Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Komentovaný překlad: Daniel Howell, You Will Get Through This Night. New York, Dey Street Books, 2021, kapitoly e-knihy Introduction a Understanding Mental Health
Thesis title in Czech: Komentovaný překlad: Daniel Howell, You Will Get Through This Night. New York, Dey Street Books, 2021, kapitoly e-knihy Introduction a Understanding Mental Health
Thesis title in English: Annotated Translation: Daniel Howell, You Will Get Through This Night. New York, Dey Street Books, 2021, e-book chapters Introduction and Understanding Mental Health
Key words: Daniel Howell|coming out|homosexualita|deprese|duševní zdraví
English key words: Daniel Howell|coming out|homosexuality|depression|mental health
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.12.2021
Date of assignment: 06.12.2021
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 14.12.2021
Date and time of defence: 07.09.2022 10:00
Date of electronic submission:31.07.2022
Date of proceeded defence: 07.09.2022
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doprovoďte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. Komentář je formalizovaným záznamem překladatelské analýzy, která by měla překladu předcházet: v jeho rámci celkově charakterizujte výchozí text, uveďte, s jakým cílem a jakou funkcí byl napsán a jaké lexikální, syntaktické a další prostředky autor volí k dosažení svého záměru. Dále uvažujte o nové, české komunikační situaci překladu – zda by mohly dané kapitoly vyjít v nějakém médiu i samostatně, nebo pouze jako součást celé knihy, v jakém nakladatelství by případně mohla taková kniha u nás vyjít a na jaký okruh čtenářů by se zaměřovala. Vysvětlete, zda budou funkce a cíl textu a v závislosti na nich styl v této nové komunikační situaci vašeho překladu nějak pozměněné, nebo zůstanou beze změny. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a celkově v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, kterými budete dokládat použití uváděných postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu. Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
References
Doporučená literatura
TRANSLATOLOGIE
Bassnett, S. Translation Studies, rev. ed., London 1991.
Crystal, D., Davy, D. Investigating English Style, New York: Longman 1995.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha 1988 a d. vydání
Hatim, B., Mason, I. Discourse and the translator. 1994.
Hatim, B., Mason, I. The Translator as Communicator, 1997.
Hickey, L. The Pragmatics of translation. 1981.
Jacobson, R. Poetická funkce. Praha: H+H 1990.
Nord, Christiane Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam-New York: Rodopi, 2nd. revised edition, 2005.
Knittlová, Dagmar Překlad a překládání. Olomouc 2010.
Kuffnerová, Zlata. Čtení o překládání. 2009. H+H 2009.
Levý, J. Umění překladu. Praha 1983, 1998.
Popovič, A. Teória umeleckého prekladu. Tatran, 1975.
Vilikovský, J. Překlad jako tvorba. Praha 2002.

ČESKÁ STYLISTIKA
Cvrček, V. et al. Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum 2010.
Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha 2003, 2008.
Čmejrková, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.
Daneš, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.
Hausenblas, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996.
Hoffmannová, J. Stylistika a .… Praha 1997
Hoffmannová, J. et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1995.
Muellerová, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha 1989.
NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání. Praha 1996.
Pravdová, Markéta. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha 2004.
Svozilová, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině. Jinočany 2000.
Šrámek, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996.Doporučená literatura


Dále původní české i přeložené popularizační publikace z oblasti péče o duševní zdraví dostupné na českém trhu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html