Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nietzscheho Radostná věda a současná estetika
Thesis title in Czech: Nietzscheho Radostná věda a současná estetika
Thesis title in English: Nietzsche's Gay Science and contemporary aesthetics
Key words: Friedrich Nietzsche|Radostná věda|pluralita|afirmace|perspektivismus|estetika|hodnota
English key words: Friedrich Nietzsche|The Gay Science|plurality|affirmation|perspectivism|aesthetics|value
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.03.2022
Date of assignment: 30.03.2022
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 07.04.2022
Date and time of defence: 07.09.2022 09:00
Date of electronic submission:10.08.2022
Date of proceeded defence: 07.09.2022
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato bakalářská práce si klade za cíl interpretovat estetické myšlení postavené na Nietzscheho Radostné vědě v rámci základních rysů jeho filozofie. Nejdříve reflektuje jak autorovo filozofické pozadí, jehož výraznými rysy jsou perspektivistický pluralismus a afirmace tomuto pluralismu, tak i konkrétní způsoby, jak se tyto myšlenky linou Radostnou vědou i skrze motiv smrti Boha. Na základě této reflexe potom staví autorovo estetické myšlení: kdy je (ať už umělecké nebo mimoumělecké) estetično chápáno Nietzschem jako něco, co tuto pluralitu a afirmaci reflektuje – ať už pozitivně, kdy jí přitakává, nebo negativně, kdy estetičnu hrozí nebezpečí, že se po smrti Boha stane novým zásvětím, kam se člověk bude odvracet. Tyto myšlenky budou následně konkretizovány na příkladech v rámci jednotlivých uměleckých druhů, které autor v knize zmiňuje.

This bachelor‘s thesis aims to interpret aesthetic thinking based on Nietzsche’s Gay Science withing the basic features of his philosophy. At first it reflects both the author’s philosophical background, whose significant features are perspectivistic pluralism and affirmation to this pluralism, as well as the specific ways in which those ideas are contained in The Gay Science and also throught the motive of the death of God. On this reflection is then based author’s aesthetic thinking: in which (whether artistic or non-artistic) aesthetic experience is understood by Nietzsche as something that reflects this plurality and affirmation – whether positively, when it affirms, or negatively, when the aesthetic is in danger of becoming a new backworldsmen to which one can turn away after the death of God. Those thoughts are then concretized on examples within various art genres that the author mentions in his book.
References
- BARŠA, Pavel (2005). Nietzschovské osvícenství. In: FULKA, Josef; BARŠA, Pavel. Michel Foucault. Praha: Dokořán. ISBN 80-7363-020-6.
- BOWIE, Andrew (2003). Aesthetics and subjectivity: from Kant to Nietzsche. 2. vyd. New York: Manchester University Press. ISBN 0-7190-5738-8, str. 258–300.
- BRADY, Emily (2005). Sniffing and Savoring: The Aesthetics of Smells and Tastes. In: LIGHT, A, SMITH, J. M. (Eds.), The Aesthetics of Everyday Life. Colombia University Press, str. 177–193.
- DELEUZE, Gilles (2016). Nietzsche a filozofie. 2. vyd. Praha: Hermann & synové. ISBN 978-80-87054-47-5.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2019). Tisíc plošin. 2. vyd. Praha: Hermann & synové. ISBN 978-80-87054-63-5, str. 1–36.
- DERRIDA, Jacques (1998). Ostrohy štýly Nietzscheho. Bratislava: ARCHA. ISBN 80-7115-134-3.
- FINK, Eugen (2011). Filozofie Friedricha Nietzscheho. Praha: Oikoymenh. ISBN 978-80-7298-266-0.
- FOUCAULT, Michel (2016). Předmluva k transgresi. In: Myšlení vnějšku. 3. vyd. Praha: Hermann & synové. ISBN 978-80-87054-44-4. str. 7–34.
- HALL, Joshua (2016). Slanted Truths: The Gay Science as Nietzsche’s Ars Poetica. In: Evental Aesthetics 5 [online]. Dostupné z WWW: https://philpapers.org/rec/HALSTT-2, str. 98–117.
- HAUER, Tomáš (2002). S/krze postmoderní teorie. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0545-7.
- CHAVALKA, Jakub. Nietzschova koncepce umění. In: VRABEC, Martin et al. (2010). Filosofické reflexe umění. Praha: Togga. ISBN 978-80-87258-42-2, str. 109–129.
- CONSTÂNCIO, João (2019). Nietzsche’s Aesthetic Conception of Philosophy: A (Post-Kantian) Interpretation of The Gay Science §373. In: LOEB, Paul, MEYER, Matthew (eds.). Nietzsche’s Metaphilosophy. Cambridge. ISBN 9781108422253, str. 187–206.
- KANT, Immanuel (2015). Kritika soudnosti. Praha: Oikoymenh. ISBN 978-80-7298-500-5.
- KELLY, Michael (2014). Encyclopedia of Aesthetics (2 ed.). Vol 3., [Jazz-Play]. Oxford. ISBN 97801999747108, str. 353–369.
- KOUBA, Pavel (2006). Nietzsche: filosofická interpretace. Praha: Oikoymenh. ISBN 80-7298-191-9.
- LAND, Nick (2012). Art as Insurrection: the Question of aesthetics in Kant, Schopenhauer and Nietzsche. In: Fanged Noumena. 2. vyd. Falmouth: Urbanomic Media Ltd. ISBN 978-0-9553087-8-9, str. 123–145.
- LAND, Nick (2012). Kant, Capital, and the Prohobition of Incest: A Polemical Introduction to the Configuration of Philosophy and Modernity. In: Fanged Noumena. 2. vyd. Falmouth: Urbanomic Media Ltd. ISBN 978-0-9553087-8-9, str. 55–81.
- MATONOHA, Jan a kol. (2017). Za (de)konstruktivismem. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2805-1.
- NIETZSCHE, Friedrich (2001). Ecce homo. Olomouc: J. W. Hill. ISBN 80-86427-13-7.
- NIETZSCHE, Friedrich (2015). Tak pravil Zarathustra. Praha: XYZ. ISBN 978-80-7505-140-0.
- NIETZSCHE, Friedrich (2001). Radostná věda. 3. vyd. Praha: Aurora. ISBN 80-7299-043-8.
- NIETZSCHE, Friedrich (2014). Zrození tragédie. Praha: Vyšehrad. ISBN 978-80-7429-434-1.
- SCHOPENHAUER, Arthur (1998). Svět jako vůle a představa – svazek I. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov. ISBN 80-901916-4-9.
- ŠTEFAN, Turay (2015). Malé kompendium z dějin estetiky. Ústí nad Orlicí: PIPEX. ISBN 978-80-906158-0-9.
- RAMPLEY, Matthew (1999). Truth, Interpretation and the Dialectic of nihilism. In: Nietzsche, Aesthetics and Modernity. Cambridge. ISBN 9780511663680, str. 13–49.
- ROBINSON, Dave (2000). Nietzsche a postmodernismus. Praha: Triton. ISBN 80-7254-146-3.
- VANĚK, Jiří (2012). Estetika v proměnách prožitků. Praha: Arsci. ISBN 978-80-7420-029-8.
- VIHALEM, Margus (2014). Revolt against Schopenhauer and Wagner? An Insight into Nietzsche’s Perspectivist Aesthetics. In: Studies on art and Architecture. ISSN 1406-2860, str. 177–199.
- VOJTĚCH, Petr (2018). Dionýský a apollinský princip ve videohrách. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce: Chavalka Jakub.
- VRAHIMIS, Andreas (2020). Wittgenstein and Heidegger against a Science of Aesthetics. In: Estetiha: The European Journal of Aesthetics 57. [online]. Dostupné z WWW: https://estetikajournal.org/articles/10.33134/eeja.29/, str. 64–85.
- ZAJÍC, Václav. Nietzsche a umění. In: VRABEC, Martin et al. (2010). Filosofické reflexe umění. Praha: Togga. ISBN 978-80-87258-42-2, str. 129–147.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html