Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Terminologie a značení lineární algebry
Thesis title in Czech: Terminologie a značení lineární algebry
Thesis title in English: Linear algebra terminology and notation
Key words: lineární algebra|terminologie
English key words: linear algebra|terminology
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
Author:
Advisors: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.
Guidelines
Základem práce je vypracování přehledu vyučovaných témat lineární algebry (maticový a vektorový počet, tělesa, skalární součin, vlastní čísla, formy, atd.) na českých univerzitách a technických vysokých školách (např. UK, ČVUT, MU, VUT, UP, VŠE, VŠCHT, ZČU, VŠB-TUO, OU, TUL, JČU, ... ) a srovnání použité terminologie a notace pro klíčové pojmy, jako jsou matice, vektory, tělesa, vektorové prostory, lineární zobrazení, skalární součin, determinant apod.

Přehled bude sestaven na základě veřejně dostupných zdrojů (sylabů) v případě potřeby v kombinaci s anketou adresovanou na matematické ústavy vybraných škol.

Očekává se, že v práci bude na některých vhodně zvolených ukázkách zhodnocena např. účelnost terminologie a notace, možné přístupy k vybudování pojmu, provázanost s jinými oblastmi matematiky, historická geneze pojmu či jeho současná rozšířenost, cizojazyčné ekvivalenty, a další aspekty hodné pozornosti z hlediska didaktiky matematiky.

Téma je vypsáno jako bakalářskou práci, ale může být zadáno i pro diplomovou práci (podrobnější, rozsáhlejší přehled).
Také je možné pokračovat v tématu u diplomové práce jako podstatné rozšíření práce bakalářské.
References
Seznam odborné literatury:
- české vysokoškolské učebnice lineární algebry
- K. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky I.-II., PROMETHEUS 2009.
- Názvy a značky školské matematiky, SPN, Praha 1988.
- Slovník školské matematiky, SPN, Praha 1983.
- Norma ČSN EN ISO 80000-2 (011300) Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika
- další i cizojazyčné učebnice, standardy a internetové zdroje, např. Algebra Symbols - Comprehensive List of Mathematical Symbols: Math Vault Publishing, 2020, https://mathvault.ca/hub/higher-math/math-symbols/algebra-symbols/#Operators_in_Linear_Algebra

Další zdroje
- veřejně dostupné a vyžádané sylaby vyučovaných předmětů
Preliminary scope of work
Nepřekvapila vás při studiu lineární algebry roztříštěnost a nejednotnost značení, a to nejen ve světové, ale i v české literatuře?
Jak je možné, že i v českých učebnicích a skriptech je např. "matice přechodu" nejen různě značená ale může mít i odlišný obsah?

K rozpletení tohoto babylónského zmatení jazyků je třeba nejprve prozkoumat, co a jak se kde píše, a pak se pokusit pátrat po motivacích a příčinách.

Téma vhodné pro budoucí učitele a zejména pro ty z nich, kteří mají ambice někdy napsat svůj vlastní učební text.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html