Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vnímání architektury z období socialismu ve veřejném diskurzu po roce 1989
Thesis title in Czech: Vnímání architektury z období socialismu ve veřejném diskurzu po roce 1989
Thesis title in English: Perception of architecture from the period of socialism in public discourse after 1989
Key words: Architektura|socialismus|obchodní dům Máj|hotel Praha|soubor budov Transgas|paměťová studia|vyrovnávání se s minulostí|diskurzivní analýza|veřejný prostor|generační konflikt
English key words: Architecture|socialism|Maj department store|hotel Praha|Transgas buildings|memory studies|dealing with the past|discourse analysis|public space|generational conflict
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.01.2022
Date of assignment: 12.01.2022
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 18.01.2022
Date and time of defence: 31.05.2022 09:00
Date of electronic submission:09.05.2022
Date of proceeded defence: 31.05.2022
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se bude věnovat v současné době ve společnosti rezonující problematice české architektury z období socialismu. Stavby z let 1948–1989 jsou již od 90. let českou veřejností přijímány velmi rozporuplně, což se projevuje jak prohlašováním daných staveb za kulturní památky, tak jejich častými demolicemi či přestavbami. Tato problematika bude v práci představena na několika vybraných stavbách ze sledovaného období, ke kterým měla či má česká veřejnost problematický vztah. Daná problematika bude v diplomové práci představena nejen v současném kontextu, ale i v kontextu historie a vývoje architektury 2. poloviny 20. století. Kromě jednotlivých etap architektonického vývoje budou zde i představeny politické postoje českých architektů, proměny architektonických stylů a vliv společenských událostí na architektonické dění. Následně budou vybrány určité stavby na základě autorčiny vlastní typologie, která bude reflektovat míru odezvy plánovaných přestaveb a demolic ve veřejném prostoru. Diplomová práce si klade za cíl analyzovat názory odborné i laické veřejnosti, čímž bude sledovat veřejný diskurz týkající se této architektury i české socialistické minulosti obecně. V tomto ohledu by diplomová práce chtěla navázat na knihu Francoise Mayer Češi a jejich komunismus. Z metodologického hlediska se práce bude opírat o diskurzivní analýzu a paměťové studie. Jedna z tezí diplomové práce by měla ověřit, zda přízvisko socialistická umožňuje snadnější přestavby a demolice staveb ze sledovaného období.
References
1. ASSMANN, Aleida. Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. Munchen: Beck, 2006.
2. ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001.
3. BARASCH, Dan. Ruin and Redemption in Architecture. New York: Phaidon Press, 2019.
4. BARTETZKY, Arnold. Neue Staaten - neue Bilder?: visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918. Köln: Bohlau Verlag, 2005.
5. BEČKOVÁ, Kateřina. Zbořeno: zaniklé pražské stavby 1990-2020. Praha: Paseka, 2021.
6. BENEŠ, Ondřej a Oldřich ŠEVČÍK. Architektura 60. let: Zlatá šedesátá léta v české architektuře 20. století. Praha: Grada, 2008.
7. CSÁKY, Moritz a Christoph LEITGEB. Kommunikation – Gedächtnis – Raum: Kulturwissenschaften nach dem „Spatial Turn“. Bielefeld: transcript-Verlag, 2015.
8. ČINÁTL, Kamil. Naše české minulosti, aneb, Jak vzpomínáme. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014.
9. DAVID, Jaroslav a Přemysl MÁCHA. Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014.
10. DVOŘÁKOVÁ Dita. GUZIK, Hubert a Jan ZIKMUND. Architektura v přerodu. 1945-1948. 1989-1992. Praha: ČVUT, 2019.
11. ELSER, Oliver. KURZ, Philipp a Peter CACHOLA SCHMAL. SOS Brutalism — A Global Survey. Curych: Park Books, 2017.
12. FERENCOVÁ, Michaela, Jana NOSKOVÁ, Alexandra BITUŠÍKOVÁ, et al. Paměť města: obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.-21. století. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, pracoviště Brno, 2009.
13. GRINDROD, John. How to Love Brutalism. Londýn: Batsford Books, 2018.
14. HALÍK, Pavel, Petr KRATOCHVÍL a Otakar NOVÝ. Architektura a město. Praha: Academia, 1998.
15. KRAJČI, Petr. VORLÍK, Petr a Pavel SMĚTÁK. NAVZDORY. Architekti 1969-1989-2019. Praha: Grada, 2020.
16. KRAMEROVÁ, Daniela a Vanda SKÁLOVÁ (ed.). Bruselský sen: Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu. Praha: Arbor Vitae, 2008.
17. MACURA, Vladimír. Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Praha: Academia, 2008.
18. MAYER, Françoise. Češi a jejich komunismus: paměť a politická identita. Praha: Argo, 2009.
19. PECHAR, Josef. Československá architektura. 1945-1977. Praha: Odeon, 1979.
20. PÝCHA, Čeněk. Dějiny ve veřejném prostoru: Proměny institucí paměti. Disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. Vedoucí práce ČINÁTL, Kamil.
21. Slavomíra FERENČUHOVÁ, Lucie GALČANOVÁ BATISTA a Barbora VACKOVÁ. Československé město včera a dnes: každodennost – reprezentace – výzkum. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010.
22. SOUKUPOVÁ, Blanka, Hedvika NOVOTNÁ, Zuzana JURKOVÁ a Andrzej STAWARZ. Město – identita – paměť. Bratislava: ZING PRINT, 2007.
23. VALENA, Tomáš a Petr KAŠKA. Vztahy: o vazbě k místu v architektuře. Praha: Zlatý řez, 2018.
24. VORLÍK, Petr (ed.). (A)typ. Architektura osmdesátých let. Praha: ČVUT, 2019.
25. VORLÍK, Petr a Klára BRŮHOVÁ. Beton, Břasy, Boletice – Praha na vlně brutalismu. Praha: ČVUT, 2019.
26. VORLÍK, Petr. Architektura na červeném seznamu. Normální je nebourat. Praha: ČVUT, 2020.
27. VRABELOVÁ, Renata (ed.). Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice. Praha: NPÚ, 2020.
28. VRABELOVÁ, Renata a Naďa GORYCZKOVÁ (ed.). Metodika hodnocení a ochrany staveb 2. poloviny 20. století (se zaměřením na architekto­nické dědictví 60. a 70. let) vzhledem k jejich (možné) památkové ochraně. Brno: NPÚ, 2020.
29. ZARECOR. Kimberly Elman. Utváření socialistické modernity. Bydlení v Československu v letech 1945-1960. Praha: Academia, 2015.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html