Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Práce s dětskou literaturou u předškolních dětí zprostředkovávající život s vybranými speciálními vzdělávacími potřebami
Thesis title in Czech: Práce s dětskou literaturou u předškolních dětí zprostředkovávající život s vybranými speciálními vzdělávacími potřebami
Thesis title in English: Work with children's literature on the topic of disability with preschool children in kindergarten
Key words: dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, dětská literatura, práce s knihou, práce s příběhem, předškolní věk
English key words: life with a disability, children's literature, work with a book, work with a story
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.03.2022
Date of assignment: 10.03.2022
Date and time of defence: 17.05.2022 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:19.04.2022
Date of proceeded defence: 17.05.2022
Course: Bachelor thesis (OSZD004MS)
Opponents: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké dětské knihy jsou vhodné pro otevření tématu života dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a jaké metody práce s knihou (včetně čtenářských strategií) využít, abychom toto téma dětem prostřednictvím knih zprostředkovali.
Teoretická část se bude zabývat otázkou charakteristik dětí se SVP v předškolním vzdělávání a jejich vzdělávání v zařízeních předškolního typu; dále práci s knihou u dětí předškolního věku. Autorka provede analýzu RVP PV s ohledem na téma práce.
Praktická část si klade jako problém rozvíjet prosociální chování dětí prostřednictvím práce s knihou k tématu života dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento výzkumný problém je rozpracován do několika dílčích cílů:
Cíl 1. Zjistit, jaké dětské knihy jsou vhodné pro otevření tématu života dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání
Cíl 2. Navrhnout, jak zprostředkovat dětem předškolního věku život dětí se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím knih
Cíl 3. Popsat, zda a jakým způsobem pracují s tématem života dítěte se SVP pedagogové v zařízeních předškolního typu
Cíl 4. Integrovaný blok ke zprostředkování života dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dětem předškolního věku prostřednictvím práce s knihou

VÝZKUMNÉ OTÁZKY:
Jaké dětské knihy jsou vhodné pro otevření tématu života dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami?
Jakými způsoby lze zprostředkovat dětem předškolního věku život dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?
S jakými tituly pracují pedagogové v mateřských školách ke zprostředkování života dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dětem předškolního věku?
Jaké aktivity se pedagogům v mateřských školách ke zprostředkování života dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dětem předškolního věku osvědčily?
Který z příběhů děti nejvíce oslovil?
Které typy aktivit se nejvíce osvědčily?
Jakým způsobem se odrazily získané dovednosti a kompetence dětí ve volné hře dětí?

METODY SBĚRU DAT
- obsahová analýza odborné literatury a metodik
- dotazníkové šetření mezi pedagogy
- rozhovor s pedagogem z vybrané mateřské školy
- návrh integrovaného bloku, jeho realizace a reflexe
- zúčastněné pozorování dětí a metoda rozhovoru s dětmi
Využitím všech těchto metod bude zajištěna triangulace dat, a to jak z oblasti respondentů, tak použitých výzkumných metod.
References
BAUDISOVÁ, A., DUFAYETOVÁ., Y., 1997. Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole: rozvoj vyjadřování a komunikace dětí. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-178-9
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku. Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let.
BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek: proč a jak je číst v dnešní době. Přeložil Lucie LUCKÁ. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1172-3.
ČERNOUŠEK, Michal (1990). Děti a svět pohádek. Praha: Albatros. ISBN 80-00-00060-1
DOLÁKOVÁ, Sylvie. Umíte to s pohádkou?: práce s příběhy v MŠ a ZŠ. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0933-1.
FELCMANOVÁ, Lenka, ed. Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2019. Dobrá škola, školka. ISBN 978-80-7496-399-5.
FRANZ, M., 2008. Psychologický výklad pohádek. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-489-2
GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-854-8.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Přeložil Vladimír JŮVA, přeložil Vendula HLAVATÁ. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
HLÁVKOVÁ, L., NĚMEC, Z. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a možnosti rozvoje jejich čtenářství. Impulsy 4 (4-5), 2018. Dostupné z: https://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/deti-svp
CHALOUPKA, O., 1989. O literatuře pro děti. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel. ISBN 22-023-89
CHALOUPKA, O.. Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Albatros, 1982.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5326-3.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
LAUFKOVÁ, V. Čtenářský koutek v mateřské škole [online]. [Česko]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7603-203-3.
LAUFKOVÁ, V. a A.GOLDMANNOVÁ. Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi mateřské školy [online]. [Česko]: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7603-194-4.
Bookstart - Laufková
HOUŠKOVÁ, Zlata a Veronika LAUFKOVÁ. Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart): metodická příručka [online]. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, 2018 [cit. 2019-04-16]. 47 s. ISBN 978-80-7050-708-7. K dispozici také v tištěné podobě (ISBN 978-80-7050-703-2). Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf
LEPILOVÁ, K. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi!. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0112-8.
OPRAVILOVÁ, Eva. Kniha jako prostředek výchovy: skripta pro posl. pedagog. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 103 s.
OPRAVILOVÁ, Eva a Vladimíra GEBHARTOVÁ. Rok v mateřské škole: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. Kurikulum předškolní výchovy. ISBN 978-80-7367-703-9.
PREDICT: nástroj předškolní diagnostiky a komunikace. Dostupné online: https://www.goodstarttoschool.eu/cs/v%C3%BDstupy-projektu
PRŮCHA, Jan a KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 181 s. ISBN 978-80-262-0495-4.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT, 2021. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/56050/
RICHTER, Luděk. Co je co v pohádce: (pohádkové reálie). Praha: Dobré divadlo dětem, 2004. ISBN 80-902975-3-6.
ŠMELOVÁ, Eva a kol. Didaktika předškolního vzdělávání. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 229 stran. ISBN 978-80-262-1302-4.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Vyd. 1. Praha: Portál, 2015. 140 s. ISBN 978-80-262-0790-0.
WILDOVÁ, Radka et al. Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím čtenářských strategií: Metodická příručka pro učitele mateřských škol pro práci s pohádkou a pověstí. Praha: PedF UK, 2019. Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/files/2020/01/Publikace-ctenarske-strategie_print.pdf
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html