Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Geometrické integrátory
Thesis title in Czech: Geometrické integrátory
Thesis title in English: Geometruc integrators
Key words: Obyčejná diferenciální rovnice|numerické řešení|hamiltonovský formalismus|symplektický integrátor|parciální diferenciální rovnice|Poissonovský integrátor
English key words: Ordinary differential equation|numerical solution|Hamiltonian formalism|symplectic integrator|partial differential equations|Poisson integrator
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.
Author:
Guidelines
Během práce by měly být vypracovány tyto body:
1) Úvod do hamiltonovské mechaniky (symplektická a Poissonovská) [1]
1) Úvod do symplektických a poissonovských integrátorů [2,3]
2) Vlastní implementace vybraných algoritmů pro hamiltoniány ve speciálním tvaru a následně v obecném tvaru [2,3]
3) Implementace nových integrátorů z [4] pro obecné hamiltoniány
4) Porovnání klasických a nových integrátorů s aplikací například v pohybu částic, metodě konečných prvků pro elasticitu, rotaci tuhého tělesa.
References
[1] Pavelka, Klika, Grmela. Multiscale Thermo-Dynamics, de Gruyter (Berlin), 2018
[2] Hairer, Lubich, Wanner, Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations, Springer 2006
[3] Karasözen, Poisson integrators, Mathematical and Computer Modelling, Volume 40, Issues 11–12, 2004, Pages 1225-1244.
[4] Pavelka, Klika, Grmela, Ehrenfest regularization of Hamiltonian systems, Physica D: Nonlinear phenomena, 399, 193-210, 2019
Preliminary scope of work
Stojíme před problémem vyřešit numericky pohybovou rovnici pro částici konající periodický pohyb (kyvadlo, obíhání kolem hvězdy, apod.). Jakou numerickou metodu zvolit? Ukazuje se, že klasické metody typu Runge-Kutta typicky nezachovávají energii ani tvar trajektorie. Naštěstí existují symplektické integrátory, kteřé řeši Hamiltonovy kanonické rovnice a které jak energii tak tvar trajektorií zachovávají velmi přesně. Typicky však mají jeden nedostatek, a to že předpokládají, že energie (hamiltonián) je ve tvaru kinetická plus potenciální energie. Cílem práce je prozkoumat nové symplektické integrátory, které by mohly mít výhodu právě pro obecné hamiltoniány, např. částice v elektromagnetickém poli.

A co když je náš problém složitější než pohyb částic, například rotace tuhého tělesa nebo elasticita v mechanice kontinua? Poissonova závorka vyjadřující kinematiku stavových proměnných už pak není tak jednoduchá jako ta pro jednu částici a může mít například degeneraci. Opouštíme tak klidné vody symplektické geometrie a vydáváme se vstříc Poissonovské geometrii s obecnou Poissonovou závorkou. Podaří se najít správné geometrické integrátory, které zachovávají geometrickou strukturu systému, i v tomto případě?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html