Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dávám, abys dal. Rozbor Knih hospodářských od Kryštofa Fischera česky vydaných roku 1706.
Thesis title in Czech: Dávám, abys dal. Rozbor Knih hospodářských od Kryštofa Fischera česky vydaných roku 1706.
Thesis title in English: I give, so you would give. Analysis of Kryštof’s Fischer Knihy hospodářské, that was published in Czech in 1706.
Key words: Kryštof Fischer; Knihy hospodářské; jezuité; hospodářství; baroko; 17. století
English key words: Kryštof Fischer, Knihy hospodářské, Jezuit’s, farming, Baroque, 17th century
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.01.2022
Date of assignment: 03.01.2022
Date and time of defence: 06.09.2022 09:30
Date of electronic submission:15.06.2022
Date of submission of printed version:15.06.2022
Date of proceeded defence: 06.09.2022
Opponents: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Studium sekundární literatury k tématu.
2. Studium pramenů, jejich komparace.
3. Sestavení osnovy práce, rozvržení materie.
4. Napsání první kapitoly kompilační a první kapitoly původní.
5. Upřesnění osnovy práce.
6. Napsání zbývajících kapitol.
7. Nutné průběžné konzultace s vedoucím práce, nejlépe 1x za 14 dní.
References
FISCHER 1706 Kryštof Fischer, Knihy hospodářské skrze dvojctihodného kněze Kryštofa Fischera z Tovaryšstva Ježíšova sepsané, Praha: v impressí Univers: Carolo-Ferdin: v kolleji Tovaryšstva Pána Ježíše u sv. Klimenta blíž mostu, 1706.

FISCHER 1679 Kryštof Fischer, Operis Oeconomici per R.P. Christophorum Fischer Soc: Jesu, conscripti Pars Prima De Oeconomia Suburbana, Pragae: Typis Universit. Carol: Ferdinand: in Colleg: Soc: Jesu ad S. Clementem, 1679.

FISCHER 1683 Kryštof Fischer, Operis Oeconomici. Pars Secunda, De Oeconomia Suburbana, Pragae: Typis Universit. Carolo-Ferdinandeae in Colleg: Soc: Jesu ad S. Clementem, 1683.

FISCHER 1690 Christoph Fischer, Fleissiges HerrenAuge Oder WohlAb und Angeführter HausHalter Das ist: Gründlich und kurtz zusammen gefasster Unterricht Von Bestell und Führung eines nütz und einträglichen LandLebens und Wirthschafft, Franckfurt; Nürnberg: Zieger, 1690.

BALBÍN 1986 Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země. Výbor z díla Rozmanitosti z historie českého království (Miscellanea historice ragni Bohemiae), Praha: Panorama, 1986.

BĚLOHLÁVEK 1955 Miloslav Bělohlávek, Příspěvek k vývoji patrimoniálního archivnictví, Archivní časopis 5, 1955, č. 4, s. 217-220.

BÍLEK 1896 Tomáš Václav Bílek, Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšovo a působení jeho v zemích království Českého vůbec a v kollegiu Pražském u sv. Klimenta zvláště, Praha: František Bačkovský, 1896.

BÍLEK 1893 Tomáš Václav Bílek, Statky a jmění kollejí jezuitských klášterů, kostelů, bratrstev a jiných ústavů, Praha: František Bačkovský, 1893.

ČERNÝ 1930 Václav Černý, Hospodářské instrukce: přehled zemědělských dějin v době patrimonijního velkostatku v 15.-19. století, Praha: Československá akademie zemědělská, 1930.

ČORNEJOVÁ 1992 Ivana Čornejová, Kapitoly z dějin pražské univerzity v letech 1622-1773, Praha: Karolinum, 1992.

ČORNEJOVÁ 1995 Ivana Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha: Mladá fronta, 1995.

HUBÁČEK 2008 Josef Hubáček, Komenského Dvéře jazyků otevřené a Fischerovi Knihy hospodářské, Studia Comeniana et historica : časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí Uherský Brod : Muzeum J. A. Komenského 38, č. 80, 2008, s. 89-93.

JANEČKOVÁ 2009 Marie Janečková, K jazyku českého baroka: hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity, Praha: ARSCI, 2009.

MAUR 1976 Eduard Maur, Český komorní velkostatek v 17. století: příspěvek k otázce druhého nevolnictví "druhého nevolnictví" v českých zemích, Praha: Univerzita Karlova, 1976.

REJZEK 1908 Antonín Rejzek, P. Bohuslav Balbín T.J.: jeho život a práce, Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1908.

VINTR 1996 Josef Vintr, Základy transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické 121, 1998, č. 3/4, s. 341-346.
Preliminary scope of work
Cílem této práce je obsahový rozbor českého vydání Knih hospodářských z roku 1706, které latinsky sepsal mezi léty 1679–1683 Kryštof Fischer spravující jezuitské statky na Litoměřicku. Knihy hospodářské se skládají ze dvou dílů. V prvním se podrobně pojednává o práci na polích, rybnících, pivovarech, zahradách, sadech, vinicích, lesích a chovu zvířat. Druhý díl se týká hospodářské administrativy a obsahuje kalendář s doporučeními, jakou práci je vhodné vykonat v daném měsíci. Pozornost je také zaměřena na jazykovou stránku a srovnání latinského, německého a českého vydání.
Preliminary scope of work in English
The goal of this theses is an analysis of Czech edition of Kryštof’s Fischer Knihy hospodářské from 1706, which was originally writen in Latin between 1679–1683. Kryštof Fischer was an administrator of Jesuit’s agricultural property in Litoměřicko. The book consists of two parts. The first part concerns work on fields, ponds, breweries, gardens, orchards, vineyards, forests and farming. The second part describes agricultural administration and includes a calendar with a list of work recommendations. The theses is also focused on aspect of language and comparison between Latin, German and Czech edition.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html