Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Spor o jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí
Thesis title in Czech: Spor o jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí
Thesis title in English: Dispute over the appointment of Jan Lipavský as Minister of Foreign Affairs
Key words: prezident, jmenování, ministr, vláda, prezidentské pravomoci, Česká republika
English key words: president, appointment, minister, government, presidential powers, Czech Republic
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.02.2022
Date of assignment: 03.02.2022
Date and time of defence: 19.01.2023 08:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK313, 313, Malá učebna, 3.patro
Date of electronic submission:03.01.2023
Date of proceeded defence: 19.01.2023
Opponents: doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se bude zabývat procesem jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí ČR v prosinci 2021 a vzniklým sporem mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou vlády Petrem Fialou. Práce bude analyzovat rezonanci tohoto i předchozích sporů ve veřejné a odborné diskuzi. K tomu bude práce využívat odbornou politologickou a právnickou literaturu, ale i články v médiích nebo vyjádření na sociálních sítích.

Předpokládaná osnova práce:
Úvod
1. Charakteristika úřadu prezidenta v politickém systému České republiky
1.1 Postavení a pravomoci prezidenta
1.2 Přímá volba prezidenta a její důsledky
2. Spory o jmenování navržených ministrů během prezidentství Václava Havla a Václava Klause
3. Spory o jmenování navržených ministrů během prezidentství Miloše Zemana
4. Proces jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí
5. Rezonance případu Jana Lipavského
5.1 Ústavně-právní a politologická diskuze
5.2 Veřejná diskuze
Závěr
References
BRUNCLÍK, Miloš a Michal KUBÁT. Kdo vládne Česku?: Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Brno: Barrister & Principal, 2017. ISBN 978-80-7485-122-3.
GERLOCH, Aleš, Vladimír ZOUBEK a Jiří HŘEBEJK. Ústavní systém České republiky: základy českého ústavního práva. Vyd. 4., aktual. a dopl. Praha: Prospektrum, 2002. ISBN 80-7175-077-8.
CHARVÁT, Jakub a Petr JUST. První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-86855-96-7.
NOVÁK, Miroslav a BRUNCLÍK, Miloš (eds.). Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, 2008. ISBN 978-80-7363-179-6
Ústava České republiky, úst. zák. č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších novel.
VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky: historie a současnost. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-893-7.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zaměří na spor o jmenování Jana Lipavského ministrem zahraničí České republiky v prosinci 2021 mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou vlády Petrem Fialou. Tento případ bude zasazen do kontextu podobných dřívějších událostí za prezidentství Václava Havla a Václava Klause. Předpokládaným cílem práce je zkoumání a zachycení politologické, ústavně-právní a veřejné diskuze vzešlé z prezidentova odmítnutí kandidáta na ministra zahraničí.
Preliminary scope of work in English
The Bachelor thesis will focus on the dispute over the appointment of Jan Lipavský as Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic between the President Miloš Zeman and the Prime Minister Petr Fiala in December 2021. This case will be put into a context of similar previous events during the presidency of Václav Havel and Václav Klaus. The envisaged aim of this thesis is to look into and capture the political science, legal and public discussion following the president’s rejection of the candidate for Minister of Foreign Affairs.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html