Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Italský a sicilský pijut v dobovém kontextu a jeho jedinečný přínos pozdější básnické tvorbě
Thesis title in Czech: Italský a sicilský pijut v dobovém kontextu a jeho jedinečný přínos
pozdější básnické tvorbě
Thesis title in English: Italian and Sicilian Piyyut in contemporary Contex and its unique Contribution
to futher poetical Output
Key words: pijut, hebrejská středověká poezie, rabínská literatura, agada, hermeneutický princip, mida
English key words: piyyut, Hebrew mediaeval poetry, rabbinic literature, aggadah, hermeneutical rule, mida
Academic year of topic announcement: 2004/2005
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Supervisor: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.10.2007
Date of assignment: 12.10.2007
Date and time of defence: 13.09.2011 00:00
Date of electronic submission:06.06.2011
Date of proceeded defence: 13.09.2011
Reviewers: prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
  Doc. Šedinová
 
 
Guidelines
Tato dizertační práce přispěla k reevaluaci středověké hebrejské poezie pro specializované bádání. Navazuje na nálezy badatelů minulých dvou staletí, kteří odkrývali dynamiku řetězce vlivu klasické palestinské a post-klasické hebrejské poezie Středomoří na poezii Apeninského poloostrova a Sicílie a dále na aškenázskou tvorbu dle jednotlivých ritů. Předkládaná dizertační práce prohloubila při své realizaci interdisciplinární aspekty reflexe specifických hermeneutických principů ve středověké hebrejské poezii. Primární a sekundární zdroje jsou popsány s důrazem na jejich význam.
Metodika zahrnuje popis práce s prameny, způsob dešifrování hebrejského středověkého verše, na jehož základě bude teprve možné nalézt a ohledat míru využití hermeneutického principu, jeho svébytnost, propojení s kompozicí básně či jeho využití jako literární techniky.
Specializace na hermeneutické principy v oblasti pijutu přináší obohacující perspektivu na významnou stavební jednotku v prostředí literární synagogální aktivity, kterou lze touto optikou přiblížit blíže k TaNaChu, rabínské a midrašické literatuře na základě přístupu intertextovosti. Předkládaná doktorská dizertace se vyrovnává s mnohočetnou tváří tvorby synagogálního básnictví, mezi které patří liturgický aspekt minhagu, aspekt poetických výrazových prostředků, topoi, aby prozkoumala regionálně vymezenou oblast pod předpokládaným palestinským básnickým vlivem ve větším sepětí s rabínskou učeností v kontextu oboru Judaistika.
Metodika předkládané doktorské disertační práce postupuje po sémantickém vymezení stěžejních termínů k samostatné analýze na základě kodikologického a knihovědného bádání a heuristiky kritických vydání machzorim apeninských a aškenázských ritů a relevantních edicí děl středověkých hebrejských básníků. Dále jsem postoupila ke komparaci primárních textů liturgické hebrejské středověké poezie se zaměřením na aplikaci hermeneutického principu na strukturu jednotlivých veršů, slok a celé struktury básní. Tento postup mne vede k vymezení relevantního výčtu hermeneutických principů pro tuto doktorskou disertační práci. Sumarizace výsledků bádání ve verších palestinského klasického hebrejského básnického období slouží k následné konfrontaci s postupem ve středověké hebrejské poezii Apeninského poloostrova a franko-německých regionů. Závěrečná syntéza analyzovaného a komparovaného materiálu doloží proces tradování a nosnost hypotextu pro začlenění hermeneutického principu do verše liturgické hebrejské středověké poezie. Součástí syntetického dopracování doktorské disertační práce se stala konfrontace výsledků studií moderní hebrejské sekundární literatury.
Ve srovnání příkladů z díla básníků palestinských provincií, kteří integrovali uvedená schémata do vlastní tvorby, Apeninského poloostrova a aškenázských regionů rozvine práce komparaci předávání řetězce uplatnění hermeneutických principů.
Originální znění hermeneutických principů, u kterých bylo možné prokázat zaujetí básníků v jejich tvorbě, bylo vzhledem k blízkosti pijutu k agadickému podání zvoleno z celistvého znění Mišnat rabi Eli’ezer dle kritické hebrejské edice H. G. Enelowa.
References
PRAMENY
AVRAHAM HA-ROFE, Cidkija be-rabi. Sefer šibolej ha-leket ha-šalem : kolel psakej dinim ve-halachot, gam chidušim mi-ge’onim kadmonim, u-fejrušim al-ma’amarej ChaZaL. BUBER, Šelomo (ed.) 2. hebrejské vyd. Jerušalajim : Alef machon le-hoca’at sfarim, 1970. 408 s. ISBN neuvedeno.
BEER, Georg (ed). Faksimile-Ausgabe des Mischnacodex Kaufmann A 50. 1. hebrejské vyd. Haag : Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest, 1929. 574 s.
BEN NATHAN MI-MAGENCA, Eli’ezer. Cod. Hebr. 17 = Nr. 152 : Kommentar zu den poetischen Gebetstexten, geschrieben 1317. Cod. Hebr. 61 = Nr. 153 : Kommentar zum Gebetbuch und Machsor., ROTH, Ernst (ed.). Jerušalajim - Frankfurt am. Main : s. n., 5740 - 1980. x, 481 s. Rukopisy v držení Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. ISBN neuvedeno.
BEN PALTI’EL Z ORIA, Achima’ac. Megilat Achima’ac : The Chronicle of Ahimaaz, with a collection of poems from Byzantine Southern Italy and additions. SPITZER, M. (ed.) 2. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at sifrej Taršiš, 1974. 176 s. ISBN neuvedeno.
BEN R. AZRI’EL, Avraham. Sefer arugat ha-bosem Auctore R. Abraham b. r. Azriel (saec. XIII) : Ex codicibus edidit emendavit adnotationisbusque criticis illustravit. URBACH, Efraim E. (ed.). 1. hebrejské vyd. Svazek I. Jerušalajim : Mekicej Nirdamim, 1939. 304 s.
BEN R. AZRI’EL, Avraham. Sefer arugat ha-bosem. Auctore R. Abraham b. r. Azriel (saec. XIII) : Ex codicibus edidit emendavit adnotationisbusque criticis illustravit. URBACH, Efraim E. (ed.). 1. hebrejské vyd. Svazek III. Jerušalajim : Hoca’at Mekicej Nirdamim, 1962. 591 s.
BUSHELL, S. TAN, Michael D. BibleWorks for Windows. Version 4.0. Big Fork : Bible Works, 1999. ISBN neuvedeno.
DEL MADIGO, Josef Šelomo Rofe. Mecuraf le-chochma : Ta’alumot chochma. 1. hebrejské vyd. Basilia : s. n., 1629. 243 s.
Bar-Ilan University Responsa Project [CD-ROM]. Version 14. Ramat Gan : Bar-Ilan Univerzita, 2006. ISBN 1-931711-27-5.
ENELOW, Hilel Gershom. Mišnat rabi Eli’ezer o midraš šlošim u-štajim midot. 2. hebrejské vyd. Svazek I-II. Jerušalajim : Mekor be-A‘‘M, 1974. 395 s. ISBN neuvedeno.
HOROWITZ, M. CH. (ed.) Pirkej rabi Eli’ezer. 2. hebrejské vyd. Jerušalajim : Eškol, 1973. 272 s. ISBN neuvedeno.
Chizunim ke-minhag ha-ma’araviim ve-nitgoreru be-Sicilia. 1. hebrejské vyd. Kuštandina : Kuštandina, 1580. Incunabula/ Rare books collection from the Library of The Jewish Theological Seminary. 189 s.
Machzor benej Roma : Chelek rišon me-ha-machzor ke-fi minhag K‘‘K Roma im-pejruš Kimcha d’avšuna ve-ha-mikra’ot. 1. hebrejské vyd. Bologna : Be-dfus ha-šutafim Menachem b‘‘r Avraham mi-Modena – Jechi’el b‘‘r Šelomo me-Verona – Arje b‘‘r Šelomo Chajim me-Moncilici, 1540. 397 s.
Machzor benej Roma : Chelek šeni me-ha-machzor ke-fi minhag K‘‘K Roma im-pejruš Kimcha d’avšuna ve-ha-mikra’ot. 1. hebrejské vyd. Bologna : Be-dfus ha-šutafim Menachem b‘‘r Avraham mi-Modena – Jechi’el b‘‘r Šelomo me-Verona – Arje b‘‘r Šelomo Chajim me-Moncilici, 1540. 376 s.
Machzor Nürnberg [online]. 14. stol. o. l. [Jerušalajim (Israel)] : Ha-Sifrijat Šoken, říjen 2006 [cit. dle 3.12.2010]. Dostupné na World Wide Web : ‹ http://www.jnul.huji.ac.il/dll/ms%2Dpr/mahzor%2Dnuremberg ›
Machzor Wormaiza, Heb. 4° 781 [online]. [Jerušalajim (Israel)] : Ha-sifrija ha-le’umit, květen 2007 [cit. dle 5.1.2011]. Dostupné na World Wide Web : ‹ http://www.jnul.huji.ac.il/dl/mss/worms ›
MI-BERTINORO, Ovadja. Amar neke. 1. hebrejské vyd. Pisa : Šemu’el Molcho, 1810. 74 s.
NOSEK, Bedřich (ed.) Pirkej avot : Výroky otců. 1. české vyd. Praha: Sefer, 1994. Hebrejská část 55 s. Česká část 184 s. Edice Texty svazek 1. ISBN 80-900895-7-7.
SIMCHA. Machzor Vitry le-rabejnu Simcha echad mi-talmidej RaŠI Z‘‘L. HURWITZ, Šim’on ha-Levi - BRODY, Chajim (eds.). II. svazek. 2. hebrejské vyd. Jerušalajim : Sfarim Jicchak Bulka, 1988. xvi, 799 s. ISBN neuvedeno. Kuntres ha-pijutim ha-nelave el-ha-machzor Vitry ktav-jad London (British Museum siman 27200-27201), s. 1-85.
Kritické edice, které obsahují primární literaturu
DAVID, Jona (ed.). Pijutej Elija bar Šmaja. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at ha-Akademia ha-amerikanit le-mada’ej ha-jahadut, 1977. 170 s. ISBN neuvedeno.
DAVID, Jona (ed.). Širej Amitaj. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at Achšav, 1975. 144 s. ISBN neuvedeno.
DAVID, Jona (ed.). Širej Zevadja. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at Achšav, 1971/2. 66 s. ISBN neuvedeno.
ELICUR, Šulamit. Mi-pijut le-midraš. In Sefer ha-juval le-rav Mordekaj Breuer. Editor neuveden. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Magnes - Ha-universita ha-ivrit, 1992, s. 383-397.
ELICUR, Šulamit (ed.). Pijutej rabi Pinchas ha-kohen ha-hadira ve-hosifa mavo’ot ve-bi’urim. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Ha-igud ha-olami le-mada’ej ha-jahadut – Keren ha-rav David Moše ve-Amalia Rosen, 2004. 898 s. ISBN 965-90148-7-2.
ELICUR, Šulamit (ed.). Šira šel paraša : Parašot ha-Tora be-re‘i ha-pijut. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at Mosad ha-rav Kuk, 1999. 384 s. ISBN neuvedeno.
FLEISHER, Ezra (ed.). Pijutej Šelomo ha-Bavli. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Akademia ha-le’umit ha-jisra’elit le-madaim, 1973. 403 s. ISBN neuvedeno.
FRAENKEL, Abraham (ed.). Pijutej r. Jechi’el bar Avraham avi r. Natan baal ha-aruch. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Ha-universita ha-ivrit, 2003. 200 s. ISBN neuvedeno.
HABERMAN, Avraham Meir (ed.). Pijutej rabi Šim’on be-r. Jicchak jenaspechim la-hem pijutej rabi Moše be-r. Kalonymos. 1. hebrejské vyd. Berlin - Jerušalajim : Hoca’at Šoken, 1938. 231 s.
HABERMAN, Avraham Me’ir (ed.). Pijutej rabi Efrajim bar Ja’akov mi-Bona. Jediot Ha-machon le-cheker ha-šira ha-ivrit bi-rušalajim, 1958, roč. 7, s. 215-297.
HABERMAN, Avraham Me‘ir (ed.). Pijutej RaŠI. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at Šoken, 1941. 35 s.
HABERMANN, Avraham Me’ir. Rabejnu Geršom me’or ha-gola selichot u-fizmonim : joc’im le-or metoch kitvej jad ve-sifrej dfus atikim. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at mosad ha-rav Kuk, 1940. 52 s.
MIRSKY, Aharon (ed.). Pijutej Josi ben Josi. 3. hebrejské vyd. Jerušalajim : Mosad Bi‘alik, 1991. 326 s. ISBN neuvedeno.
RABINOVITZ, Cvi Me‘ir (ed.). Machzor pijutej rabi Janaj le-Tora u-le-moadim. 1. hebrejské vyd. Svazek I. Jerušalajim : Mosad Bi’alik, 1985. 508 s. ISBN neuvedeno.
RABINOVITZ, Cvi Me‘ir (ed.). Machzor pijutej rabi Janaj le-Tora u-le-moadim. 1. hebrejské vyd. Svazek II. Jerušalajim : Mosad Bi’alik, 1987. 419 s. ISBN neuvedeno.
SCHIRMANN, Jefim (ed.). Mivchar ha-šira ha-ivrit be-Itali‘a. 1. hebrejské vyd. Berlin : Schocken Verlag, 1934. 597 s.
SCHIRMANN, Jefim. Širim chadašim min ha-geniza. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Ha-akademia ha-le’umit ha-jisra’elit le-mada‘im, 1965. xxii, 538 s.
SCHIRMANN, Jefim/ Chajim. Zur Geschichte der hebräischen Poesie in Apulien und Sizilien. Mitteilungen des Forschungsinstituts für hebräische Dichtung, 1933, roč. 1, s. 95-148.
ZULAY, Menachem (ed.). Pijutej Janaj : Me-lukatim mi-toch ha-geniza u-mekorot acherim. 1. hebrejské vyd. Berlin : Hoca’at Šoken, 1938. 457 s.
Sekundární literatura
ALBECK, Chanoch. Einführung in die Mischna. Přel. Tamar a Pessach Galewski. 1. německé vyd. Berlin – New York : Walter de Gruyter, 1971. 493 s. Orig. Mavo la-Mišna. Tel-Aviv – Jerušalajim : Dvir – Mosad Bialik, 1960. Edice Studia Judaica : Forschungen zur Wissenschaft des Judentums. Editor E. L. Ehrlich. Svazek VI. ISBN 3-11-0064-29-4.
BACHER, Wilhelm. Die Agada der Tannaiten : Von Akiba’s Tod bis zum Abschluss der Mischna 135 bis 220 nach der gew. Zeitrechnung.. 1. německé vyd. Svazek II. Strassburg i. E. : Karl J. Trübner, 1890. 578 s.
BEKKUM, Wouter Jacques van (ed.). The Qedushta’ot of Yehuda according to Genizah Manuscripts. 1. anglické vyd. Groningen : Rijksuniversiteit Groningen 1988. 642 s. ISBN 90-9002066-7.
Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona. 2. české revidované vyd. Praha : Česká biblická společnost, 1991. 1151 s. ISBN neuvedeno.
BIETENHARD, Hans (ed.). Der Tosefta-Traktat Sota : hebräischer Text mit kritischem Apparat, Übersetzung, Kommentar. 1. německé vyd. Bern – Frankfurt am Main – New York : Verlag Peter Lang, 1986. 332 s. Edice Judaica et Christiana. LAUER, Simon (ed.), CLEMENS, Thoma (ed.). Institut für jüdisch-christliche Forschung an der Theologischen Fakultät Luzern. Svazek 9. ISBN 3-261-04041-6.
BONFIL, Reuven. Mytos, retorika, historia? Ijun be-Megilat Achima’ac. In BONFIL, Reuven (ed.), BEN-SASSON, Menachem (ed.), HAKAR, Josef (ed.). Tarbut ve-chevra be-toledot Jisra’el bi-jmej ha-bejnajim : Kovec ma’amarim le-zichro šel Chajim Hilel ben-Sasson. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Merkaz Zalman Šazar le-toledot Jisra’el ha-chevra ha-historit ha-jisra’elit, 1989. s. 99-135.
BREWER, David Instone. Techniques and Assumptions in Jewish Exegesis before 70 CE. 1. anglické vyd. Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1992. 299 s. Edice Texte und Studien zum antiken Judentum 30. ISBN 3-16-145803-6.
CASSUTO, Umberto. The Extinction of the South-Italian Academies in the Thirteenth Century. In COLORNI, V. (ed.), Sefer zikaron le-Ašer Gulak u-Šmu’el Klein. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : s.n., 1942. s. 139-152.
CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Přel. Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Irena Zachová. 1. české vyd. Praha : Triáda Publishing, 1998. 740 s. Orig.: Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. ISBN 80-86138-07-0.
DOHMEN, Christoph. STEMBERGER, Günter. Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. 1. české vyd. Přel. Š. Zbytovský. Praha : Vyšehrad, 2007. 283 s. ISBN 978-80-7021-874-7. Kapitola 3, Rabínský výklad Písma, s. 98-143.
DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. 1. české vyd. Praha : Vyšehrad, 2003. 407 s. ISBN 80-7021-409-0.
ELDAR, Ilan. Masoret ha-kri’a ha-kedem aškenazit. 1. hebrejské vyd. Svazek II. Jerušalajim : Hoca’at sfarim A‘‘Š J‘‘L – Ha-universita ha-ivrit, 1979. 461 s. Edice Eda ve-lašon 4. ISBN neuvedeno.
FELDMAN, Asher. The parables and Similes of the Rabbis Agricultural and Pastoral. 1. anglické vyd. Cambridge : At the University Press, 1924. 290 s. s. 11.
FERNANDEZ, Miguel Perez. An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew. 1. anglické vyd. Leiden : Brill, 1997. xxii, 327 s. Překl. John Elwolde. Orig. La lengua de los sabios. ISBN 90-04-10890-4.
FISCHEROVÁ, Sylva. Devět lhoucích múz. In FISCHEROVÁ, Sylva (ed.) – STARÝ, Jiří (ed.). Původ poezie : Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách. 1. české vyd. Praha : Argo, 2006. s. 49-84.
FLEISHER, Ezra. Hebrew Liturgical Poetry in Italy. In COLORNI, V. (ed.), PURSCEDDU F. (ed.), SERMONETA G. (ed.), SIMONSOHN Š. (ed.) Italia Judaica Saggi II, Atti del I Convegno internazionale Bari 18-22 maggio 1981. 1. italo-anglické vyd. Roma : Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1983. s. 415-426.
FLEISHER, Ezra. Ha-jocerot be-hithavutam ve-hitpatchutam. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at sfarim A‘‘Š J‘‘L Magnes - ha-Universita ha-Ivrit, 1984. 795 s. ISBN neuvedeno.
FLEISHER, Ezra. Širat ha-kodeš bi-jmej ha-bejnajim. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Bejt hoca’a Keter Jerušalajim be-A‘‘M, 1975. 527 s. ISBN neuvedeno.
FLEISHER, Ezra. Tefila u-minhagej tefila erec-jisra’eliim be-tkufat ha-geniza. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim: Hoca’at sfarim A‘‘Š J‘‘L Magnes – Ha-universita ha-ivrit, 1988. 367 s. ISBN 965-223-691-8.
FRANKEL, Jona. Darchej ha-agada ve-ha-midraš. Svazky I-II. 1. hebrejské vyd. Tel Aviv : be-A‘‘M – Jad le-talmud, 1996. 777 s. ISBN neuvedeno.
FRAENKEL, Jona - FRAENKEL, Avraham. Tefila u-fijut be-machzor Nürnberg. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : s. n., 2008. 139 s. ISBN neuvedeno.
GOLDSCHMIDT, Dani’el. Mechkerej tefila u-pijut. Jerušalajim : A‘‘Š J‘‘L Magnes – Ha-universita ha-ivrit, 1978. 494 s. ISBN 965-223-309-9. Kapitola 1, Machzor K‘‘K Vormajza, s. 9-30.
GOLDSCHMIDT, Dani’el. Mechkerej tefila u-pijut. Jerušalajim : A‘‘Š J‘‘L Magnes – Ha-universita ha-ivrit, 1978. 494 s. ISBN 965-223-309-9. Kapitola 8, Minhag benej Roma, s. 153-176.
GRÄBER, Še’alti‘el Eisig (ed.). Igerot ŠI‘‘R : S. L. Rappoport’s hebräische Briefe an S. D. Luzzatto (1833-1860) mit Anmerkungen von S. J. Halberstam nebst Einleitung von Dr. A. Harkavy. 1. hebrejské vyd. Svazek III. Przemysl : Gr. Kat. Domkapitel, 1886. 158 s.
GROSSMAN, Avraham. Chachamej aškenaz ha-ri‘šonim : korotejhem, darkam be-hangahat ha-cibur, jeciratam ha-ruchanit me-rešit jišuvam ve-ad le-gezerot TaTN‘‘U, 1096. 3. hebrejské vyd. Jerušalajim : Magnes - Ha-universita ha-ivrit, 2001. 484 s. ISBN 965-223-380-3.
GROSSMAN, Avraham. Chachamej Corfat ha-ri‘šonim : Korotejhem, darkam be-hanhagat ha-cibur, jeciratam ha-ruchanit. 2. hebrejské vyd. Jerušalajim : Magnes - Ha-universita ha-ivrit, 1995. 635 s. ISBN 965-223-898-8.
GROSSMAN, Avraham. RaŠI : R. Šelomo Jicchaki. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Merkaz Zalman Šazar le-toldot Jisra‘el, 2006. 311 s. ISBN 965-227-212-4. Kapitola 7, Jecirato ha-sifrutit : psakim, tešuvot, pijutim, u-fejrušej pijutim, s. 150-161.
GROSSMAN, Avraham. The Yeshiva of Eretz Israel, its Literary Output and Relationship with the Diaspora. In The History of Jerusalem : The Early Muslim Period (638-1099). PRAWER, J. (ed.) BEN-SHAMMAI, H. (ed.) 1. anglické vyd. Jerusalem - New York : Jad Jicchak Ben-Zvi - New York University Press, 1996. s. 225-267.
HABERMAN, Avraham Me‘ir. Toledot ha-pijut ve-ha-šira. 1. hebrejské vyd. Svazek II. Ramat Gan : Hoca’at Masada, 1972. 296 s. ISBN neuvedeno.
HIRSCHHORN, Simon. Tora, wer wird dich nun erheben? : Pijutim Mimagenza : religiöse Dichtungen der Juden aus dem mittelalterlichen Mainz. 1. německé vyd. Gerlingen : Verlag Lambert Schneider, 1995. 453 s. ISBN 3-7953-0905-0.
HOLLENDER, Elisabeth. Piyyut Commentary in Medieval Ashkenaz. 1. anglické vyd. Berlin - New York : Walter de Gruyter, 2008. 271 s. Edice Studia Judaica Forschungen zur Wissenschaft des Judentums, svazek XLII. Günter Stemberger (ed.) ISBN 978-3-11-019664-1.
JAHALOM, Josef. Sfat ha-šir šel ha-pijut ha-erec jisra’eli ha-kadum. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at sfarim A‘‘Š J‘‘L Magnes - Ha-universita ha-ivrit, 1985. 218 s. ISBN 965-223-605-5.
JENNY, Laurent. The strategy of form. In French literary theory today A reader. TODOROV, Tzvetan (ed.) 1. anglické vyd. London – Ney York – New Rochelle – Melbourne – Sydney – Paris : Cambridge University Press – Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1982. s. 34-62.
KATSUMATA, Naoya. Hebrew Style in the Liturgical Poetry of Shmuel HaShlishi. 1. hebrejsko-anglické vydání. Leiden - Boston : Brill - Styx, 2003. 337 s. Edice Hebrew Language and Literature Series 5, van Bekkum W. Jac. (ed.) ISBN 90 04 13151 5.
KRUPP, Michael. Einleitung in die Mischna. 1. německé vyd. Ein Karem – Jerusalem : Lee achim sfarim, 2002. 120 s. ISBN 965-7221-10-2.
KUTSCHER, Eduard Yechezkel. A History of the Hebrew Language. KUTSCHER, Raphael (ed.) 1. anglické vydání. Jerusalem - Leiden: The Magnes Press - The Hebrew University - E.J.Brill, 1982. 306 s. Orig.: Toldot ha-lašon ha-ivrit. ISBN 965-223-397-8.
KUTSCHER, Jechezkel Eduard. Lešon ChaZaL : Ktav jad Kaufman – av text. In LIEBERMAN Saul (ed.), ABRAMSON Šraga (ed.), KUTSCHER Jechezkel (ed.), Eš Sh (ed.) Sefer Chanokh Jalon. 2. hebrejské vydání. Jerušalajim : Hoca’at Kirjat Sefer, 1967. s. 251-280.
LIEBERMAN, Saul. Greek in Jewish Palestine : Studies in the Life and Manners of Jewish Palestine in the II-IV Centuries C. E. 1. anglické vyd. New York : The Jewish Theological Seminary of America, 5704 – 1942. 207 s.
LIEBERMAN, Saul. Helenism in Jewish Palestine. Studies in the Literary Transmission Beliefs and Manners of Palestine in the I Century B.C.E. – IV Century C.E. 1. anglické vyd. New York : The Jewish Theological Seminary of America, 5711 – 1950. 231 s.
LINDER, Amnon. The Jews in Roman Imperial Legislation : Edited with Introduction, Translations, and Commentary. 1. anglické vyd. Detroit - Michigan – Jerusalem : Wayne State University Press - The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1987. 436 s. ISBN 0814318096.
LUZZATO, Šemu’el David. KOHEN, Josef J. Mavo le-Machzor benej Roma be-cejruf bei’urim ve-skira al-ha-minhag me-et Dani’el Goldschmidt ve-bibliograia šel machzorim ve-sidurej tefila Itali‘ani me-et J. Josef Kohen : Introduzione al Formulario delle Orazioni di rito italiano pubblicata in ebraico, a Livorno nel 1856, con annotazioni e un saggio sul rito italiano di E. D. Goldschmidt e una bibliografia di J. J. Cohen del Machzor e Sidur Tefila italiani. 1. hebrejské vyd. Tel-Aviv : Dvir, 1966. 139 s.
LUZZATTO, Šemu’el David. Nr CCXXVI. In GRÄBER, Šemu’el Eisig. Igerot ŠaDaL : S. D. Luzzatto’s hebräische Briefe gesammelt von seinem Sohne Dr. Isaias Luzzatto. 1. hebr. vydání. Svazek III. Przemysl : Zupnik & Knoller, 1882. s. 569-577.
LUZZATTO, Šemu’el David. Nr CCXLI. In GRÄBER, Šemu’el Eisig. Igerot ŠaDaL : S. D. Luzzatto’s hebräische Briefe gesammelt von seinem Sohne Dr. Isaias Luzzatto. 1. hebr. vydání. Svazek III. Przemysl : Zupnik & Knoller, 1882. s. 605-615.
LUZZATTO, Šemu’el David. Selichot minhag benej Roma. In GRÄBER, Šemu’el Eisig. Igerot ŠaDaL : S. D. Luzzatto’s hebräische Briefe gesammelt von seinem Sohne Dr. Isaias Luzzatto. 1. hebr. vydání. Svazek VI. Krakau : Josef Fischer, 1891. s. 893-916.
LUZZATTO, Šemu’el David. Nr CDLXXXVIII. In GRÄBER, Šemu’el Eisig. Igerot ŠaDaL : S. D. Luzzatto’s hebräische Briefe gesammelt von seinem Sohne Dr. Isaias Luzzatto. 1. hebrejské vyd. Svazek VII. Krakau : Josef Fischer, 1891. s. 1130-1132.
MAHARAL RABI LÖW. Stezka Tóry : Výběr z knihy Netivot olam. Přel. Jan Divecký. 1. české vyd. Praha : Nakladatelství P3K, 2008. 131 s. Orig. Netivot olam. Jerušalajim – Benej Brak : s.n., 1980. ISBN 978-80-87186-01-5.
Midrash Tanhuma. Přeložil TOWNSEND, John T. (ed.) 1. anglické vyd. Svazek II. Jersey City : KTAV Publishing House, 1997. 394 s. ISBN 0-88125-780-2.
MIRSKY, Aharon. Machcavtan šel curot ha-pijut : Cmichatan ve-hitpatchutan šel curot ha-šira Ha-erec jisra’elit ha-kduma. 2. hebrejské vyd. Jerušalajim - Tel Aviv : Hoca’at Šoken, 1969. 129 s.
NEUSNER, Jacob. Genesis and Judaism : The Perspective of Genesis Rabbah An Analytical Anthology. 1. anglické vydání. Atlanta Georgia: Scholars Press, 1985. xiv, 208 s. Edice Brown Judaic Studies no. 108. ISBN 0891309403.
NEUSNER, Jacob. The Tosefta translated from the Hebrew : Third division Nashim The Order of Women. 2. anglické vyd. New York : Ktav Publishing House, 1979. 279 s. ISBN 0-87068-430-2.
NOSEK, Bedřich – DAMOHORSKÁ, Pavla. Úvod do synagogální liturgie. 1. české vyd. Praha : Karolinum, 2008. 160 s. ISBN 978-80-246-0986-7.
OTTOLENGHI, Luisa Mortara – FUMAGALLI, Pier Francesco – PERANI, Mauro. Osfim šel kitvej jad ivriim be-Itali‘a. In Itali‘a ebraica. 1. hebrejské vyd. Tel Aviv : Machon tarbut Itali‘a, 2008. ISBN 978-965-555-342-0. s. 211-221.
PAGIS, Dan. Chiduš u-masoret be-širat ha-chol ha-ivrit : Sfarad ve-Itali‘a. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Keter, 1976. 405 s. ISBN neuvedeno.
PERANI, Mauro (ed.). Fragments from the „Italian Genizah“ An Exhibition. 1. anglicko-hebrejské vyd. Jerušalajim – Bologna : The Jewish National and University Library, 1999. 37 s. ISBN neuvedeno.
PIATELLI, Elio. Canti liturgici ebraici di rito italiano. 1. hebrejsko-italsko-anglické vyd. Roma : Edizioni de Santis, 1967. 202 s.
ROTH, Cecil. The History of the Jews of Italy. 1. anglické vyd. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 5706-1946. 553 s.
ŘOUTIL, Michal. Na východ od Antiochie. Řecké myšlení za hranicemi Byzance. Syrská tradice v 2. -8. století. In Úvod do byzantské filosofie. MILKO, P. (ed.) Praha: Pavel Mervart, 2010. ISBN 978-80-87378-13-7. s. 91-121.
SCHECHTER, Avraham I. Studies in Jewish Liturgy. 1. anglické vyd. Philadelphia : Dropsie College, 1930. 139 s. Disertační práce.
SCHIRMANN, Chajim. Ha-šira ha-ivrit be-itali‘a me-reši‘ta ad le-sof ha-me’a ha-achat esre. In Le-toledot ha-šira ve-ha-drama ha-ivrit. Editor neuveden. Svazek II. Jerušalajim : Mosad Bi‘alik, 1979. s. 9-29.
STARR, Joshua. The Jews in the Byzantine Empire 641-1204 : Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen philologie. BEES (Béhs), Nikos A. (ed.) 1. anglické vyd. Athen : Verlag der byzantinisch-neugriechischen Jahrbücher, 1939. 266 s. Edice Zwanglose Beihefte zu den Byzantinisch-neugriechischen Jahrbüchern, č. 30.
ŠEDINOVÁ, Jiřina. Hebrejská lyrickoepická poezie v Českých zemích v polovině 17. st. 1. české vyd. Praha : vlastním nákladem, 1989. 203 s. Kandidátská disertační práce.
TA-ŠMA, Israel M. Creativity and Tradition : Studies in medieval rabbinic Scholarship, Literature and Thought. 1. anglické vyd. Cambridge Massachusetts – London : Harvard University Press, 2006. 238 s. ISBN 0-978-0-674-02393-2. Kapitola 3, La Cultura Religiosa – The Chain of Tradition, s. 70-79.
TOWNER, Wayne Sibley. The Rabbinic Enumeration of Scriptural Examples : A Study of a Rabbinic Pattern of Discourse with special Reference to Mekhilta d’r. Išmael. 1. anglické vyd. Leiden : E. J. Brill, 1973. 276 s. ISBN 9004037446
TWERSKY, Isadore. The Contribution of Italian Sages to Rabbinic Literature. In COLORNI, V. (ed.), PURSCEDDU F. (ed.), SERMONETA G. (ed.), SIMONSOHN Š. (ed.) Italia Judaica Saggi II, Atti del I Convegno internazionale Bari 18-22 maggio 1981. 1. italo-anglické vyd. Roma : Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 1983. s. 384-392.
URBACH, Efraim E. (ed.). Sefer arugat ha-bosem. Auctore R. Abraham b. r. Azriel (saec. XIII) : Ex codicibus edidit emendavit adnotationisbusque criticis illustravit. Prolegomena et Indices adiecit. Proglegomena et Indices continens. 1. hebrejské vyd. Svazek IV. Jerušalajim : Hoca’at Mekicej nirdamim, 1963. 295 s.
VOGELSTEIN, Hermann. RIEGER, Paul. Geschichte der Juden in Rom. Svazek I. 1. německé vyd. Berlin : Mayer Müller, 1896. 511 s.
WEINBERGER, Leon J. Jewish Hymnography : A Literary History. 1. anglické vyd. London – Portland : The Littman Library of Jewish Civilization, 1998. xxiii, 492 s. ISBN 1-874774-30-7.
WICKHAM, Chris John. Early medieval Italy. 1. anglické vyd. Totowa : Barnes Noble Books, 1981. 238 s. ISBN 0-389-20217-7.
ZULAY, Menahem. Ha-eskola ha-pajtanit šel rav Sa’adja ga’on. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at machon Šoken le-mechkar ha-jahadut le-jad bejt-midraš ha-rabanim be-Amerika, 1964. 289 s.
ZUNZ, Leopold. Literaturgeschichte der synagogalen Poesie. 1. německé vyd. Berlin : Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, 1865. 666 s.
ZUNZ, Leopold. Nachtrag zur Literaturgeschichte der synagogalen Poesie. 1. separátní německé vyd. Berlin : Adolf Cohn Verlag and Antiquariat, 1867. 76 s. (celkové počítání stran společně s Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, 742 s.)
ZUNZ, Leopold. Synagogale Poesie des Mittelalters : Die synagogale Poesie. 1. německé vyd. Svazek 1. Berlin : A. Freimann - Louis Gerschel, 1855. 491 s.
ZUNZ, Leopold. Zur Geschichte und Literatur. 1. německé vydání. Svazek 1. Berlin : Verlag von Veit, 1845. 607 s.
ENCYKLOPEDIE, KATALOGY, SLOVNÍKY
BACHER, Wilhelm. Die exegetische Terminologie der jüdischen Traditionsliteratur. 2. německé vyd. Svazek I, II společně v jednom svazku. Hildesheim : Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1965. 258 s.
BEN-JEHUDA, Eli’ezer. Milon ha-lašon ha-ivrit ha-ješana ve-ha-chadaša. 1. hebrejské vyd. Svazek III (ח-ה). Jerušalajim : Ben-Jehuda hoca’a la-or, 1911. s. 1161-1740 s.
BEN-JEHUDA, Eli’ezer. Milon ha-lašon ha-ivrit ha-ješana ve-ha-chadaša. 1. hebrejské vyd. Svazek VIII (ס-נ). Jerušalajim : Ben-Jehuda hoca’a la-or, 1946. s. 3693-4244 s.
BEN-JEHUDA, Eli’ezer. Milon ha-lašon ha-ivrit ha-ješana ve-ha-chadaša. 1. hebrejské vyd. Svazek X (פ). Jerušalajim : Ben-Jehuda hoca’a la-or, 1946. s. 4800-5261 s.
BEN-JEHUDA, Eli’ezer. Milon ha-lašon ha-ivrit ha-ješana ve-ha-chadaša. TUR-SINAJ, N. H. (ed.). 1. hebrejské vyd. Svazek XIII (ר-ק). Tel-Aviv: La-am chevra jisra’elit be-A’‘M, 1952. s. 6222- s.6703.
BEN JECHI’EL, Natan. Sefer Ha-aruch le-galot ha-or ha-cafon be-divrej chachamim ve-le-havin ha-milot ha-zarot ha-nimca’ot be-Talmud bavli vi-rušalmi u-midrašim ve-targumim. BAR IMANU’EL, zvaný MUSAFIJA, Binjamin (ed.). vydání neuvedeno. Tel-Aviv - Jafo : Bejt Refa‘el, 1968. 596 s.
BROWN, Francis. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon : With an Appendix containig the Biblical Aramaic. DRIVER, S. R. (ed.), BRIGGS, Charles A. (ed.). Přel. Ed. Robinson. 2. anglické vyd. Peabody Massachusetts : Hedrickson Publishers, 1996. 1185 s. Edice založena na lexikonu, thesauru Williama Gesenia dokončeném E. Rödigerem, s užitím edice Geseniova Handwörterbuch über das Alte Testament. ISBN 1-56563-206-0.
DAVID, Jona. Leksikon ha-kinujim be-lešon ha-pajtanim. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at Re’uven nas be-A‘‘M, 2001. 318 s. ISBN 965 09 0146-9.
DAVIDSON, Israel. Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry : Ocar ha-šira ve-ha-pijut mi-zman chatimat Kitvej ha-kodeš ad-reši’t tkufat ha-haskala. 1. hebrejské vyd. Svazek I. New York : The Jewish Theological Seminary of America, 1924. 418 s.
DAVIDSON, Israel. Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry : Ocar ha-šira ve-ha-pijut mi-zman chatimat Kitvej ha-kodeš ad-reši’t tkufat ha-haskala. 1. hebrejské vyd. Svazek III. New York : The Jewish Theological Seminary of America, 1930. 544 s.
DAVIDSON, Israel. Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry : Ocar ha-šira ve-ha-pijut mi-zman chatimat Kitvej ha-kodeš ad-reši’t tkufat ha-haskala. 2. hebrejské vyd. Svazek II. America (místo nespecifikováno) : Ktav Publishing House, 1970. 490 s. ISBN 87068-003-X.
DAVIDSON, Israel. Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry : Ocar ha-šira ve-ha-pijut mi-zman chatimat Kitvej ha-kodeš ad-reši’t tkufat ha-haskala. 2. hebrejské vydání. Svazek IV. America (místo nespecifikováno) : Ktav Publishing House, 1970. 608 s. Včetně New Supplement to the Thesaurus of Mediaeval Hebrew Poetry. ISBN 87068-003-X.
EVEN-ŠOŠAN, Avraham. Milon Even-Šošan : Mechudaš u-me‘udkan lišnot ha-alpajim, be-šiša krachim, be-hištatfut chever anšej mada. 2. hebrejské vyd. Svazek I. Jerušalajim : ha-Milon he-Chadaš be-A‘‘M, 2006. s. 1-348. ISBN 965-517-059-4.(ד-א)
EVEN-ŠOŠAN, Avraham. Milon Even-Šošan : Mechudaš u-me‘udkan lišnot ha-alpajim, be-šiša krachim, be-hištatfut chever anšej mada. 2. hebrejské vyd. Svazek II. Jerušalajim : ha-Milon he-Chadaš be-A‘‘M, 2006. s. 349-. ISBN 965-517-059-4.(י-ה)
EVEN-ŠOŠAN, Avraham. Milon Even-Šošan : Mechudaš u-me‘udkan lišnot ha-alpajim, be-šiša krachim, be-hištatfut chever anšej mada. 2. hebrejské vyd. Svazek III. Jerušalajim : ha-Milon he-Chadaš be-A‘‘M, 2006. s. 731-1148. ISBN 965-517-059-4.(מ-כ)
EVEN-ŠOŠAN, Avraham. Milon Even-Šošan : Mechudaš u-me‘udkan lišnot ha-alpajim, be-šiša krachim, be-hištatfut chever anšej mada. 2. hebrejské vyd. Svazek V. Jerušalajim : ha-Milon he-Chadaš be-A‘‘M, 2006. s. 1447-1820. ISBN 965-517-059-4.(ר-פ)
EVEN-ŠOŠAN, Avraham. Milon Even-Šošan : Mechudaš u-me‘udkan lišnot ha-alpajim, be-šiša krachim, be-hištatfut chever anšej mada. 2. hebrejské vyd. Svazek VI. Jerušalajim : ha-Milon he-Chadaš be-A‘‘M, 2006. s.1821-2145. ISBN 965-517-059-4.(ת-ש)
IAKERSON, Shimon. Catalogue of Hebrew Incunabula from the Collection of the Library of the Jewish Theological Seminary of America. Svazek I. 1. anglicko-hebrejské vyd. New York – Jerusalem : The Jewish Theological Seminary of America, 2004. Hebrejská část 389 s. Anglická část 316 s. ISBN 965-456-039-9.
JASTROW, Marcus. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. Svazek I-II v jednom svazku. 3. anglické vyd. Peabody : Hendrickson Publishers, 2005. 1736 s. ISBN 1-56563-860-3.
KRAUSS, Samuel. Griechische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum. Svazek I. 2. německé vyd. Hildesheim : Georg Olms, 1964. 349 s.
LANDSHUTH, Eli’ezer. Amudej ha-avoda Columnae Cultus : Onomasticon Auctorum Hymnorum Hebraeorum eorumque carminum, Cum Notis Biographicis et Bibliographicis, e fontibus excusis et Mss. 1. hebrejské vyd. Svazek I. Berolini (Berlin) : Typis G. Bernstein, 1857. 130 s.
LANDSHUTH, Eli’ezer. Amudej ha-avoda Columnae Cultus : Onomasticon Auctorum Hymnorum Hebraeorum eorumque carminum, Cum Notis Biographicis et Bibliographicis, e fontibus excusis et Mss. 1. hebrejské vyd. Svazek II. Berolini (tj. Berlin) : Vendunt W. Adolf, 1862. xxxvi, 314 s.
LEVY, Jacob. Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim : nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischer und den Nachträgen und Berichtigungen zur Zweiten Auflage von Lazarus Goldschmidt. Fleischer, Heinrich Leberecht (ed.), Goldschmidt, Lazarus (ed.). 3. německé vyd. Svazek I ז-א. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. 572 s.
LEVY, Jacob. Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim : nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischer und den Nachträgen und Berichtigungen zur Zweiten Auflage von Lazarus Goldschmidt. Fleischer, Heinrich Leberecht (ed.), Goldschmidt, Lazarus (ed.). 3. německé vyd. Svazek II ל-ח. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. 546 s.
LEVY, Jacob. Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim : nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischer und den Nachträgen und Berichtigungen zur Zweiten Auflage von Lazarus Goldschmidt. Fleischer, Heinrich Leberecht (ed.), Goldschmidt, Lazarus (ed.). 3. německé vyd. Svazek III ע-מ. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. 742 s.
LEVY, Jacob. Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim : nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischer und den Nachträgen und Berichtigungen zur Zweiten Auflage von Lazarus Goldschmidt. Fleischer, Heinrich Leberecht (ed.), Goldschmidt, Lazarus (ed.). 3. německé vyd. Svazek IV ת-פ. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963. 756 s.
LIDDELL, Henry George – SCOTT, Robert, A Greek-English Lexicon. 10. anglické vyd. New York - Oxford : Oxford University Press, 1996. xlv, 2042, xxxi, 320 s. ISBN 0-19-864226-1.
LUZZATO, Šemu’el David. Luach ha-pajtanim ve-ha-pijutim melukat mi-kol ha-minhagim mi-sifrej ha-dfus u-mi-sfarim ktivat jad al-jdej-Šmu’el David Luca’to. 2. hebrejské vydání. Berlin : Julius Benzian, 1880. 106 s. Edice Ocar Tob. Hebräische Beilage zum Magazin für Wissenschaft des Judenthums.
PEYRON, Bernardinus. Codices Hebraici manu exarati Regiae Bibliothecae quae in Tauriensi Athenaeo asservatur. 1. latinské vyd. Roma – Florentia : Taurini - Fratres Bocca - Regis Italiae bibliopolae, 1880. 327 s.
PRACH, Václav. Řecko-český slovník. 2. české vyd. Praha : Scriptum, 1993. 592 s. ISBN 80-85528-22-3.
RICHLER, Benjamin. BEIT-ARIÉ, Malachi. PASTERNAK, Nurit. Hebrew Manuscripts in the Vatican Library Catalogue Compiled by the Staff of the Institute of Microfilmed Hebrew Manuscripts, Jewish National and University Library, Jerusalem. 1. anglické vyd. Citta del Vaticano : Biblioteca Apostolica Vaticana, 2008. 691 s. Edice Studi e Testi 438. ISBN 978-88-210-0823-8.
STEINSALTZ, Adin. The Talmud The Steinsaltz Edition : A Reference Guide. 2. anglické vyd. New York – Toronto : Random House – Random House of Canada 1989. 323 s. ISBN 0-394-57665-9.
WIGODER, Geoffrey. SECKBACH, Fern. Encyclopaedia Judaica [CD-ROM]. Edition Version 1.0. Jerusalem : Keter Publishing House - Judaica Multimedia, 1997. ISBN neuvedeno.
SIDURIM, MACHZORIM - KRITICKÉ EDICE
BAER, Seligman (ed.). Seder avodat Jisra’el. 2. hebrejské vyd. Rödelheim : Hoca’at Šoken, 1937. 740 s.
BAER, Seligman (ed.). Die Selichoth-Gebete für alle Buβ- und Fasttage, nach deutschem Ritus : Sorgfältigst nach Handschriften corrigirt und mit deutscher Übersetzung begleitet. 1. hebrejsko-německé vyd. Rödelheim : Druck u. Verlag von S. Lehrberger, 1900. 572 s.
FRAENKEL, Jona. Machzor pesach le-fi-minhagej benej aškenaz le-chol anfejhem kolel minhag aškenaz, ha-ma’aravi, minhag Polin u-minhag Corfat le-še-avar. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim - New York : H. Koren be-A‘‘M - Leo Baeck Institute, 1993. 328 s. ISBN neuvedeno.
FRAENKEL, Jona. Machzor šavu‘ot le-fi-minhagej benej aškenaz le-chol anfejhem kolel minhag aškenaz, ha-ma’aravi, minhag Polin u-minhag Corfat le-še-avar. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim - New York : H. Koren be-A‘‘M - Leo Baeck Institute, 2000. liv, 718 s. ISBN neuvedeno.
FRAENKEL, Jona. Machzor sukot, šmini aceret ve-simchat Tora le-fi minhagej benej aškenaz le-chol anfejhem kolel minhag aškenaz, ha-ma’aravi, minhag Polin u-minhag Corfat le-še-avar. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim - New York : Koren be-A‘‘M - Leo Baeck Institute, 1981. 483 s. ISBN neuvedeno.
GOLDSCHMIDT, Ernst Daniel. Machzor le-jamim nora’im. Roš ha-Šana. 1. hebrejské vyd. Svazek I. Jerušalajim - New York : H. Koren - Leo Baeck Institute, 1970. 328 s. ISBN neuvedeno.
GOLDSCHMIDT, Ernst Daniel. Machzor le-jamim nora’im : Jom Kipur. 1. hebrejské vyd. Svazek II. Jerušalajim - New York : H. Koren - Leo Baeck Institute, 1970. 797 s. ISBN neuvedeno.
GOLDSCHMIDT, Ernst Daniel (ed.). Seder ha-kinot le-tiš’a be-av ke-minhag Polin ve-khilot ha-aškenazim be-Erec jisra’el : muga u-mevo’ar bi-jdej Daniel be-ha-R‘‘R Šelomo Goldšmidt. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at mosad ha-rav Kuk, 1977. 167 s. ISBN neuvedeno.
GOLDSCHMIDT, Ernst Daniel (ed.). Selichot ke-minhag Lita ve-khilot ha-perušim be-Erec jisra’el : muga u-mevo’ar bi-jdej Daniel be-ha-R‘‘R Šelomo Goldšmidt. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at mosad ha-rav Kuk, 1965. 260 s.
GOLDSCHMIDT, Ernst Dani‘el (ed.). Seder ha-selichot ke-minhag Polin ve-rov ha-khilot be-erec Jisra’el : muga u-mevo’ar bi-jdej Daniel be-ha-R‘‘R Šelomo Goldšmidt. 1. hebrejské vyd. Jerušalajim : Hoca’at mosad ha-rav Kuk, 1965. xxiv, 217 s.
ODBORNÁ PERIODIKA
AVRAHAMSON, Šraga. Le-fijutot. Sinaj, Tišri – Adar Bet 1965, roč. 29, č. 56, s. 238-241.
BAR ASHER, Moshe. Mishnaic Hebrew : An Introductory Survey. Hebrew Studies, 1999, roč. 40, s. 115-152.
BENTOLILA, Yaakov. Mishnaic Hebrew in a medieval French-Italian tradition : Points of Interest. Scripta Hierosolymitana, 1998, roč. 37, s. 87-106.
BONFIL, Reuven. Bejn Erec-jisra’el le-vein-Bavel. Šalem, 1987, roč. 5, s. 1-30.
DAVID, Jona. Kerova le-ta‘anit šiv‘a-eser be-tamuz le-Judan ha-kohen bi-rabi Mastija. Jerušalajim šnaton le-pirkej sifrut ve-omanut, 1973, č. 7-8, s. 164-181.
DAVIDSON, Israel. The „Seder Hibbur Berakot“. Jewish Quarterly Review N. S., 1930-31, roč. 21, s. 241-279.
ELICUR, Šulamit. Le-gilgulej ha-chidatijot ba-pijut ha-mizrachi me-re‘šito ad-ha-me’a ha-jud-bejt. Pe’amim, 1994, roč. 59, s. 14-34.
ELICUR, Šulamit. Midraš u-fsuko be-re’i ha-pajtanut. Sinaj, 1986, roč. 99, s. 99–109.
ELICUR, Šulamit. Va-je’ehav omen - kerova kalirit le-purim be-icuv chadaš. Tarbic, 1995, roč. 64, s. 499-521.
FLEISHER, Ezra. Bechinot be-šira pajtanej Italija ha-ri’šonim. Ha-sifrut, April 1981, roč. 30-31, s. 131-167.
FLEISHER, Ezra. Kina al-jmej Herakleios Kejsar : A Lament for the Jews killed in Eretz Israel in the days of Heraclius Caesar. Šalem, 1987, č. 5, s. 209-227.
Goldschmidt, Daniel. Šloš esre midot. Machanajim, erev Roš ha-Šana 1962, s. 62-63.
HOLLENDER, Elisabeth. Fortschreibung der Aggada. Zur Verwendung rabbinischer Literatur im Piyyut-Kommentar. Trumah : Studien zum jüdischen Mittelalter, 2002, roč. 12, s. 35-53.
HOLLENDER, Elisabeth. Zwei hebräische Klagedichtungen aus der Zeit nach dem Zweiten Kreuzzug. Ashkenas, 1996, roč. 6, č. 1, s. 11-54.
LEBRECHT, Fuerchtegott. Historische Bemerkung über den Reisezweck der vier Geonim aus Bari im Jahre 960. Zeitschrift für die religiösen Interessen des Judenthums, 1845, roč. 2, s. 99-102.
LEBRECHT, Fuerchtegott. Die Gefangennehmung der vier Geonim aus Bari, und die Niederlassung zweier derselben in Andalusien. Zeitschrift für die religiösen Interessen des Judenthums, 1846, roč. 3, s. 397-399, 422-431.
MALACHI, Zvi - SCHEIBER, Alexander. Letter from Sicily to Hasdai ibn Shaprut. Proceedings – American Academy for Jewish Research, 1973-1974, roč. 41-42, s. 207-218.
MARCUS, Josef. Studies in the Chronicle of Ahimaaz. Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 1933-1934, č. 5, s. 85-91.
MARX, Alexander. List of Poems on the Articles of the Creed. The Jewish Quarterly Review New Series, 1918-1919, roč. 9, s. 303-336.
NOSEK, Bedřich. Zjevená Tóra ze Sinaje a její obsah podle rabínského judaismu. Theologická revue, roč. 76, s. 302-323.
RÜGER, Hans Peter. „Mit welchem Maß ihr meßt, wird euch gemessen werden“. Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche, 1969, roč. 60, s. 174-182.
SCHEINDLIN, Raymond P. Mikdaš Me‘at The Little Temple. Prooftexts, 2003, roč. 23, s. 25-63.
SCHIRMANN, Chajim. Pijut arami le-pajtan italki kadum. Lešonenu, 1957, roč. 21, č. 1, s. 212-219.
STARR, Joshua. The Mass Conversion of Jews in Southern Italy (1290-1293). Speculum, April 1946, roč. 21, č. 2, s. 203-211.
TA-SHMA, Israel M. The ‘Open‘ Book in Medieval Hebrew Literature : the Problem of Authorized Editions. Bulletin John Rylands Library, Autumn 1993, roč. 75, č. 3, s. 17-24.
ZULAY, Menachem. Kerova be-šabach ha-cedaka. Sinaj, kislev-ijar 1945, roč. 8, č. 17, s. 39-48.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html