Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hnízdní chování a alternativní reprodukční strategie samotářských včel (Hymenoptera: Apoidea)
Thesis title in Czech: Hnízdní chování a alternativní reprodukční strategie samotářských včel (Hymenoptera: Apoidea)
Thesis title in English: Nesting behaviour and alternative reproductive tactics in solitary bees (Hymenoptera: Apoidea)
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.08.2007
Date of assignment: 28.11.2008
Date of electronic submission:21.09.2009
Date of proceeded defence: 21.09.2009
Opponents: doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předložená diplomová práce se zabývá hnízdním chováním samotářské včely Andrenavaga žijící v hustých agregacích. Detailní znalost chování samotářských včel může býtvelice důležitá, neboť soliterita představuje pravděpodobně výchozí bod v evolucisociálních i obligátně kleptoparazitických skupin blanokřídlých. Populace studovanéhodruhu byla sledována v sezónách 2007 a 2008. Během pozorování byly zjištěny základnídemografické charakteristiky sledovaného druhu, jako je přesný začátek a konec sezóny,délka života, hustota populace, počet hnízd na jedince, atd. Dále byly v podrobnémetogramu popsány všechny prvky hnízdního chování a byla určena jejich přesná sekvencev rámci zásobovacího cyklu. Tyto poznatky umožnily popsat denní aktivitu studovanéhodruhu. Byly zjištěny výrazné rozdíly v chování včel mezi oběma sezónami a dále mezivčelami neparazitovanými a včelami stylopizovanými (parazitovanými řasníky). Ustudovaného druhu byla prokázána existence vnitrodruhového kleptoparazitismu ve forměusurpací. K detekci vnitrodruhového kukaččího chování je klíčové správné přiřazenísamice k zásobené komůrce. Z tohoto důvodu byly otestovány dvě nové metody značenípodzemních komůrek – značení pomocí protilátek či fluorescenčních barev nanesených napyl přinášený dospělými včelami.
Preliminary scope of work in English
Proposed thesis describes nesting behaviour of gregarious solitary bee species Andrenavaga. The knowledge of behaviour in solitary bees can be very important, becausesolitarity might represent the initial point in the evolution of eusociality and obligatecleptoparasitism. A population of the studied species was observed continuously for twonesting seasons, which enabled me to describe basic demographic characteristics of studiedspecies such as lenght of bee season, longevity, density of population, number of nests perfemale life, etc. All the observed behavioural patterns were described in ethogram and theirexact position in provisioning cycle was determined. This information helped me tocompile average daily activity of studied species. I found out major differences in beebehaviour in both years and between nonparasitized and stylopized (parasitized by Stylops)bees. I proved the existence of intraspecific cleptoparasitism in form of usurpations.Because it is crucial to link female to the provisioned cell for the detection of intraspecificcuckoo-like behaviour, I tested two new methods of underground cell marking – proteinmarking and fluorescent dye marking.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html