Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Antropogenní hybridizace mezi vybranými pěstovanými a volně rostoucími zástupci z rodu Malus (Rosaceae)
Thesis title in Czech: Antropogenní hybridizace mezi vybranými pěstovanými a volně rostoucími zástupci z rodu Malus (Rosaceae)
Thesis title in English: Anthropogenic hybridization between selected cultivated and wild relatives from the genus Malus (Rosaceae)
Key words: Zemědělství, antropogenní hybridizace, domestikace, genová diverzita, introgrese, Malus sylvestris, Rosaceae, ochrana druhů
English key words: Agriculture, anthropogenic hybridization, domestication, genetic diversity, introgression, Malus sylvestris, Rosaceae, species protection
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: Mgr. Marek Slovák, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.10.2021
Date of assignment: 12.10.2021
Confirmed by Study dept. on: 12.10.2021
Date of electronic submission:30.12.2022
Date of proceeded defence: 07.02.2023
Opponents: Mgr. Jindřich Chrtek, CSc.
 
 
 
Advisors: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
Preliminary scope of work
Mezidruhová hybridizace patří mezi základní mechanismy evoluce u cévnatých rostlin. Kromě možného vzniku nových druhů, má také klíčový význam z hlediska lidské společnosti, a to při šlechtění a vzniku kulturních plodin. Na druhé straně ale může hybridizace mezi kulturními odrůdami a jejími původními volně rostoucími předky, známá též jako antropohybridizace, vést k ohrožení, a dokonce až totálnímu zániku původních druhů. Náplní bakalářské práce bude rešerše aktuálních poznatků o antropohybridizaci mezi vybranými pěstovanými a volně rostoucími druhy rodu Malus (Rosaceae). Jedním z hlavních cílů práce bude zhodnocení míry antropohybridace u modelové skupiny a jejího vlivu na přežívaní a potenciální ohrožení planě rostoucích populací.
Preliminary scope of work in English
Interspecific hybridization is one of the basic mechanisms of evolution in vascular plants. Besides the possible emergence of new species, hybridization is also crucial for breeding and crop production for human society. On the other hand, hybridization between cultivars and their original wild ancestors, also known as anthropohybridization, can lead to wild relatives' threat and even their complete extinction. The content of the bachelor's thesis will be a review of current knowledge about anthropohybridization between selected cultivated and wild relatives from the genus Malus (Rosaceae). One of the main goals of the thesis will be to evaluate the rate of anthropohybridization in model group and its impact on survival and potential threats to their wild populations.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html