Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Faktory psychické pohody a jejich vliv na proces inkluze ukrajinských žáků na druhém stupni české základní školy
Thesis title in Czech: Faktory psychické pohody a jejich vliv na proces inkluze ukrajinských žáků na druhém stupni české základní školy
Thesis title in English: Factors that contribute to the mental well-being of Ukrainian pupils, and how these factors influence their inclusion process within the Czech secondary school
Key words: Inkluze, vzdělávání, stres, psychická pohoda, podpora, odlišný mateřský jazyk, ukrajinský žák
English key words: Inclusion, education, stress, mental well-being, support, different mother tongue, Ukrainian pupils
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Supervisor: Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.08.2022
Date of assignment: 22.08.2022
Confirmed by Study dept. on: 22.08.2022
Date and time of defence: 21.06.2023 09:00
Date of electronic submission:04.05.2023
Date of proceeded defence: 21.06.2023
Opponents: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce je vypracována v souladu s požadavky fakulty a s etickými zásadami vedení výzkumu. (Veškeré informované souhlasy jsou archivovány a bylo dle v nich obsažených zásad i postupováno.)
Bakalářská práce sestává z teoretické části a teroetického bádání, dále pak z části praktické.

Ta stojí na kvalitativním výzkumu realizovaném pomocí polostrukturuovaných hloubkových rozhovorů a jejich následné textové analýzy.
Cílem této bakalářské práce je popsat zásadní faktory a vlivy psychické pohody a stresu na proces inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem, konkrétně ukrajinským.
Teoretická část:
- Definuje hlavní pojmy.
- Pojednává o stresu jako o psychologickém faktoru.
- Věnuje se školní úspěšnosti jakožto ukazateli zdařilé inkluze.
Praktická část:
- Popisuje konkrétní výzkum a jeho metodologii.
- Interpretuje výsledky.
- Shrnuje je a propojuje s teorií.
References
APIV B, PODCAST 23. díl: Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy [online]. Praha: Národní pedagogický institut České republiky, 11.2.2022 [cit. 25. 2. 2023]. Dostupné z:PODCAST 23. díl: Nástup žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do školy | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)
COLLIN, Catherine, N. C., BENSON, J., GINSBURG et al. Kniha psychologie. Vyd. druhé. Přeložila Michaela BUCHTELOVÁ, přeložila Ivana MIČÍNOVÁ, přeložil Otakar VOCHOČ. Praha: Euromedia Group, 2019. Universum (Euromedia Group). ISBN 978-80-7617-356-9.
ČENĚK, J., J. SMOLÍK, Z. VYKOUKALOVÁ. Interkulturní psychologie: vybrané kapitoly. Vyd. První. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5414-7.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. čtvrté. Přeložil Karel Balcar. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0741-2.
HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání. Vyd. první. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.
HOFSCHNEIDEROVÁ, Anna. O lidské důstojnosti dítěte v kontextu vzdělávání aneb proč lze posilování represivních prvků ve školství považovat za cestu nejen špatným, nýbrž nepřípustným směrem?. [online] Praha: EPRAVO.cz, 22.3. 2018. [cit. 2023-03-04]. Dostupné z: O lidské důstojnosti dítěte v kontextu vzděláván | epravo.cz
HOLMES, Thomas H. a Richard H. RAHE. The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic Research, [online] 1967; 11, 213-218, [cit. 5.2. 2023-02-05]. Dostupné z:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022399967900104
HOWARD, Pierce J. Příručka pro uživatele mozku. Vyd. druhé. Přeložil František Koukolík. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-307-2.
HYRYCH, Svitlana a Lucie CAPKOVÁ. Ukrajinské školství. Praha, 20.3.2023, ústně, nepublikováno
JANOŠOVÁ, Pavlína. Pedagogická psychologie, kurz. [online] Praha: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. [cit. 15.11.2022]. Dostupné z:Kurz: Pedagogická psychologie (cuni.cz)
JARKOVSKÁ, L., K. LIŠKOVÁ, J., OBROVSKÁ et. al. Etnická rozmanitost ve škole: Stejnost v různosti. Vyd. první. Praha: Portál, 2015 ISBN 978-80-262-0792-4.
JIROUTOVÁ, Michaela. Buddy program.[online] Praha: META o.p.s., 29.12.2022. [cit. 16.4. 2023]. Dostupné z:Buddy program | Inkluzivní škola (inkluzivniskola.cz)
JOSEPH, Stephen. Autenticita, Jak být sám sebou a proč na tom záleží. Vyd. první. Přeložila Magdalena Herelová. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1361-1.
JŮN, Hynek a Branislava MARVÁNOVÁ VARGOVÁ. Metodika práce asistenta pedagoga: Prevence a zvládání problémového chování. Vyd. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4706-3.
KEBZA, Vladimír a Iva ŠOLCOVÁ. Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem. Československá psychologie, 2003; 47 (4): 333-345 ISSN 0009-062X.
KÖVEŠOVÁ, Kristína. Profil zločinu: Sex v násilí je prostriedok, nie cieľ [podcast]. Bratislava: ZAPO s.r.o., [cit. 30.10.2022]. Dostupné z:Sex je v násilí prostriedok, nie cieľ – PROFIL ZLOČINU | Podcast ve Spotify
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Inkluzivní vzdělávání v české primární škole: teorie, praxe, výzkum. Vyd. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 207 s. ISBN 978-80-210-6527-7.
KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. Vyd. první. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2456-0.
KUROWSKI, Martina. Cizinci na českých školách nejsou cizí. Komenský, 2020; 154 (2): 37-40
LEVINE, Peter A. a Maggie KLINE. Trauma očima dítěte: probouzení obyčejného zázraku léčení: od raného dětství po dospívání. Vyd. první. Přeložila Meissnerová Klára. Praha: Maitrea, 2012. ISBN 978-80-87249-27-7.
LISTINA základních práv a svobod In: psp.cz [online]. [cit. 5. 4. 2023]. Dostupné z:Listina základních práv a svobod (psp.cz)
MAĎA, Patrik. Funkce buněk a lidského těla, Multimediální skripta, kap. 8. Limbický systém. [online]. Praha: Univerzita Karlova [cit. 15. 1. 2022]. Dostupné z:8. Limbický systém • Funkce buněk a lidského těla (fblt.cz)
MATULA, Zdenko. Mozek jako režisér úspěšnosti (komunikace a vztahy). Vyd. první. Praha: Manta Edu, 2018.
MCLEOD, Saul, Maslow´s hierarchy of needs theory. [online] London: Simply Scholar, 2.3.2023. [cit. 4. 3. 2023]. Dostupné z:Maslow's Hierarchy of Needs Theory (simplypsychology.org)
META o.p.s. Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Vyd. první. Praha: META o.p.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů, 2011. ISBN 978-80-254-9175-1.
MEŠKOVÁ, Marta. Motivace žáků efektivní komunikací. Vyd. první. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-22-0198-4.
MÍČEK, Libor a Vladimír ZEMAN. Učitel a stres. [online] Vyd. první, Brno: Masarykova univerzita, 1992. [cit. 25. 2. 2023]. Dostupné z: De Meusova úprava Holmesovy-Raheovy škály životních událostí | Digital Library of the Faculty of Arts Masaryk University (muni.cz)
NIERMANN, Hannah CM a Bernd FINGER a Karin ROELOFS. Individual differences in defensive stress-responses: the potential relevance for psychopathology. Current Opinion in Behavioral Sciences [online], 2017; 14: 94-101 [cit. 18. 12. 2022]. Dostupné z: Individual differences in defensive stress-responses: the potential relevance for psychopathology - ScienceDirect
NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Vyd. třetí, přepracované. Přeložila Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0083-3.
NPI ČR, 2021. Školní úspěšnost. In Zapojmevšechny.cz. [online] 21.3. [cit. 30. 4. 2023]. Dostupné z:Školní úspěšnost | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)
NÚV. Děti/žáci – cizinci a děti/žáci s odlišným mateřským jazykem. [online]. ©2011 – 2022 [cit. 6. 4. 2023]. Dostupné z:Děti/žáci–cizinci a děti/žáci s odlišným mateřským jazykem, Národní pedagogický institut České republiky (dříve Národní ústav pro vzdělávání) (npi.cz)
PASCOE, Michaela C. a Sarah E. HETRICK a Alexandra G. PARKER. The impact of stress on students in secondaryschool and higher education. International Journal of Adolescence and Youth.[online] 2020; 25(1): 104-112 [cit. 18. 12. 2022]. Dostupné z:https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1596823
PILCHER, June J. a Amy S. WALTERS. How Sleep Deprivation Affects PsychologicalVariables Related to College Students' Cognitive Performance. [online] Journal of the American College Health Association, 1997; 46(3): 121-126 [cit. 20.12 2022]. Dostupné z:https://doi.org/10.1080/07448489709595597
POTMĚŠIL, Miloň et al. Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. Vyd. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-244-5295-1.
ŠUBRT, Jiří. Dramaturgický přístup Ervinga Goffmana, K českému vydání Goffmanovy knihy Všichni hrajeme divadlo. Sociologický časopis, 2001; 37(2): 241-249
ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ, Klára et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. druhé, Praha: Portál, 2014 ISBN 978-80-262-0644-6.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. Páté, přepracované a rozšířené. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0225-7.
VÁGNEROVÁ, Marie a Lidka LISÁ. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. třetí, přepracované a doplněné. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-4961-0.
VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, Alena a Radkin HONZÁK. Stres, eustres a distres. Interní Med. 2008; 10 (4): 188–192
VOJTÍŠEK, Zdeněk, P. DUŠEK a J. MOTL. Spiritualita v pomáhajících profesích. Vyd. první. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0088-8.
VYHLÁŠKA č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných – znění od 1.1.2021. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2023 [cit. 5. 4. 2023]. Dostupné z:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27#f5742297
VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Aplikovaná sociální psychologie I: Člověk a sociální instituce. Vyd. první. Praha: Portál, 1998 ISBN 80-7178-269-6.
ZÁKON č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010 – 2023 [cit. 5. 4. 2023]. Dostupné z:www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#f2873674
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html