Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Intenzita zatížení studentů 1. ročníku UK FTVS v hodinách plavání
Thesis title in Czech: Intenzita zatížení studentů 1. ročníku UK FTVS v hodinách plavání
Thesis title in English: The intensity of physical load in swimming lessons of first year students at Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Plavecké sporty (51-600500)
Supervisor: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.05.2007
Date of assignment: 31.05.2007
Date and time of defence: 24.04.2007 13:30
Venue of defence: Katedra plaveckých sportů
Date of electronic submission:24.04.2007
Date of proceeded defence: 24.04.2007
Reviewers: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
 
 
 
Guidelines
Pro splnění naší práce jsme vytyčily následující úkoly:
- Analyzovat literaturu a další zdroje, týkající se problematiky intenzity zatížení v průběhu sportovní činnosti.
- Vybrat soubor studentů z 1.ročníku TV/US a Fyzioterapie pro měření v hodinách plavání.
- Pomocí dotazníku zjistit potřebné údaje (věk, výška, váha, hodnoty SF, SFmax , anaerobní práh, apod.).
- Zaškolit vybraný vzorek studentů v používání sport ? testerů.
- Sestavit strukturovaný obsah hodin podle aktuálního tematického plánu předmětu Plavání I.
- Realizovat měření (zimní semestr akademického roku 2006/07).
- Naměřené údaje průběžně ukládat do softwaru Polar Precision Performance
- Statisticky zpracovat a vyhodnotit získané údaje
- Stanovit příslušné závěry.
References

1. BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha : Výzkumný ústav tělovýchovný UK Praha, 1989. 368s., ISBN 80-7066-214-X
2. BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha : Karolinum, 2006. 285 s., ISBN ? 80-276-1171-6
3. BENČÚRIKOVÁ, L. Intenzita hodín plávania s rôznym zameraním u študentov FTVŠ UK. In Štruktúra pohybových aktívit vo vodnom prostredí a ich účinnosť. Zborník referátov prednesených na IX. ročníku vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava. Fakulta telesnej výchovy a športu. Katedra plávania a plaveckých športov , PEEM, 2005. s.19-23, ISBN 80-89197-35-3
4. COLWIN, C. M. Swimming into 21st century. 1.vyd. Champaign (IL):Human Kinetice, 1992. ISBN 0-88011-436-3.
5. COOPER, KENNETH H. Aerobní cvičení. 2. rozšířené vydání, Praha : Olympia, 1983. 203 s.
6. COSTILL, D. L., MAGLISCHO, E. W., RICHARDSON, A. B. Swimming. 1. vyd. London : Adrisony Committee (FINA), 1992. ISNB 0-632-03027-5.
7. ČECHOVSKÁ, B., ČECHOVSKÁ, I., HEJTÍKOVÁ, G. Výkonnost studentů 1.ročníku Fakulty tělesné výchovy a sportu v testu 12minutového plavání. In Pokorná, J. Problematika plavání a plaveckých sportů V. Praha : Karolinum, 2007
Preliminary scope of work
Cílem této práce bylo přispět k rozšíření praktických poznatků z oblasti pohybových aktivit ve vodě. Konkrétně nás zajímala intenzita zatížení pohybových aktivit ve vodě u studentů FTVS UK v 1.ročníku studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ v kombinacích (TV/US) a Fyzioterapie (Fyz) během praktických hodin plávání v zimním semestru 2006/07.
Preliminary scope of work in English
The aim of this work was to contribute to increase practical information from locomotive activity area in the water. Concretely we were interesting in exercise intensity in the water of students Teaching profession in general educational subjects for second school in combination (Physical education and sport) and Physiotherapy during practical lessons in winter semester 2006/07.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html