Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nové přístupy posuzování zneužití dominantního postavení ve vztahu k patentům na standardizovanou technologii v soutěžním právu EU
Thesis title in Czech: Nové přístupy posuzování zneužití dominantního postavení ve vztahu k patentům na standardizovanou technologii v soutěžním právu EU
Thesis title in English: New Approaches to Assessing Abuse of Dominant Position in relation to Standard Essential Patents in EU Competition Law.
Key words: patenty na standardizovanou technologii; zneužití dominantního postavení; soutěžní právo EU
English key words: Standard-Essential Patents; SEP; Abuse of Dominance; EU Competition Law
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of European Law (22-KEP)
Supervisor: doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.07.2021
Date of assignment: 28.07.2021
Confirmed by Study dept. on: 14.02.2022
Date and time of defence: 09.02.2022 11:00
Venue of defence: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 324, 324
Date of electronic submission:30.11.2021
Date of proceeded defence: 09.02.2022
Opponents: JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předkládaná diplomová práce se zabývá posuzováním zneužití dominantního postavení ve vztahu k patentům na standardizovanou technologii, jakožto globálně rozvíjejícímu se fenoménu posledních let. Ono posuzování zneužití dominantního postavení je zkoumáno v kontextu soutěžního práva EU, a to zejména s ohledem na recentní rozhodovací praxi Evropské komise a Soudního dvora EU.

Tato diplomová práce zkoumá, zda se evropské soutěžní právo blíží k nalezení pevného standardu v posuzování zneužití dominantního postavení soutěžitelů, kterým svědčí právo duševního vlastnictví z patentů na standardizovanou technologii. Tento pevný standard je blíže specifikován ve dvou rovinách. První rovinou je, zda v soutěžním právu EU je neochota vlastníka patentu na standardizovanou technologii poskytnout licenci k takovému patentu považována za zneužití dominantního postavení. V druhé rovině je analyzováno, za jakých okolností lze negatorní žalobu podanou vlastníkem patentu na standardizovanou technologii vůči nedobrověrnému nabyvateli licence považovat za zneužití jeho dominantní postavení.

Diplomová práce v 2. kapitole představuje zásadní pojmy, které souvisí s patenty na standardizovanou technologii a standardizací. Ve 3. a 4. kapitole je analyzována rozhodovací praxe Evropské komise a Soudního dvora EU, zejména s ohledem na recentní rozsudek Soudního dvora ve věci Huawei v. ZTE. V další kapitole jsou představeny přístupy posuzování zneužití dominantního postavení ve vztahu k patentům na standardizovanou technologii v kontextu vybraných jurisdikcí členských států EU. Zároveň je taktéž analyzováno relevantní soft-law Evropské komise.
Preliminary scope of work in English
The present thesis deals with the assessment of abuse of dominance in relation to a Standard-Essential Patents as a globally developing phenomenon of recent years. The assessment of abuse of dominance is examined in the context of EU competition law, in particular in the light of recent decision-making practice of the European Commission and the Court of Justice of the EU.

This thesis examines whether European competition law is close to finding a firm standard in assessing abuses of dominance by competitors who benefit from intellectual property rights from patents on standardised technology. This firm standard is specified in two ways. The first level is whether in EU competition law the unwillingness of the owner of the Standard-Essential Patent to license such a patent is considered as an abuse of a dominant position. On the second level, it analyses under which circumstances a negatory action brought by a Standard-Essential Patent owner against a licensee in bad faith can be considered as an abuse of his dominant position.

In Chapter 2, the thesis introduces key concepts related to Standard-Essential Patents and standardisation. Chapters 3 and 4 analyse the decision-making practice of the European Commission and the Court of Justice of the EU, in particular with regard to the recent Court of Justice judgment in Huawei v. ZTE. The next chapter presents approaches to assessing abuse of dominance in relation to patents on standardised technology in the context of selected EU Member State jurisdictions. It also analyses the relevant soft-law of the European Commission.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html