Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv složení detritu na růst a vývoj kriticky ohrožené perlorodky říční
Thesis title in Czech: Vliv složení detritu na růst a vývoj kriticky ohrožené perlorodky říční
Thesis title in English: Effect of Detritus Composition on Growth and Development of Critically Endangered River Pearl Mussel
Key words: perlorodka říční, charakterizace detritu
English key words: River Pearl Mussel, Detritus Characterization
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor: RNDr. Tomáš Ječmen, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Kateřina Bělonožníková, Ph.D.
References
Simon O. a kol.: Metodika podpory perlorodky říční (2018)
https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/perlorodkametodika/docstazeni/metodika2018-11-low.pdf
Švanyga J. a kol.: Záchranný program perlorodky říční Margaritifera margaritifera v České republice (2013)
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/schvalene_zachranne_programy/$FILE/ODOIMPZ_PERLORODKA_20170905.pdf
Preliminary scope of work
Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) patří mezi nejohroženější druhy sladkovodních organismů. Jejich dospělé populace nadále přežívají v některých původních lokalitách (včetně ČR), ve většině z nich však neprobíhá jejich přirozená reprodukce, a to pro vysokou mortalitu jedinců během jejich složitého vývoje. V rámci záchranného programu jsou proto juvenilní jedinci odchováváni polopřirozeným způsobem v odchovnách, kde jsou krmeni detritem z vybraných pramenišť, a teprve po dosažení dostatečné velikosti vysazováni do volné přírody. Tato práce bude součástí širšího projektu, jehož cílem je analýza složek detritu odebraných z vybraných potoků či řek a porovnání růstu a vývoje juvenilních jedinců krmených tímto detritem. Projekt probíhá ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a Katedrou analytické chemie PřF UK.
Náplní práce bude optimalizace postupu extrakce, detekce a kvantifikace klíčových organických látek (proteinů, aminokyselin, fenolických látek atd.) přítomných v říčním detritu z vybraných lokalit, a to pomocí základních technik používaných v biochemii a analytické chemii. Získaná data budou korelována s přírůstky juvenilních perlorodek krmených detritem odlišného složení, které budou poskutnuty kolegy ze spolupracujícího pracoviště.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html