Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hodnocení modelových otázek k přijímací zkoušce na lékařské fakulty dle revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů
Thesis title in Czech: Hodnocení modelových otázek k přijímací zkoušce na lékařské fakulty dle revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů
Thesis title in English: Characterizing sample questions for medical school admission exam using Bloom`s revised taxonomy of learning objectives
Key words: Přijímací zkoušky na lékařskou fakultu, revidovaná Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, modelové otázky, přijímací zkoušky na lékařskou fakultu.
English key words: Admission exam for medical school, exam analysis, revised Bloom`s taxonomy of educational objectives, sample exam questions, admission exams.
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Supervisor: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.12.2021
Date of assignment: 04.12.2023
Date and time of defence: 18.01.2024 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Date of electronic submission:04.12.2023
Date of proceeded defence: 18.01.2024
Course: Bachelor thesis (OSZD004)
Opponents: prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V práci bude použita revidovaná Bloomova taxonomie k hodnocení zaměření otázek využívaných k přijímacímu řízení na lékařské fakulty. Výsledky budou porovnány s očekáváními od přijímacího řízení. Studentka zpracuje rešerši dostupné literatury, poskytne přehled o postupu přijímacího řízení a představí výsledky své analýzy testových úloh.
References
Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

Bakken, J., & Andersson-Bakken, E. (2021). The textbook task as a genre. Journal of Curriculum Studies, 1-20. https://doi.org/10.1080/00220272.2021.1929499

Elmas, R., Rusek, M., Lindell, A., Nieminen, P., Kasapoglu, K., & Bílek, M. (2020). The Intellectual Demands of the intended chemistry curriculum in Czechia, Finland, and Turkey: A comparative analysis based on the Revised Bloom’s taxonomy. Chemistry Education Research and Practice, 21, 839-851. https://doi.org/10.1039/D0RP00058B

Vojíř, K. (2021). Učebnice chemie pro základní školy: využívání a analýza vybraných strukturních komponentů [Doktorská práce, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta]. Praha.
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá hodnocením modelových otázek k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty dle revidované Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. Cílem práce je zhodnotit rozložení typů otázek v rámci dimenze znalostí a dimenze kognitivních procesů. Dále potom tyto výsledky srovnat s požadavky a názory vyučujících na lékařských fakultách.
Preliminary scope of work in English
This thesis is focused on characterising sample questions for medical school admission exam using Bloom`s revised taxonomy of learning objectives. The aim of the thesis is to evaluate the distribution of question types within the dimension of knowledge and the dimension of cognitive processes. Secondly, to compare these results with the requirements and opinions of professors teaching at medical faculties.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html