Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pedagogická podpora dětí ze znevýhodňujícího prostředí
Thesis title in Czech: Pedagogická podpora dětí ze znevýhodňujícího prostředí
Thesis title in English: Pedagogical support for children with underprivileged background
Key words: dítě ze znevýhodňujícího prostředí, doučování, neziskový sektor, dobrovolník
English key words: child with underprivileged background, tutoring, non-profit sector, volunteer
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.07.2022
Date of assignment: 25.07.2022
Date and time of defence: 19.05.2023 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:16.04.2023
Date of proceeded defence: 19.05.2023
Course: Bachelor thesis (OSZD004)
Opponents: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
I.fáze: vymezit a formulovat cíl praktické části, zorientovat se v literatuře a informačních zdrojích, zpracovat doporučené prameny
v teoretické části, navrhnout metody projektu BP
II.fáze: realizovat projekt BP dle stanovené metod
III.fáze: analyzovat výsledky, interpretovat závěry a shrnout výstupy projektu BP, dokončit BP dle stanovených formálních požadavků
References

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2002.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.

Hájek,B., Hofbauer, B,, Pávková, J. Pedagogické ovlivňování volného času a současné trendy. PORTÁL
Hájek,B., Hofbauer, B,, Pávková, J. Pedagogika volného času. Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta
Hofbauer, B. Kapitoly z pedagogiky volného času - - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Bendl, S. a kol. Vychovatelství. Praha: GRADA. 2015

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Preliminary scope of work
Práce se soustředí na mapování podpory znevýhodněných dětí v oblasti neziskového sektoru. Empirická část se opře o postupy šetření kvalitativní povahy. Tematicky se BP bude pohybovat na pomezí pedagogiky volného času, školní přípravy a sociální práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html