Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Postup digitalizace v ČR a Portál občana
Thesis title in Czech: Postup digitalizace v ČR a Portál občana
Thesis title in English: Digitalization process in the Czech Republic and Citizen Portal
Key words: CzechPoint|digitalizace|eGovernment|informační systém veřejné správy|Portál občana|veřejná správa
English key words: Citizen Portal|CzechPoint|digitization|eGovernment|information system of public administration|public administration
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Supervisor: PhDr. Mgr. Daniela Brádlerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.12.2022
Date of assignment: 07.12.2022
Administrator's approval: approved
Confirmed by Study dept. on: 14.04.2023
Date and time of defence: 11.09.2023 08:30
Date of electronic submission:04.08.2023
Date of proceeded defence: 11.09.2023
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je přiblížení problematiky eGovernmentu, služeb Portálu Občana a postoj občanů vůči elektronizaci a digitalizaci veřejné správy. Úvodní kapitoly budou věnovány vývoji eGovernmentu v České republice, srovnání s některými státy Evropské unie, porovnání současného stavu s původně zamýšleným plánem, kritika a nevýhody digitalizace úřadů. Dále budou analyzovány funkce Portálu Občana, dřívější stav, podněty uživatelů a možné budoucí úpravy. V praktické části se setkáme s výzkumem zabývajícím se užíváním elektronických formulářů, služeb Portálu Občana a jejich možné rozšiřování, používání datových schránek, s důvěrou v poskytování informací ze strany občanů. Rovněž zde bude zmíněna provázanost mezi úřady a práce zaměstnanců veřejné správy. Závěr bude věnován shrnutí představených poznatků, kritika současného stavu, návrh na možné řešení a podněty k dalšímu bádání.
References
HEEKS, Richard. Implementing and managing eGovernment: an international text. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2006, ix, 293 p. ISBN 07-619-6792-3.
HUGHES, Owen E. Public management and administration: an introduction. 3rd ed. New York: Palgrave, 2003, viii, 303 p. ISBN 03-339-6188-9. LIDINSKÝ, Vít. eGovernment bezpečně. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2462-1.
NOVOTNÝ, Ota a VOŘÍŠEK, Jiří. 2011. Digitální cesta k prosperitě. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-047-8.
OECD e-government studies. 2005. E-government for better government. Paříž: OECD Publishing, 2005. ISBN 92-64-01833-6.
OECD. Implementing e-government in OECD countries: experiences and challenges. [online]. 2003 [cit. 2013-02-23]. Dostupné na: http://www.oecd.org/mena/governance/36853121.pdf
ŠPAČEK, David. eGovernment: cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012, xix, 258 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-807-4002-618.
ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do eGovernmentu v České republice: právní a technický průvodce. Praha: Úřad vlády ČR, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3.
VANÍČEK, Zdeněk. Právní aspekty eGovernmentu v ČR. Praha: Linde, 2011. ISBN 9788072018550.

Legislativní prameny:
· Nařízení eIDAS
· Nařízení GDPR
· Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
· Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
· Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové služby (v úplném znění č.192/2009 Sb.)
· Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
· Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
· Vyhláška č. 422/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o užívání a provozu datových schránek

· Vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
· Vyhláška 295/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
· Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
· Vyhláška č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky a provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
· Zákon č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím
· Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
· Zákon č. 277/2000 Sb., o elektronickém podpisu
· Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
· Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
· Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
· Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
· Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
· Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
· Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech · Zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
· Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce · Zákon č. 298/2016 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
· Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
· Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů · Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
· Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby

Internetové zdroje: https://archi.gov.cz/ikcr https://www.mvcr.cz/egovernment.aspx https://www.mvcr.cz/clanek/evropa-prijala-deklaraci-k-rozvoji-egovernmentu.aspx https://euractiv.cz/section/digitalni-agenda/opinion/estonci-ziji-v-digitalni-republice-cesko-se-postupne-k-e-governmentu-propracovava/ https://ekonom.cz/c1-66965970-digitalni-gramotnost-cechu-je-nizka-neumeji-vyhledat-a-vyhodnotit-informace https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-existuje-druhe-digitalni-estonsko-najdete-ho-na-pocitacich-v-lucembursku-196340 https://www.szrcr.cz/cs/ https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce

Digital Austria. What is eGovernment? [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. http://www.digitales.oesterreich.gv.at/site/6506/default.aspx.

AKČNÍ PLÁN NA LÉTA 2021-2023, Implementační materiál ke koncepci klientsky orientovaná veřejná správa 2030, Ministerstvo vnitra září 2019. Dostupné na https://is.vsci.cz/el/cevro/jaro2022/k100101/.

DIGITÁLNÍ ČESKO, Informační koncepce České republiky, Navazující dokument č. 2: Slovník pojmů eGovernmentu, Národní architektonický plán (NAP), Ministerstvo vnitra České republiky září 2019, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu a odbor eGovernmentu. Dostupné na: https://is.vsci.cz/el/cevro/jaro2022/k100101/.

KLIENTSKY ORIENTOVANÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 2030, Koncepce rozvoje veřejné správy na období let 2021–2030, Ministerstvo vnitra září 2019. Dostupné na: https://www.mvcr.cz/clanek/koncepce-klientsky-orientovana-verejna-sprava-2030.aspx.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html