Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Reevaluace Beckova indexu slunečních skvrn
Thesis title in Czech: Reevaluace Beckova indexu slunečních skvrn
Thesis title in English: New evaluation of the Beck number of sunspots
Key words: sluneční skvrny|sluneční aktivita
English key words: sunspots|solar activity
Academic year of topic announcement: 2023/2024
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Rešerše klíčové literatury shrnující aplikace indexů sluneční aktivity na fyzikálně motivované úlohy dotýkající se dlouhodobé proměnnosti Slunce.
2. Nové stanovení vah pro určení Beckova čísla (paralelně pro McIntoshovu i Curyšskou klasifikaci skvrn).
3. Posouzení stability určených vah, zejména v návaznosti na dlouhodobý vývoj nebo možné změny hodnot vah se slunečním cyklem.
4. Kritické posouzení vhodnosti Beckova čísla pro robustní popis sluneční aktivity.
References
články dle pokynů vedoucího a konzultanta a dle jazykové výbavy řešitele
Preliminary scope of work
Pozorování slunečních skvrn a jejich „počítání“ je považováno za nejdéle kontinuálně běžící fyzikální experiment. Sluneční skvrny jsou vynikajícím indikátorem aktuální úrovně sluneční aktivity. Tradičně je z kreseb stanovováno tzv. relativní číslo slunečních skvrn. To má své výhody ale i nevýhody. Tou zjevnou nevýhodou je, že není založeno na žádné fyzikálně měřitelné veličině. Alternativně bývají stanovovány další indexy. Fyzikálně podloženým je např. celková plocha slunečních skvrn (historicky uváděná v miliontinách sluneční polokoule). Stanovení plochy bývá zatíženo nemalou nejistotou. Metodou, kombinující robustní stanovení s fyzikální motivací, je stanovení tzv. Beckova indexu. Beckův index je založen na statistickém přístupu k morfologicky klasifikovaným skupinám slunečních skvrn a je mírou celkové plochy slunečních skvrn bez nutnosti jejího měření. Od návrhu v roce 1977 jsou však používány původní odhady váhových koeficientů a jejich platnost nebo vývoj v čase nebyl prakticky testován. Navíc je stavěn na klasifikaci skupin slunečních skvrn, která se dnes již prakticky nevyužívá.
Cílem práce je s využitím pozorování Sluneční patroly Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově provést kritické zhodnocení použitelnosti Beckova čísla pro popis dlouhodobého vývoje sluneční aktivity se současnou používanou klasifikací. Důraz bude kladen na nezávislé stanovení hodnot váhových koeficientů, zhodnocení jejich statistických vlastností a vyšetření jejich stability v čase, zejména v závislosti na fázi slunečního cyklu.

Práce je založena na intenzivním zpracování číselných dat. Její součástí bude i pořízení vlastních pozorování. Schopnost programování nebo dávkového zpracování bude pro řešitele výhodou.

Práce bude částečně probíhat ve spolupráci se Sluneční patrolou Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově pod spoluvedením Martinou Pavelkovou.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html