Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Transportní vlastnosti detektorů záření na bázi halogenidových perovskitů.
Thesis title in Czech: Transportní vlastnosti detektorů záření na bázi halogenidových perovskitů.
Thesis title in English: Transport properties of halide perovskite radiation detectors.
Key words: Halogenidové perovskity|defekty|Transpotr náboje|Transientní proudy
English key words: Halide perovskites|Defects|Charge transport|Transient currents
Academic year of topic announcement: 2024/2025
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
1. Seznámit se se strukturou defektů v polovodiči v halogenidových perovskitech.
2. Seznámit se s přípravou detektorů záření a s aparaturami na měření jejich elektrických, optických a spektroskopických vlastností.
3. Provést charakterizaci detektorů záření na bázi halogenidových perovskitů pomocí jednotlivých metod v širokém oboru teplot.
4. Otestovat vliv přípravy elektrických kontaktů na efektivitu sběru náboje detektorů záření na bázi halogenidových perovskitů.
5. Vyhotovit teoretický model popisující transport náboje v detektorech záření na bázi halogenidových perovskitů.
References
1. Diffusion in Solids, P.G.Shewmon, McGraw-Hill Series in Mater.Sci.Engin.,
2. Bulk Crystal Growth of Electronic, Optical and Optoelectronic materials, J.Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, England 2005, edit. P.Capper. ISBN 0-470-85142-2
3. Fyzika a Technika Polovodičů, SNTL 1990, edit.H. Frank, ISBN 80-03-00401-2
4. Crystal Growth Technology, J.Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, England 2004, edit. H.J.Scheel, T.Fukuda. ISBN 0-471-49524-7
5. Odborné články týkající se dané problematiky
Preliminary scope of work
Halogenidové polovodiče představují významný materiál pro přípravu detektorů rentgenového a gama záření. Pro přípravu materiálu s vysokou efektivitou sběru náboje je zásadní identifikace strukturních defektů a jejich komplexů, které působí jako rekombinační případně pasťová centra v detektoru. Cílem práce bude identifikace hlavních defektů, které významně ovlivňují sběr náboje a detekční vlastnosti perovskitových detektorů záření. Výsledky budou použity k optimalizaci podmínek přípravy perovskitových detektorů záření.
Zájem o vysokohorskou turistiku, lyžování a cyklistiku je vítán.
Preliminary scope of work in English
Halide perovskites represent an important semiconductor material for the preparationof X-ray and gamma-ray radiation detectors. The identification of structural defects and their complexes, which act as recombination or trap centers in the detector, is essential for the preparation of a material with high charge collection efficiency. The aim of the work will be the identification of the main defects that significantly affect the charge collection and detection properties of perovskite radiation detectors. The results will be used to optimize the preparation conditions of perovskite radiation detectors.
Interest in alpine hiking, skiing and cycling is welcome.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html