Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Násilí na ženách v době pandemie Covid-19
Thesis title in Czech: Násilí na ženách v době pandemie Covid-19
Thesis title in English: Violence against women in Covid-19 pandemic
Key words: násilí na ženách, Covid-19, syndrom, karanténa, násilí v rodině, agresor, oběť
English key words: violence against women, Covid – 19, syndrom, quarantine, domestic abuse, aggressor, victim
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Non - Medical Studies (15-210)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.09.2022
Date of assignment: 20.09.2022
Date and time of defence: 06.06.2023 08:00
Date of electronic submission:27.04.2023
Date of submission of printed version:25.04.2023
Date of proceeded defence: 06.06.2023
Opponents: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce, „Domácí násilí na ženách v době pandemie Covid-19“ se v teoretické
části zabývá problematikou domácího násilí uvnitř rodin a možnostmi pomoci ženám, jeho
obětem. Podává základní informace o domácím násilí, jeho formách a příčinách, dynamice i
důsledcích a to nejen na ženách, ale také na dětech. Významnou částí se bakalářská práce
zaměřuje na nutnost profesionálního přístupu a postupu zdravotnického lékařského i
nelékařského personálu v procesu interdisciplinární spolupráce k obětem domácího násilí.
Ve výzkumné části se bakalářská práce snaží proniknout do problematiky domácího
násilí z pohledu pěti žen různých ročníků, které si domácím násilím prošly a to i během
karantény. Pomocí narativního interview, zaznamenává jejich životní osudy a zjišťuje způsoby,
jakými se ony samy snaží svoji situaci řešit.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis, "Domestic violence against women in the time of the Covid-19 pandemic",
deals in the theoretical part with the issue of domestic violence within families and the
possibilities of helping women, its victims. It provides basic information on domestic violence,
its forms and causes, dynamics and consequences, not only on women but also on children. A
significant part of the bachelor thesis focuses on the necessity of professional approach and
procedure of medical and non-medical personnel in the process of interdisciplinary cooperation
towards victims of domestic violence.
In the research part, the bachelor's thesis tries to delve into the issue of domestic violence from
the perspective of five women of different ages who have experienced domestic violence,
including during quarantine. Using narrative interviews, it records their life stories and maps
the ways in which they themselves try to resolve their situation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html