Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv intensity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a abundanci opylovačů
Thesis title in Czech: Vliv intensity obhospodařování zemědělské půdy na diverzitu a abundanci opylovačů
Thesis title in English: The influence of intensity of agricultural land use on pollinator diversity and abundance
Key words: agroenvironmentální opatření, ekologické zemědělství, funkční skupiny opylovačů, intensifikace zemědělství, druhová diversita, ekosystémové služby
English key words: agrienvironmental schemes, organic agriculture, pollinator functional groups, agriculture intensification, species richness, ecosystem services
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.11.2021
Date of assignment: 19.11.2021
Date of electronic submission:11.05.2022
Date of proceeded defence: 30.05.2022
Opponents: Mgr. Kristýna Černá
 
 
 
Preliminary scope of work
Zemědělství je jedno z nejdůležitějších odvětví pro společnost a zemědělská půda je také dominujícím prvkem krajiny v České republice. A právě proto, se tato práce bude zabývat dopady různě intensivních agrárních přístupů na ekosystém. Konkrétně bude tématem určení míry vlivu typu obhospodařování krajiny právě na opylovače jakožto významné aktéry ekosystému.
Práce se bude snažit zodpovědět na následující otázky: Jaké jsou ekologické aspekty extenzivně obhospodařované krajiny pro opylovače? Jaké jsou rozdíly mezi extenzivním a intenzivním zemědělstvím z hlediska abundance a diversity opylovačů?
Práce nejprve shrne samotné rozdíly v managementu zemědělské půdy v ČR i v dalších státech v Evropě. Dále se práce zaměří na vliv intensity hospodaření na diversitu a početnost konkrétních funkčních skupin opylovačů. Práce rovněž kvalitativně (a při dostatku studií semikvantitativně) srovná rozdíly v efektu agroenvironmentálních opatření jak na jednotlivé skupiny opylovačů tak v základních typech zemědělských krajin (převaha intensivního × převaha extensivního hospodaření).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html