Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Informovanost rodičů vegansky se stravujících dětí a dospívajících o hlavních zásadách a rizicích veganské stravy
Thesis title in Czech: Informovanost rodičů vegansky se stravujících dětí a dospívajících o hlavních zásadách a rizicích veganské stravy
Thesis title in English: Parents of vegan children and adolescents awareness about the main principles and risks of vegan diet
Key words: veganství, děti, dětská výživa, dospívající, rizika veganství, informovanost, doporučení
English key words: veganism, children, children nutrition, adolescents, risks of vegan diet, awareness, recommendation
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: MUDr. Eliška Selinger
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.09.2021
Date of assignment: 23.09.2021
Date and time of defence: 10.06.2022 08:00
Date of electronic submission:28.04.2022
Date of proceeded defence: 10.06.2022
Course: Defense of Bachelor Thesis (B02367)
Reviewers: Mgr. Marina Heniková
 
 
 
Preliminary scope of work
Veganství je způsob života, založený na snaze vyloučit, případně co nejvíce omezit jakoukoliv formu využívání a týrání páchaného na zvířatech pro potřeby lidí. Z dietního hlediska vyjadřujeme pojmem veganství vylučování veškerých potravin živočišného původu z jídelníčku. Rostlinné stravování přináší nesporné zdravotní benefity, mohou se s ní však také pojit určitá rizika, kterých je nutné se vyvarovat. V posledních letech zájem o tento životní styl stoupá a stále častěji se s ním setkáváme i u dětí, a to i u těch nejmenších, které jsou zvláště náchylné ke zdravotním problémům plynoucích z dietních chyb.
Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V části teoretické jsou uvedeny informace o stravě v období těhotenství a laktace, v dětském věku a dospívání. Dále je pozornost věnována veganství, a to především z nutričního hlediska. Jsou představena možná rizika rostlinné stravy u dětí a doporučení a postoje zdravotnických organizací.
Hlavním cílem praktické části práce bylo zmapovat, jaké povědomí o zmíněných rizicích a doporučeních rodiče vegansky se stravujících dětí a dospívajících mají a zda se také v praxi doporučeními řídí. Dále jsem se zajímala o to, zda a jak probíhá komunikace na toto téma mezi rodiči a pediatry. Také jsem se zaměřovala na zdravotní stav vegansky se stravujících dětí a na skladbu jejich jídelníčků.
Informace byly získávány pomocí dotazníku, který byl šířen online formou a obsahoval 31 otevřených i uzavřených otázek. Výzkumu se zúčastnilo 67 rodičů vegansky se stravujících dětí. 52 z nich se též jako jejich potomek stravovalo vegansky.
Výsledky ukázaly, že většina rodičů se domnívá, že jejich znalosti v oblasti doporučení a rizik veganské stravy jsou na dobré úrovni. Většina z nich svoji domněnku potvrdila tím, že uvedla, která doporučení dodržují a s kterými riziky jsou seznámeni. Nadpoloviční většina rodičů seznámila pediatry s faktem, že se dítě stravuje vegansky, a většina z nich se setkala s neutrálně laděnou reakcí ze strany pediatra. Část rodičů, která lékaře o veganském stravování dítěte neinformovala, tak učinila z důvodu obav z negativní reakce, což se vzhledem k výsledkům jeví jako neopodstatněné. Pouze 21 % rodičů odpovědělo, že jejich dítě někdy trpělo zdravotním problémem souvisejícím s veganským stravováním. Nejčastěji uváděné potíže byly neprospívání, trávicí obtíže a deficit vitamínu B12. Po zhodnocení jídelníčků dětí se ukázalo, že pouze 29 % z nich neobsahuje dietní chyby a jsou tedy vhodně sestavené. Nejčastěji byl v jídelníčcích patrný nedostatek zdrojů vápníku. U kojenců a batolat často chyběly zdroje tuku, u dospívajících byl naopak problém s nedostatkem bílkovin. Téměř všechny jídelníčky obsahovaly dostatečné množství zeleniny, ovoce a obilovin, a také doplňky stravy s obsahem vitamínu D a B12.
Na závěr lze říct, že ačkoliv veganství u dětí běžně není doporučováno a má svá rizika, tak je zcela na místě se tomuto tématu věnovat a v této oblasti vzdělávat zdravotníky i laickou populaci, jelikož se dá předpokládat, že v budoucnu bude tento životní styl ještě více rozšířený napříč všemi věkovými kategoriemi.
Preliminary scope of work in English
Veganism is a way of life based on the effort to eliminate or reduce as much as possible any form of exploitation and abuse perpetrated on animals for human needs. From a dietary point of view, we use the term veganism to exclude all foods of animal origin from the diet. Plant-based diets bring indisputable health benefits, but there may also be certain risks that need to be avoided. In recent years, interest in this lifestyle has increased and we are increasingly encountering it among children, even the youngest, who are particularly prone to health problems resulting from dietary errors.
This work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains information about the diet during pregnancy and lactation, in childhood and adolescence. Furthermore, attention is paid to veganism, especially from a nutritional point of view. The possible risks of plant diets in children and the recommendations and attitudes of health organizations are presented.
The main goal of the practical part of the work was to map what awareness of the mentioned risks and recommendations parents of vegan-eating children and adolescents have and whether they also follow the recommendations in practice. I was also interested in whether and how communication on this topic between parents and pediatricians took place. I also focused on the health status of vegan-eating children and the composition of their diets.
The information was obtained through a questionnaire, which was spread online and contained 31 open and closed questions. The research involved 67 parents of vegan-eating children. 52 of them also ate vegans as their offspring.
The results show that most parents believe that their knowledge of the recommendations and risks of a vegan diet is good. Most of them confirmed their presumption by stating which recommendations they followed and which risks they were aware of. More than half of the parents introduced the pediatricians to the fact that the child ate vegan, and most of them encountered a neutral response from the pediatrician. Some parents who did not inform the doctor about the child's vegan diet did so due to fears of a negative reaction, which seems unfounded in view of the results. Only 21 % of parents answered that their child sometimes suffered from a health problem related to vegan eating. The most commonly reported problems were failure to thrive, indigestion and vitamin B12 deficiency. After evaluating the children's diets, it turned out that only 29 % of them do not contain dietary mistakes and are therefore properly compiled. The most common mistake in the menu was lack of calcium sources. Infants and toddlers often lacked fat sources, while adolescents often had a protein deficiency problem. Almost all diets contained sufficient amounts of vegetables, fruits and cereals, as well as dietary supplements containing vitamin D and B12.
In conclusion, although veganism is not commonly recommended for children and has its risks, it is entirely appropriate to address this issue and educate health professionals and the general population about this topic, as it can be assumed that in the future this lifestyle will still be more widespread across all age categories.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html