Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problematika českých neslyšících pohledem psychologů
Thesis title in Czech: Problematika českých neslyšících pohledem psychologů
Thesis title in English: Issues of Czech deaf people from the point of view of psychologist
Key words: neslyšící|znakový jazyk|psycholog|psychoterapeut|psychologická léčba|psychoterapeutická léčba|duševní zdraví
English key words: deaf people|sign language|psychologist|psychotherapist|psychological treatment|psychotherapeutic treatment|mental health
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Supervisor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.03.2022
Date of assignment: 02.03.2022
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 02.03.2022
Date and time of defence: 07.09.2023 13:00
Date of electronic submission:31.07.2023
Date of proceeded defence: 07.09.2023
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Kateřina Holubová
 
 
 
Guidelines
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zmapovat v českém prostředí povědomí o problematice N/neslyšících – a obecněji Deaf Studies – z pohledu psychologů a studentů psychologie. Ve výzkumné sondě se diplomantka zaměří jak na jejich faktické znalosti a osobní zkušenosti, tak na jejich postoje. Zjištění vzešlá z výzkumné sondy zasadí do kontextu našeho systému vzdělávání psychologů a psychoterapeutů a porovná je s informacemi ze zahraničních zdrojů.
Postup práce:
1. Studium relevantní české i zahraniční odborné literatury. 2. Výzkumné šetření realizované kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu, konkr. formou elektronických dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů s alespoň pěti participanty ze skupiny aktivních psychologů (nepůsobících v institucích zaměřených na neslyšící klientelu) a s alespoň pěti participanty ze skupiny studentů psychologie. 3. Analýza, syntéza a interpretace získaného materiálů. 4. Usouvztažnění poznatků z literatury a výstupů výzkumného šetření, včetně porovnání situace u nás a v zahraničí. Diskuse, závěry.
References
HALL, Wyatte C.; LEVIN, Leonard L.; ANDERSON, Melissa L. (June 2017). "Language deprivation syndrome: a possible neurodevelopmental disorder with sociocultural origins". Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 52 (6): 761–776. doi:10.1007/s00127-017-1351-7. PMC 5469702. PMID 28204923.
HINDLEY, Peter a Nick KITSON, ed. Mental Health and Deafness. London and Philadelphia: Whurp Publishers, 2000. ISBN 1 897635 39 7.
"Chapter 580-3-24 Certification of Mental Health Interpreters for Persons who are Deaf" (PDF).
MARSCHARK, M. Psychological Development of Deaf Children. New York Oxford: Oxford University Press, 1993. ISBN 0 19 511575 9.
MARSCHARK, M.; SPENCER, Patricia E. Oxford Handbook of Deaf Studies, Language, and Education. New York: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-539003-2.
MOORES, Donald F. Educating the Deaf: Psychology, Principles, and Practices. 5th ed. Boston: Houghton Mifflin, 2001. ISBN 06-180-4289-X.
PETTIS, Christy L. (2013). "Individuals with Hearing Loss in Arkansas and Mental Health Service: Evaluating Accessibility". International Social Science Review. JSTOR 44654137. ProQuest 1534252009.
"Position Statement on Mental Health Interpreting Services with People who are Deaf". 2015-03-07.
STEINBERG, Annie G.; SULLIVAN, Vicki Joy; LOEW, Ruth C. (1998). "Cultural and Linguistic Barriers to Mental Health Service Access: The Deaf Consumer's Perspective". American Journal of Psychiatry. doi:10.1176/ajp.155.7.982. PMID 9659872.
VERNON, McCay; LEIGH, IW (2007). "Mental Health Services for People Who Are Deaf". American Annals of the Deaf. doi:10.1353/aad.2008.0005. PMID 18257506. S2CID 19803200.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html