Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Zavedení povinného předškolního vzdělávání v České republice.
Thesis title in Czech: Zavedení povinného předškolního vzdělávání v České republice.
Thesis title in English: Introduction of Compulsory Pre-school Education in the Czech Republic.
Key words: Vzdělávací politika, regulace, předškolní vzdělávání, problematika dětí ze sociálně-znevýhodněného prostředí, povinné předškolní vzdělávání, aktéři ve veřejné politice, politický proces
English key words: Educational politics, regulation, preschool education, problems of children from socially disadvantaged backgrounds, compulsory pre-school education, actors in public policy, political process
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.01.2022
Date of assignment: 04.01.2022
Date and time of defence: 26.01.2022 09:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK405, 405, Zasedací místnost
Date of electronic submission:04.01.2022
Date of proceeded defence: 26.01.2022
Reviewers: Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

GREGER, David, Jaroslava SIMONOVÁ a Jana STRAKOVÁ, ed. Spravedlivý start? nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-861-5.

SVOBODOVÁ, Eva. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010, s. 14, ISBN 978-80-7367-774-9.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999, s. 101, ISBN 80-200-0690-7.

MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. s. 15, Základy sociologie; sv. 6. ISBN 80-85850-61-3.

POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, Studie; s 25, ISBN 80-85850-26-5.

MAREŠ, Petr. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. Příspěvek na konferenci Sociální vyloučení, Brno, květen 2006.

KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Sociální ochrana chudých v České republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007. s. 13, ISBN 978-80-245-1302-7.

MAREŠ, Petr; SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze)–koncepty, diskurz, agenda. Sociologický časopis, 2008, 44.2: 271-294.

ŠIKULOVÁ, Renata; BARTOŠOVÁ, Iva. Společně to dokážeme: Metodika pro učitele přípravných tříd. Univerzita JE Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. Dostupné z: https://www.pf.ujep.cz/moje-dokumenty/kpr/ostatni/3044-metodika-pro-ucitele

SYSLOVÁ, Zora, Irena BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Péče a vzdělávání dětí v raném věku: komparace české a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 19. ISBN 978-80-7478-354-8.

ŠMELOVÁ, Eva, Alena PETROVÁ a Eva SOURALOVÁ. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 7. ISBN 978-80-244-3345-5.

CAKIRPALOGLU, Panajotis a Richard KOŘÍNEK. Předškolní vzdělávání a školní zralost dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Psychologie a Její Kontexty / Psychology [online]. 2014, 5, 3-16 [cit. 2018-05-01]. ISSN 18039278.

POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-591-6. Kolektivní monografie.

POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Upr., dopl. a aktualiz. vyd. v českém jazyce. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-86429-50-2, s. 45.

DRHOVÁ, Zuzana, Arnošt VESELÝ a Martin NEKOLA. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studijní texty, sv. 40. ISBN 978-80-86429-75-5.

Preliminary scope of work
Tato diplomová práce je zaměřena na realizaci konkrétního opatření v rámci vzdělávací politiky v ČR. Cílem práce je popsat zavedení regulace ve formě povinného předškolního vzdělávání z hlediska nastolení agendy a jejího následného prosazení. Dále je záměrem práce vysvětlit zavedení regulace vzhledem k argumentům jednotlivých aktérů. Aktérů, kteří se k problematice vyjadřují, je široké spektrum, tito aktéři tvoří koalice, jenž sdílí svá přesvědčení. Důležité je zmínit, že téma začleňování sociálně-znevýhodněných dětí do společnosti je velmi diskutovaným a citlivým tématem rovněž na mezinárodní úrovni. Dalším z cílů práce je zachytit a popsat diskuze týkající se fungování regulace po jejím zavedení, a to v souvislosti se zainteresovanými aktéry či zveřejněnými výzkumy. Součástí tohoto popisu bude také analýza týkající se veřejného mínění směrem k hlavní myšlence regulace (postoj veřejnosti k realizované politice). Téma týkající se zavedení regulace povinného předškolního vzdělávání je popsáno jak z hlediska věcného, tak i s cílem rozkrýt jednotlivé procesy ve veřejné politice, výsledek je následně promítnut to teorie fází veřejně-politického procesu. Práce popisuje časové období od roku 2008 do současnosti.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis is focused on the implementation of a specific measure within the educational policy in the Czech Republic. The aim of the work is to describe the introduction of regulation in the form of compulsory pre-school education in terms of setting the agenda and its subsequent enforcement. Furthermore, the aim of the work is to explain the introduction of regulation with respect to the arguments of individual actors. There is a wide range of actors who comment on the issue, these actors form a coalition that shares their beliefs. It is important to mention that the topic of integrating socially disadvantaged children into society is a much-discussed and sensitive topic also at the international level. Another goal of the work is to capture and describe the discussions concerning the functioning of regulation after its introduction, in connection with stakeholders or published research. This description will also include an analysis of public opinion towards the main idea of regulation (public attitude to the policy pursued). The topic concerning the introduction of the regulation of compulsory pre-school education is described both in terms of material and with the aim of revealing individual processes in public policy, the result is subsequently reflected in the theory of phases of the public-political process. The work describes the time period from 2008 to the present.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html