Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Plavecká úroveň dětí základních škol 1. až 4. třída (Ústecký kraj)
Thesis title in Czech: Plavecká úroveň dětí základních škol 1. až 4. třída (Ústecký kraj)
Thesis title in English: The swimming ability of children of basic school from 1. to 4. class (region Usti n/L.)
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Plavecké sporty (51-600500)
Supervisor: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.04.2005
Date of assignment: 15.04.2005
Date and time of defence: 21.09.2007 09:45
Venue of defence: Seminární místnost KPS FTVS UK
Date of electronic submission:21.09.2007
Date of proceeded defence: 21.09.2007
Reviewers: Mgr. Ivana Felgrová
 
 
 
Guidelines
1. Načerpat obecné informace a seznámit se s literaturou, týkající se problematiky výuky plavání.

2. Získání potřebného množství dat od plaveckých škol v Ústeckém kraji, potřebných pro vyhodnocení. Data budou získávána formou zkoumání dokumentů, doplněné o strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami s řediteli plaveckých škol.

3. Stanovení vstupních a výstupních kritérií pro plaveckou výuku, k vytvoření výsledkové tabulky.

4. Plavecká úroveň dětí jednotlivých plaveckých škol.

5. Porovnání úrovně plaveckých dovedností dětí v plaveckých školách Ústeckého kraje.

6. Plavecká úroveň dětí 1. až 4. tříd v Ústeckém kraji.
References
Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. 3. vydání. Praha: Karolinum, 1994. 105 s.
ISBN 80-7066-837-7.
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2002.
136+4 s. ISBN 80-247-0211-8.
Čechovská, I., Miler, T. Plavání. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2001.
132+8 s. ISBN 80-247-9049-1.
Čechovská, I. Problematika plavání a plaveckých sportů II.: sborník
z mezinárodního semináře pořádaného Katedrou plaveckých sportů FTVS UK.
Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0324-1. s 25-27.
Čechovská, I. Problematika plavání a plaveckých sportů III.: sborník
z mezinárodního semináře pořádaného Katedrou plaveckých sportů FTVS UK.
Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0637-2. s 27-28.
Dovalil, J. a kolektiv. Výkon a trénink ve sportu. 1. vydání. Praha: Olympia, 2002.
336 s. ISBN 80-7033-760-5
Hendl, J. Kvalitativní výzkum ? Základní metody a aplikace. 1. vydání. Praha:
Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
Hoch, M. a kolektiv. Plavání (teorie a didaktika). 1. vydání. Praha: SPN, 1983.
176 s.
Hoch, M. Učte děti plavat. 2. novelizované vydání. Praha: Olympia, 1991. 103 s.
ISBN 80-7033-055-4.
Kolář, V. Hodnocení plavecké úrovně v činnosti plavecké školy. Praha, 2000. x s.
Diplomová práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
na katedře plaveckých sportů. Vedoucí diplomové práce PaedDr. Irena
Čechovská, CSc.
Michalcová, M. Výuka základního, zdokonalovacího a branného plavání.
Ústí nad Labem, 1994. 37 s., 14 s. příloh. Závěrečná práce na Pedagogické
fakultě Univerzity J. E. Purkyně.

Preislerová, T. Didaktika základního a zdokonalovacího plaveckého výcviku
na školách. 1. vydání. Praha: SPN, 1983. 63 s.
Puš, J. a kolektiv. Učební texty pro cvičitele plavání. Praha: Asociace plaveckých
škol ČR, 1996. 72 s.
Rychtecký, A., Fialová, L. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přepracované
vydání. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 80-7184-659-7.
Sůvová, J. Založení soukromé plavecké školy. Praha, 2002. x s. Diplomová práce
na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na katedře plaveckých
sportů. Vedoucí diplomové práce Mgr. Ivana Felgrová.
Štilec, M. a kolektiv. Sportovní příprava dětí a mládeže. 1.vydání. Praha: SPN,
1989. 212 s. ISBN 80-7066-026-0
Preliminary scope of work
Cíle práce: Cílem diplomové práce je porovnání dosažené plavecké úrovně u dětí 1. až 4. tříd základních škol, po absolvování kurzu plavání v plaveckých školách Ústeckého kraje ve školním roce 2006/2007, prostřednictvím záznamových listů plaveckých škol a dále pomocí strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami.

Metoda: Pro výzkum bylo použito metody analýzy dat ze záznamových listů plaveckých škol v Ústeckém kraji. Dále jsem užil strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami při rozhovoru s řediteli plaveckých škol, který mi měl posloužit k lepšímu nahlédnutí do nitra plavecké školy (vstupní + výstupní testy, metodika výuky, cvičitelé, motivace atd.).

Výsledky: Výsledky výzkumu poukazují na plaveckou úroveň dětí v Ústeckém kraji po absolvování deseti 90 minutových lekcí v plavecké škole. Plavecká úroveň, z pohledu překonané vzdálenosti, se zvýšila. Z 9184 dětí uplavalo při vstupním testování vzdálenost 11 m a více 4777 žáků, při výstupním testování to bylo již 7985 žáků, což odpovídá nárůstu o 34,9 % z celkového počtu. Dětí, které při vstupním testování neuplavali ani 11 m bylo 4407. Z těchto žáků uplavalo při výstupním testování vzdálenost 11 m a více celých 3208, což znamená, že se nově naučilo plavat 72,8 % neplavců. Dále pak výsledky naznačují některé možné změny ve výuce plavání, které by mohly vést k větší efektivitě výuky.

Klíčová slova: plavecká úroveň, plavecká škola, výuka plavání, vstupní testování, výstupní testování, efektivita plavecké výuky
Preliminary scope of work in English
Title: The swimming skills of children from the first to fourth grade of elementary schools (Ústí region)

Aims: The aim of this thesis is to compare the level reached in swimming by children from the first to fourth grade at elementary schools after finishing
the swimming course at swimming schools in Ústí region in the school year 2006/2007. This was done by record sheets and structured interviews with open questions.

Method: The method of data analysis of record sheets from the swimming schools of Ústí region was used for the research. Structured interviews with open questions with the directors of the swimming schools were used, too. They made it easier to look into the centre and systems of the schools (entrance + final tests, instructors, motivation etc.).

Results: The results of the research show the level of children after having attended ten ninety-minute-lectures in swimming schools. The swimming skills from the point of view of swum distance developed. From 9184 children, 4777 could swim 11m and more at the beginning of the course. By final testing it was already 7985, which is a 34.9% increase from the total number of children. 4407 children did not manage to swim 11m by the entrance testing. From this number, 3208 swam more than 11m by the final testing which means that 72.8% of non-swimmers had newly learnt to swim. The result show possible changes of swimming teaching that could lead to better effectiveness of swimming teaching, too.

Key words: swimming skills, swimming school, teaching swimming, entrance testing, final testing, effectiveness of swimming teaching
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html