Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Mechanical forces in asymmetric cell division
Thesis title in Czech: Mechanické síly v regulaci asymetrického dělení
Thesis title in English: Mechanical forces in asymmetric cell division
Key words: asymetrické buněčné dělení, porušení symetrie, udržení polarity, kortikální proudy, cytoplazmatické proudy, cytokineze, pravo-levá asymetrie, Caenorhabditis elegans
English key words: asymmetric cell division, symmetry breaking, polarity maintenance, cortical flows, cytoplasmic flows, cytokinesis, left-right asymmetry, Caenorhabditis elegans
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2022
Date of assignment: 09.11.2022
Confirmed by Study dept. on: 27.01.2023
Date of electronic submission:01.05.2023
Date of proceeded defence: 30.05.2023
Opponents: Teije Corneel Middelkoop, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Asymetrické dělení buněk je nedílnou součástí vývojového programu mnohobuněčných organismů a je kontrolováno řadou mechanismů působících jak z okolí, tak uvnitř dělící se buňky. Kromě řady signálních drah se na asymetrickém dělení podílejí také mechanické síly působící například na dělící vřeténko. Cílem práce je shrnout poznatky o působení mechanických sil v průběhu asymetrického dělení s důrazem na procesy probíhající v dělící se zygotě modelového organismu Caenorhabditis elegans.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html