Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Židovské spolky v Československu so zameraním na Bratislavu 1919 - 1939
Thesis title in thesis language (Slovak): Židovské spolky v Československu so zameraním na Bratislavu 1919 - 1939
Thesis title in Czech: Židovské spolky v ČSR 1919-1939 se zaměřením na Slovensko
Thesis title in English: Jews Society in Czechoslowakia Between 1919 - 1939 with focus in Bratislava
Key words: asimilanti, Bratislava, ortodoxný, sionisti, Ústredňa židov, Ústredná židovská úradovňa, Židia, Židovská národná rada, židovské spolky
English key words: Assimilated, Bratislava, Ortodox, Zionist, Jewish Headquarters, Central jewish agency, Jewry, Jewish national council, Jewish societes
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: dissertation
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.01.2004
Date of assignment: 21.01.2005
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 27.09.2011 00:00
Date of electronic submission:25.03.2011
Date of proceeded defence: 27.09.2011
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: Mgr. Michal Frankl, Ph.D.
  prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
 
 
Guidelines
Práca sa zaoberá židovskými spolkami v Československu 1919 – 1939 so zameraním na Bratislavu. Je založená predovšetkým na spracovaní archívnych prameňov z kompetencie Policajného riaditeľstva ako aj dostupnej odbornej literatúry. V práci som použil metódy historického výskumu, predovšetkým analytickú a heuristickú metódu. Pri spracovávaní témy som použil komparáciu a vyhodnocovanie dostupných prameňov. Pramene sú dosť torzovité a pochádzajú z rôznych období a akcií. Je to spôsobené jednak likvidáciou spolkovej agendy po zániku spolkov v období Slovenskej republiky ako aj tým, že Židia neboli v Československu vnímaný ako protištátny element preto neboli sledovaný.The thesis focuses on Jewish associations and organisations in Czechoslovakia, with special focus on the region of Bratislava, during the period of 1919 - 1939. The work is largely based on the archive sources of Police Headquarters and available professional literature. The author applied methods of historical research, particularly analytical and heuristic, as well as comparison of available information funds. The available sources are rather fragmented and scattered, having various origins and coming from of a range of reported activities. The lack of consistent information sources was mainly caused by the destruction of records following a dissolution of societies during the period of Slovak Republic as well as the fact that Jews were not regarded as seditious and thus were not monitored by the state during the times of Czechoslovak Republic.
References
Archívy a pramene
Archív bezpečnostných zložiek – Praha, fond: H752
Archív mesta Bratislavy, fond: Policajné riaditeľstvo
Archív Univerzity Komenského, fond: Rektorát UK I.
Národní archiv ČR – Praha, fond: MZV – výstrižkový archív
Slovenský národný archív – Bratislava, fond: Policajné riaditeľstvo, Krajinský úrad – prezidiálne, Ministerstvo zahraničných vecí, Ústredný hospodársky úrad (209), Poverenníctvo vnútra
Nadácia Milana Šimečku, Oral History
Štátny archív – Bratislava, fond: Župný úrad
Štátny okresný archív – Prievidza, fond: RH a KSČ, Politické strany a spolky, OÚP

Publikované dokumenty
HRADSKÁ, K.: Holokaust na Slovensku 3. Listy Gisely Fleischmannovej (1942-1944), Zvolen, Klemo 2003
HRADSKÁ, K.: Holokaust na Slovensku 8. Ústredňa židov (1940 –1944), Bratislava 2008
NIŽŇANSKÝ, E.: Holokaust na Slovensku 1. Obdobie autonómie (6.X.1938-14.III.1939), Zvolen, Klemo 2001
NIŽŇANSKÝ, E.: Holokaust na Slovensku 2. Prezident, vláda, snem SR a štátna rada o židovskej otázke (1939-1944), Zvolen, Klemo 2003
NIŽŇANSKÝ, E.: Holokaust na Slovensku 4. Dokumenty nemeckej proviencie (1939-1945), Zvolen, Klemo 2003
NIŽŇANSKÝ, E.: Holokaust na Slovensku 5. Židovské pracovné tábory a strediská na Slovensku (1938-1944), Zvolen, Klemo 2004
NIŽŇANSKÝ, E.: Holokaust na Slovensku 6. Deportácie v roku 1942, Zvolen, Klemo 2005
NIŽŇANSKÝ, E.: Holokaust na Slovensku 7. Vzťah slovenskej majority a židovskej minority, Zvolen, Klemo 2005
Slovenský zákonník 1939, 1940

Literatúra
AVINERI, Š.: Zrození moderního sionizmu, Praha, SEFER 2001
BALTRUSH, E.: Die Juden und das Romische Reich: Geschichte einer konflikt reichen Beziehung, Darmstadt, Wissentschaftliche Buchgeselschaft 2002
BARKÁNY, E. – DOJČ, Ľ.: Židovské náboženské obce na Slovensku, VESNA 1991
BOREK, D.: Židovské politické strany v ČSR 1918-1938, Praha, Univerzita Karlova
BUCHLER, R.J.: Encyklopédia židovských náboženských obcí /1. A – K/, Bratislava, SNM 2009
BUCHLER, Y.R.: Stručný pohľad na dejiny Židov na území Slovenska, Menashe 1988
BUCHLER, Y.R.: The Jews of Slovakia: some historical and social aspects, Menashe 1987
BUCHLER, Y.R.: Židovská náboženská obec v Topoľčanoch, Bratislava, SNM 1996
ČAPKOVÁ, K.: Češi, Němci, Židé?, Praha – Litomyšl, PASEKA 2005
ČAPLOVIČ, M.: Branné organizácie v Československu 1918-1939 (so zreteľom na Slovensko), Bratislava, Ministerstvo obrany SR, 2001
ČERNO, Ľ. – SÝKORA, Č.: Spolčovanie a zhromažďovanie na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, T. S. Martin 1928
Dejiny Bratislavy, Bratislava, OBZOR 1979
DUDEKOVÁ, G.: Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti, Bratislava, SPACE 1998
DUSIL, V. – KLIMENT, J.: Spolky, shromáždení a politické strany podle práva československého, Praha, Právnické knihkupectví a nakladatelství 1936
Encyklopedia Judaika, Second edition, Jeruzalem 2007
Felvidék telepuleseinek nemzetiségi...1880-1941, Budapešť 1995
FRANKL, P. a P.: Židia v Žiline, Žilina, Zbor Žilincov 2008
FRIEDER, E.: Z denníka mladého rabína, Bratislava, JUDAICA SLOVACA 1993
GITELMAN, Z.: The emergence of modern Jewish politics, Pittsburg, University of Pittsburg Press 2000
GOLD, H.: Die Juden und die Judengemeinde Bratislava..., Brunn 1932
GRANT, M.: Židé v římskem světě, Praha, BBart 2003
HERTZBERGER, A.: Židia: povaha a charakter židovského národa, Bratislava, SOFA 1999
HLAVINKA, J.: Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938 – 1945, Bratislava, ÚPN 2007
HORVÁTH, V.: Dejiny Bratislavy, Bratislava, OBZOR 1982
HRADSKÁ, K.: Prípad D. Wisliceny, Bratislava, AEP 1999
HRADSKÁ, K.: Slobodomurárske lóže v Bratislave, Bratislava, PT 2000
HRADSKÁ, K.: Židovská Bratislava, Bratislava, PT 2008
JAVOR, M.: Slobodomurárske hnutie na Slovensku, Prešov, Metodicko-pedagogické centrum 2003
JAVOR, M.: Slobodomurárske hnutie v českých krajinách a v Uhorsku v 18. storočí, Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2009
JAVOR, M.: Slobodomurárske hnutie v Košiciach, Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2009
JELÍNEK, A.J.: Židia na Slovensku v 19. a 20. storočí, Zborník statí, Bratislava, JUDAICA SLOVACA 1999
JOHNSON, P.: Dějiny židovského národa, Praha, Rozmluvy 1995
KAMENEC, I.: Po stopách tragédie, Bratislava, ARCHA 1991
KILIÁNOVÁ, G. – KOVALSKÁ, E.: My a tí druhí v modernej spoločnosti: konštrukcie a transformácie kolektívnych identít, Bratislava, VEDA 2009
KONTÁROVÁ, J.: Židia v Galante a okolí: regionálna bibliografia, Galantská knižnica 2004
KOSTKA, P.: Juden und Judentum in Literatur und Film des slavischen Sprachraums: die geniale Epoche, Wiesbaden, Harrasowitz 1999
KRAUS, A.: Dr. Edvard Beneš a Židia, Prešov, Štehrovo nakladatelství 1938
KŘESŤAN, J.: Židovské spolky v Českých zemích v letech 1918 – 1948, Praha, SEFER 2001
KULKA, E.: Židé v československé Svobodově armádě, Praha, Naše vojsko 1990
KULKA, E.: Židé v československém vojsku na Západě, Praha, Naše vojsko 1992
LETZ, R.: Dejiny Slovenskej ligy na Slovensku (1920 – 1948), Bratislava, MS 2000
LIPSCHER, L.: Die Juden im Slowakischen Staat 1939 – 1945, Munchen – Wien 1980
LIPTÁK, M.: Židia na Spiši. Kežmarok a okolie, Kežmarok, ViViT 2006
LOWENBEIN, T.: Slovenskožidovské hnutie a jeho poslanie, Bratislava 1938
LUTHER, D. – SALNER, P.: Menšiny v meste, Bratislava, Ústav etnológie SAV 2004
MALÍŘ, J. – MAREK, P.: Politické strany. Vývoj politických strán a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 1938, Brno, DOPLNĚK 2005
MATTIOLI, V.: Gli ebrei e la chiesa: 1933 – 1945, Milano, Mursia 1997
NIŽŇANSKÝ, E.: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a Slovenským štátom, Prešov, UNIVERSUM 1999
PĚKNÝ, T.: Historie Židu v Čechách a na Moravě, Praha, SEFER 2001
PILARCZYK, K.: Žydzi i judaizm we wspólezesnych badaniach polskich, Krakow, Ksiegarnia Akademia 1997
Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi, Bratislava, Academia 1936
ROMERO CASTELLÓ, E.: A zsidók és Europa 2000 év torténete, Budapest, Corvina 1994
RUBINSTEIN, H.L.: The Jews in the modern world: a history since 1750, London, Oxford University Press 2002
SACHAR, M.H.: Dějiny státu Izrael, Praha, REGIA 1999
SALNER, P.: Mozaika židovskej Bratislavy, Bratislava, PT 2007
SALNER, P.: Premeny Bratislavy 1939-1993, Bratislava, VEDA 1998
SALNER, P.: Premeny židovskej Bratislavy, Bratislava, PT 2008
SALNER, P.: Taká bola Bratislava, Bratislava, VEDA 1991
SALNER, P.: Židia v Bratislave, Bratislava, Zing print 1997
SALNER, P.: Židia na Slovensku medzi tradíciou a asimiláciou, Bratislava, Zing Print 2000
Slovenský biografický slovník, Martin, Matica Slovenská 1994-95
Slovenská národná bibliografia, Martin, Matica Slovenská 1960
ŠEDINOVÁ, J.: Židé – dějiny a kultura, Praha, Židovské muzeum v Praze 2005
ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Najstaršie dejiny Bratislavy, Bratislava, Elán 1993
The Jews of Czechoslovakia. Historica. Studies and Surveys, Vol. I., Philadelphia 1968
The Jews of Czechoslovakia. Historica. Studies and Surveys, Vol. II., Philadelpia 1971
The Jews of Czechoslovakia. Historika. Studies and Surveys, Vol. III., Philadelphia 1984
TRANČÍK, M.: Medzi starým a novým, Bratislava, PT 1997
VEBER, V.: Židé v novodobých dějinách: soubor přednášek na FF UK, Praha, Karolinum 1997
ZATLOUKAL, J.: Podkarpatská Rus, Bratislava, Klub přátel Podkarpatské Rusi 1936
ZBIKOWSKI, A.: Židzi, Wroclaw, Wydawatelstwo Dolnoslaskie 1997
Zsidó Lexikon, Budapešť, Zsidó Lexikon Kiada 1929

Štúdie
BEDNAŘÍK, P.: Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky. In.: Židé v Čechách, sborník příspěvku, Praha-Liberec 2007
ČAPKOVÁ, K.: Pilsudski or Masaryk? In.: Judaica Bohemiae XXXV/1999
ČAPKOVÁ, K.: Specifies Features of Zionism in the Czech Lands in the Period. In.: Judaica Bohemiae XXXVIII/2002
FRANKL, M.: Prvá republika a židovský uprchlíci pred nacismem. In.: Židé v Čechách, sborník příspěvku, Praha-Liberec 2007
HERIBAN, B.: Likvidácia židovských spolkov a vznik ústredne židov. (nepublikované)
HOLOTÍK, Ľ.: Zjazd sociálnodemokratickej strany (ľavice) na Slovensku v januári 1921. In.: Historický časopis, 1963, č. 3
HRABOVSKÝ, M.: Od odmietnutia teologickej existencie Židov k odmietnutiu fyzickej existencie Židov. In.: Vrzgulová, M.: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti, Bratislava 2008, s. 82-85
HRADSKÁ, K.: Tragédia slovenských Židov. In.: Benz, W.: Holokaust, Trenčín, F, 2010
KAMENEC, I.: Holokaust na Slovensku, jeho reflexie v literatúre a spoločnosti. In.: Terezínske listy, sborník památníku Terezín, Praha 2005, s. 82-91
KATUNINEC, M.: K. Sidor a židovská otázka. In.: Vrzgulová, M.: Tamže.
KOVAČEVIČOVÁ, S.: Príspevok k dejinám židovskýh náboženských obcí na Slovensku. In.: Haraksim, Ľ.: Národnosti na Slovensku, Bratislava, VEDA, 1993, s. 115-161.
KREKOVIČOVÁ, E.: Židia na Slovensku. In.: Krekovičová, E.: Medzi toleranciou a bariérami, Bratislava, AEP, 1999, s. 21
MISKOLCZY, A.: „...a zem sa nám pod nami otvorila“ In.: Lang, T.: Tamže, s. 372-376
PECZE, F. – BIANCHI, L.: Spolkové a zhromažďovacie právo v Uhorsku za dualizmu.
In.: Historický časopis, 11, 1963, 3, s. 389-397
SALNER, P.: Židia v meštianskej spoločnosti Slovenska.
In.: Mannová, E.: Meštianstvo a občianska spoločnosť na Slovensku 1900-1989, Bratislava, AEP, 1998, s. 138-146
SALNER, P. – RYCHLÍK, J.: Židia na Slovensku. In.: Botík, J. – Slavkovský, P.: Encyklopédia ľudovej kultúry na Slovensku, Bratislava, SAV, 1995, s. 365-366
SOUKUPOVÁ, B.: Českožidovská a národněžidovská (sionistická) interpretace dějin... In.: Slezský sborník, Opava, roč. 100, 2002, č. 4, s. 257-269
TANDLICH, V.: Židia v Bratislave v období vlády kráľa Ľudovíta II. Jagelonského vo svetle prameňov. In.: Czoch,G.-Tóth, A.: Kapitoly z dejín Bratislavy, Bratislava, Kalligram 2006

Denná tlač
ALLGEMEINE JUDISCHE ZEITUNG 1933-1938
BRATISLAVSKÉ NOVINY 1922-1923
ČESKÉ SLOVO 8.4.1933, č. 84
DER JUDISCHE HEROLD 1924-1938
ÉSTI ÚJSÁG 20.5.1934, č. 116
HADERECH 1934-1935, 1940
HAŠOMER 1925
HÉLTFŐ REGGELI ÚJSÁG, MUNKÁC 15.5.1930
HIRADÓ 9.5.1933, č. 106
JUDISCHE PRESSE 1930-1933
JUDISCHE NACHRICHTEN 1931-1936
JUDISCHE VOLKSZEITUNG 1919/20/-1933
JUDISCHES FAMILIENBLATT 1926-1933
KRONIKA 1936-1937
MAGYÁR UJSÁG 27.5.1934, č. 119
NÁŠ KRAJ 18.3.1936, č. 21
ROBOTNÍCKE NOVINY 1930
SLOVENSKÁ POLITIKA 1920-1924, 1926-1938
SLOVENSKÝ VÝCHOD 19.11.1929
SLOVENSKÝ VÝCHOD 10.5.1934, č. 114
ÚRADNÉ NOVINY ŽUPY PREŠPORSKEJ (XV. BRATISLAVSKEJ) 1919-1928
ŽIDOVSKÁ ROČENKA 1940, zostavil: David Gross
ŽIDOVSKÉ NOVINY 1939-1940

Internet
http://www.dejiny.sk/Casop/BA/ba.htm
http://www.dejiny.sk/eknihy/gd.htm
http://www.dejiny.sk/eknihy/hrad1.htm
http://www.saske.sk/3-2004/22Hradska.html
http://www.sweb.cz/obeckozojedy/historiespolku.htm
http://cs.metapedia.org/wiki
www.psp.cz
www.wikipedia.org (anglická, česká a slovenská verzia)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html