Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Al-Káida v nestabilních státech - Somálsko a Pákistán
Thesis title in Czech: Al-Káida v nestabilních státech - Somálsko a Pákistán
Thesis title in English: Al Qaeda in Unstable States – Simalia and Pakistan
Key words: Al-Kaida, Somálsko, Pákistán, nestabilní stát
English key words: Al-Kaida, Somalia, Pakistan, failed state
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.07.2021
Date of assignment: 03.05.2022
Date and time of defence: 06.06.2022 08:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK301, 301, Malá učebna, 3.patro
Date of electronic submission:03.05.2022
Date of proceeded defence: 06.06.2022
Reviewers: Mgr. Bohumil Doboš, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Zdroje
Primární zdroje:
AGNEW, J. (2009). Globalization and Sovereignty, Plymouth, Rowman and Littlefield Publishers,
DOBOŠ, B., RIEGL, M., & LANDOVSKÝ, J. (2021). Territoriality of Radical Islamist Groups:
Security, Economy, and Identity (1st ed.). Routledge
GOLD, Z., (2017). Al-Qaeda in Iraq (AQI): An AlQaeda Affiliate Case Study, CNA, , N00014-16-D�5003
GUNARATNA, R., NIELSEN, A., (2008). Al Qaeda in the Tribal Areas of Pakistan and Beyond,
Studies in Conflict & Terrorism, 31:9, 775-807, DOI: 10.1080/10576100802291568
LIJPHART, A., (1971). Comparative Politics and the Comparative Method. The American Political
Science Review, 65, č. 3, s. 686
SHAPIRO, N., MENKHAUS, K., (2020). Non-state Actors and Failed States: Lessons from Al�Qa’ida’s Experiences in the Horn of Africa, ve sbírce Ungoverned Spaces, DOI:
10.1515/9780804774499-006
ELDEN, S., (2010). Land, Terrain, Territory, ze sbírky: Progress in Human Geography, The
UNiversity of Chicago, Chicago,
PRZEWORSKI, A., TEUNE, H., (1970). The Logic of Comparative Social Inquiry. New York,
Wiley, s. 117–126. 5 Tamtéž, s. 125. 6
WATTS, CLINT, SHAPIRO. J., and VAHID BROWN, (2007). “Al-Qaida’s (Mis)Adventures in the
Horn of Africa.” Combatting Terrorism Center at West Point.
MENKHAUS, Ken. Managing Risk in Ungoverned Space. The SAIS review of international
affairs [online]. Johns Hopkins University Press, 2016, 36(1), 109-120 [cit. 2022-04-16]. ISSN 1945-
4716. Dostupné z: doi:10.1353/sais.2016.0008
MENKHAUS, Ken. (2004). Somalia: State Collapse and the Threat of Terrorism (1st ed.). Routledge.
Dostupné z: https://doi.org/10.4324/9781315000626
DJAMA, M., (2007), Political economics of war and peace in Somalia, Agropolis International,
Dostupné z https://agritrop.cirad.fr/549241/1/document_549241.pdf
ADAM, HUSSEIN M. “ISLAM AND POLITICS IN SOMALIA.” Journal of Islamic Studies 6, no. 2
(1995): 189–221. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/26195365.
AHMAD, Aisha. Jihad & Co: Black Markets and Islamist Power. Oxford University Press. ISBN 0-
19-065679-4.
43
LAURENCE, R. I., BERMAN, E. Religious Extremism: The Good, The Bad, and The Deadly ve
sbírce Public Choice, Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2005.
RAHMAN, Khalid, SAID Nazir Mohmand, AYAZ Wazir. “Conflict in FATA and Governance.”
Policy Perspectives 10, no. 2 (2013): 49–70., dostupné z: http://www.jstor.org/stable/42909308.
GUARANTA Rohan & NIELSEN Anders (2008) Al Qaeda in the Tribal Areas of Pakistan and
Beyond, Studies in Conflict & Terrorism, 31:9, 775-807, DOI: 10.1080/10576100802291568
C. CHRISTINE FAIR (2004) Militant Recruitment in Pakistan: Implications for Al Qaeda and Other
Organizations, Studies in Conflict and Terrorism, 27:6, 489-504, DOI: 10.1080/10576100490513675
WANG Lian (2010) Talibanization in the Tribal Areas of Pakistan, Journal of Middle Eastern and
Islamic Studies (in Asia), 4:1, 74-100, DOI: 10.1080/19370679.2010.12023149
MCNALLY, Lauren, and WEINBAUM Marvin G.. “A Resilient Al-Qaeda in Afghanistan and
Pakistan.” Middle East Institute, 2016. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/resrep17579.
WRIGHT, Lawrence. The Looming Tower. New York, NY: Borzoi Books, 2006.
Harmony documents:
Harmony Document List and Summaries, 2007, Combatting Terrorism Center at West Point, AFGP�2002-600104. Dostupné z Harmony Documents Archive – Combating Terrorism Center at West Point
Preliminary scope of work
Tato práce se věnuje způsobu, jakým rozklad politické moci a jiné charakteristiky teritoria
ovlivňují šanci al-Káidy na úspěšné budování regionálních buněk ve slabých a zhroucených
státech. Jejím ústředním bodem je komparace mezi případovou studií regionu FATA v
Pákistánu a Somálska. Jejím cílem je odhalit faktory, které negativně ovlivnily fungování
aktéria v Somálsku, avšak které neměly negativní vliv na pobyt ve FATA. Ve výsledku
zjišťujeme, že zmíněné faktory se týkají zejména oblasti recrutingu, potenciálu navazování
nových spojenectví, bezpečnostních rizik spojených s absencí centrální moci a s daní ze
zhoršené infrastruktury. Toto pozorování je zajímavé, jelikož region FATA představuje
podobné socio-politické prostředí jako Somálsko. V odborné literatuře se setkáváme s
názorem, demonstrovaným právě na případu Somálska, že zhroucené státy nejsou pro
působení teroristických skupin ideální. Proto je pro nás zajímavé zjištění důvodů, kvůli
kterým dopadla al-Káida v obou případech zásadně odlišně. Autor výsledky vykládá tak, že
není možné zmíněnou poučku příliš generalizovat a další komparativní studie jsou z tohoto
důvodu nutné.
Preliminary scope of work in English
Abstract
This paper examines how the decay of political power and other territorial characteristics
affect al-Qaeda's chances of successfully building regional cells in weak and collapsed states.
Its focal point is a comparison between a case study of the FATA region of Pakistan and
Somalia. It aims to uncover factors that negatively affected the functioning of the actor in
Somalia, but which did not negatively affect staying in FATA. As a result, we find that the
factors mentioned are mainly related to the area of recruitment, the potential for forging new
alliances, security risks associated with the absence of a central authority, and the toll of
deteriorating infrastructure. This observation is interesting as the FATA region presents a
similar socio-political environment to Somalia. In the literature, we encounter the view,
demonstrated by the case of Somalia in particular, that failed states are not ideal for terrorist
groups to operate. It is therefore interesting for us to identify the reasons why al-Qaeda turned
out fundamentally differently in the two cases. The author interprets the results in such a way
that it is not possible to over-generalize the aforementioned lesson, and further comparative
studies are necessary for this reason
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html