Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Využití projektové metody v lesních mateřských školách
Thesis title in Czech: Využití projektové metody v lesních mateřských školách
Thesis title in English: Use of project method in forest kindergartens
Key words: Akční výzkum, projekt, projektová metoda, kooperace, kooperativní výuka, environmentální výchova, konstruktivismus, lesní mateřská škola.
English key words: Action research, project, project methd, cooperation, cooperative teaching, environmental education, constructivism, forest kindergarten.
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.09.2021
Date of assignment: 13.04.2022
Date and time of defence: 23.05.2023 08:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:17.04.2023
Date of proceeded defence: 23.05.2023
Course: Diploma Thesis (OSZD005PP)
Opponents: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Award:Thesis was put forward for an award
Guidelines
Přínos diplomové práce bude směřován k ověření nových možností vzdělávacích aktivit v lesních mateřských školách. Bude se cíleně zaměřovat na uplatnění projektové metody v podmínkách lesních mateřských škol (LMŠ) v rozsahu školního roku ve věkově smíšené třídě.
V teoretické části studentka prostuduje a zpracuje východiska a podklady v základní koncepci tvorby projektů a jejich vhodnost pro předškolní vzdělávání. Bude se zabývat historickými východisky, konstruktivistickými principy a metodami, podporou iniciativnosti a kooperativního učení. Seznámí se specifiky programu vybrané lesní mateřské školy pro výzkumné šetření v této DP – přiblíží podporující či omezující možnosti pro realizaci projektové metody (na základě zjištěných skutečností uvedených v teoretické části)-.
Praktická část se zaměří na smíšený typ výzkumu. Pro širší záběr získání výzkumných dat ohledně uplatňování projektů, osloví autorka dotazníkem učitele LMŠ v ČR. Tyto výsledky budou kvantifikovány. Druhá výzkumná rovina se bude týkat kvalitativní formy výzkumného šetření ve zvolené třídě LMŠ. Zde budou realizovány, popsány, analyzovány projekty vzniklé na základě aktivních zájmů a dotazů dětí produkovaných v přírodních podmínkách.
Autorka jasně zformuluje cíle pro výzkumnou studii, vysloví konkrétní výzkumné otázky a k nim vztažené výzkumné metody. Prostřednictvím konkrétních záznamů z procesů jednotlivých projektů, z pedagogických reflexí a na základě stanovení kódů / případně kritérií pro vyhodnocení záznamů/ budou syntetizovány výsledky, které budou dokladovat možnost uplatnění pedagogických projektů v přírodním prostředí LMŠ. Následně budou shrnuty výsledky ve vztahu k výzkumným otázkám. V kapitole Diskuze mohou být srovnány procesy z kvalitativního výzkumu s teoretickými poznatky nebo tato kapitola přinese komparaci výsledků kvantitativního a kvalitativního zjištění. V závěru shrne autorka obsah DP a zaměří pozornost na splnění výzkumných cílů.

References
Literatura:
BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7.
DEWEY, John. Americká pragmatická pedagogika: John Dewey a jeho američtí následovníci. Praha: SPN, 1990. Z dějin pedagogiky.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 978-80-7367-628-5.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.
KAPUCIÁNOVÁ,M. Lesní a venkovní pedagogika: příručka k projektu Alma Mater Studiorum. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-451-8.
KASÍKOVÁ, Hana. Nastal v naší škole čas projektů? VALENTA, Josef. Pohledy: projektová metoda ve škole a za školou. Praha: IPOS ARTAMA, 1993. ISBN 80-7068-066-0.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení a vyučování: teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0192-3.
KASÍKOVÁ, Hana. Učíme (se) spolupráci spoluprací: náměty - výukové materiály pro kooperaci dětí i dospělých. Kladno: AISIS, 2007. ISBN 80-239-6770-3.
KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vydání 3., rozšířené a aktualizované. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0983-6.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4435-3.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8163-5.
PLÁŠILOVÁ, M. Projektování v mateřské škole. Olomouc: Hanex, 2004.
POLECHOVÁ, Pavla. Interaktivní a kooperativní strategie v evropských projektech škol. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7290 -024-2.
SINGULE, František. Americká pragmatická pedagogika. Praha: SPN, 1991.
SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, 54 s. Odborná literatura pro veřejnost. ISBN 80-042-6160-4.
SKALKOVÁ, Jarmila. Za novou kvalitu vyučování: (inovace v soudobé pedagogické teorii i praxi). Brno: Paido, 1995. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-11-7.
SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Třídní projekty v mateřské škole. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1480-9.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014, 377 s. ISBN 978-80-262-0644-6.
TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009.
TONUCCI, Francesco. Vyučovat nebo naučit? Přeložil Stanislav ŠTECH. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1991. Informační bulletiny.
ŽANTA, Rudolf. Projektová metoda: Pokus o řešení pracovní školy. Praha: Dědictví Komenského, 1934. Časové otázky a rozpravy pedagogické.
Preliminary scope of work
Tématem diplomové práce je problematika projektové metody. Cílem práce je popsat potenciál projektové metody a výzkumně ověřit využití v praxi lesních mateřských škol.
Teoretická část vymezuje pojem projekt, uvádí historické i teoretické kontexty spojené se vznikem projektové metody a představuje praktické postupy při tvorbě projektů. Další část práce popisuje model kooperativního učení a uvádí informace související s uplatněním kooperativní výuky v pedagogické praxi. V práci je popsán koncept lesních mateřských škol, kde byl realizován výzkum.
V praktické části byl uplatněn smíšený přístup. Výsledky kvantitativního výzkumu, realizovaného dotazníkovým šetřením mezi učiteli v lesních mateřských školách ukázaly, že učitelé zařazují projektovou metodu cíleně, hlavní benefity spatřují v celkovém rozvoji dětské osobnosti a v rozvoji učitelských profesních dovedností. Bariéry tvoří celková časová náročnost metody, týmová spolupráce a limity spojené s uplatňováním kooperativních způsobů práce.
Hlavní pozornost výzkumné části práce byla věnována kvalitativnímu výzkumu, akční výzkum zjišťoval míru rozvoje kooperativních dovedností u dětí během čtyř vícedenních projektů v lesní mateřské škole. Výsledky ukázaly, že projektová metoda přispěla k rozvoji kooperativních dovedností u dětí v LMŠ ve třech sledovaných oblastech: úkolové, sociálně-interakční a reflektivní.
Preliminary scope of work in English
The topic of the thesis is the question of the project method. The aim of the thesis is to describe the potential of the project method and to research the use in pedagogical practise in forest kindergartens.
The theoretical part defines the term project, presents the historical and theoretical contexts associated with the creation of the project method, and presents practical procedures for creating projects. The next part of the thesis describes the model of cooperative learning and provides information related to the application of cooperative teaching in pedagogical practice. The thesis describes the concept of forest kindergartens, where the research was carried out.
A mixed approach was applied in the practical part. The results of the quantitative research, carried out by a questionnaire survey among teachers, showed that teachers in forest kindegartens include the project method in a targeted manner. They see the main benefits in the overall development of the child's personality. The barriers are time management, team cooperation, and lack of skills in cooperative teaching.
The main focus of the research part of the work was devoted to qualitative research. Action research determined the degree of development of cooperative skills in children during four multi-day projects in a forest kindergarten. The results showed that the project method contributed to the development of cooperative skills in children in forest kindergartens in three monitored areas: task, social-interactional and reflective.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html