Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Shakespearean Themes in the Works of Oscar Wilde
Thesis title in Czech: Shakespearovská témata v díle Oscara Wilda
Thesis title in English: Shakespearean Themes in the Works of Oscar Wilde
Key words: Wilde Oscar, Shakespeare William, viktoriánská éra, anglická literatura, 19. století, intertextualita, komparatistika
English key words: Wilde Oscar, Shakespeare William, Victorian Era, English literature, 19th century, intertextuality, comparative studies
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD)
Supervisor: Mgr. Michal Charypar, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.12.2021
Date of assignment: 06.01.2022
Date and time of defence: 06.09.2022 09:30
Date of electronic submission:12.06.2022
Date of submission of printed version:14.06.2022
Date of proceeded defence: 06.09.2022
Opponents: Mgr. Klára Kudlová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude provedena v anglickém jazyce podle standardního formálního úzu. Jako metodologický podklad poslouží teorie intertextuality (mj. práce Harolda Blooma - viz anotace a bibliografie). Vzhledem ke svému tématu, jímž je poměřování textů O. Wilda a W. Shakespeara, se práce bude blížit též komparatistické metodě a podle potřeby využívat jejích postupů.
References
BLOOM, Harold. Kánon západní literatury. Knihy, které prošly zkouškou věků, přel. Ladislav Nagy a Martin Pokorný. Praha: Prostor, 2000.
CHARYPAR, Michal. „Umělecký vliv, jeho průkaznost a relevance. K typologii odkazů v beletrii 19. století“, Česká literatura 64, 2016, č. 5, s. 668–695.
FOULKES, Richard. Shakespeare and the Victorian Stage. Cambridge: Camrbidge University Press, 1986.
HOLDEN, Anthony. Oscar Wilde and Shakespeare’s Sonnets. The Wildean 1997, r.6, č.10, s.4-7.
LaPORTE, Charles. The Victorian Cult of Shakespeare: Bardology in the Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press. 2021.
MARSHALL, Gail. Shakespeare in the Nineteeth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
MENDELSSOHN, Michele. Henry James, Oscar Wilde and Aesthetic Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press. 2007.
POOLE, Adrian. Shakespeare and the Victorians. London: Bloomsbury, 2004.
RABY, Peter. The Cambridge Companion to Oscar Wilde. Cambridge: Cabridge University Press. 1997.
ROZMOVITS, Linda. Shakespeare and the Politics of Culture in Late Victorian England. USA: The John Hopkins University Press, 1998.
SILLARS, Stuart. Shakespeare and the Victorians. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Preliminary scope of work
Ve své diplomové práci se budu věnovat využití Shakespearovy tvorby Oscarem Wildem a vlivu, který měla na jeho vybrané texty. Zvláštní pozornost bude věnována Obrazu Doriana Graye, Portrétu Pana W. H. a eseji Pravda masek, která patří mezi Wildovu nejranější dochovanou tvorbu. Pokud jde o metodologii, práce bude pojata intertextuálně, a to zejména na základě koncepce uměleckého vlivu zpracované Haroldem Bloomem v jeho Kánonu západní literatury, popř. v dalších publikacích. William Shakespeare je Bloomem popsán jako střed západního kánonu, k němuž se souhlasně či polemicky vztahují mladší autoři včetně Wilda a jeho současníků – viktoriánů, ale též Joyce apod. Práce též podle potřeby může využívat komparatistických postupů. Oscar Wilde ve svém psaní bohatě intertextuálně odkazuje ke hrám a poezii Williama Shakespeara. Zároveň Shakespeare ovlivnil Wilda i v jeho osobním životě, mj. v soudních projevech při svém procesu na něj Wilde činil reminiscence, ale také když se angažoval při otevření Shakespearova památníku. Cílem mé práce je zmapovat vnímání postavy Williama Shakespeara Oscarem Wildem a odlišnost jeho přístupu k Shakespearovi ve srovnání s tradiční viktoriánskou perspektivou. Rozborem jeho textů a veřejných projevů chci sledovat, v čem se Oscar Wilde shoduje a rozchází s tradiční viktoriánskou představou a zda se nepokoušel skrze svoji tvorbu podat nekonvenční obraz shakespearovských témat, ale i osoby renesančního dramatika.
Preliminary scope of work in English
In my master thesis, I will concentrate on Oscar Wilde’s usage of William Shakespeare’s work and the influence it had on some of his chosen texts. Special attention will be paid to The Picture of Dorian Gray, The Portrait of Mr. W. H. and the essay The Truth of Masks which is one of Wilde’s earliest known works. My thesis will methodologically make use of intertextuality, especially based on the concept of artistic influence written by Harold Bloom in The Western Canon and possibly other publications, too. Bloom describes William Shakespeare as the core of western canon to whom younger authors, including Wilde, other Victorians, and also Joyce, refer to either polemically or in agreement. If needed, comparations might be used in my thesis as well. Oscar Wilde vastly references the plays and poetry of William Shakespeare in his work. Simultaneously, Shakespeare influenced Wilde in his personal life – for example in his defence during his trials or when he partook in the opening of Shakespeare’s memorial. The goal of my thesis is to map Oscar Wilde’s understanding of the character of William Shakespeare and the difference in his approach to Shakespeare in the comparation of the traditional Victorian perspective. I wish to examine how did Oscar Wilde agree and disagree with the traditional Victorian idea through analysing his works, and to see whether he did attempt to create unusual picture of Shakespearean themes and the character of the Renaissance dramatist.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html