektivní hodnocení fyzické výkonnosti
pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
Thesis title in English: The impact of regular mobile activity on subjective result of physical
efficiency of patiens with cardiovascular disease
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyziologie (51-500200)
Supervisor: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.11.2007
Date of assignment: 01.11.2007
Date and time of defence: 15.09.2008 00:00
Date of electronic submission:15.09.2008
Date of proceeded defence: 15.09.2008
Opponents: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
 
 
 
Guidelines
1.fáze: zpracování dostupných literárních poznatků, vytvoření rešerší na dané téma
2.fáze: vytvoření hypotéz, sestavení dotazníků, definice zkoumané populace, definice rizikových faktorů a jejich sledování
3.fáze: vyhodnocení dotazníků
4.fáze: shrnutí získaných poznatků, diskuze, sepsání výukového textu
5.fáze: sepsání diplomové práce

References

1.Chaloupka, V., Elbl, Z., a kol.: Zátěžové metody v kardiologii. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0327-0
2.Silbernagl, S., Lang, F.: Atlas patofyziologie člověka. 1. vydání přeložil: Trojan, S., a kol. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-968-3
3.Maršálek, P.: Rehabilitace a pohybová aktivita po akutních koronárních syndromech. Praha: Triton 2006. ISBN 80-7254-740-2
4.Maršálek, P.: Pohybová terapie po akutních srdečních příhodách. Praha: Triton 2006. ISBN 80-7254-709-7
5.Aschermann, M., a kol.: Kardiologie. Praha: Galén 2004. ISBN 80-7262-290-0
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html