Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Lidé s mentálním postižením, aneb svět z jiného úhlu pohledu
Thesis title in Czech: Lidé s mentálním postižením, aneb svět z jiného úhlu pohledu
Thesis title in English: The world of mentally challenged people from a different perspective
Key words: lidé s mentálním postižením, kvalita života lidí s mentálním postižením, legislativa, vzdělání, trh práce, sexuální život, neziskové organizace
English key words: mentally challenged people, guality of their life, legislation, classification of retardation, education, work market, sexual life, non-governmental non-profit corporations,
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Supervisor: PhDr. Monika Válková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.07.2021
Date of assignment: 21.07.2021
Confirmed by Study dept. on: 21.07.2021
Date and time of defence: 20.06.2022 09:00
Date of electronic submission:06.05.2022
Date of proceeded defence: 20.06.2022
Opponents: PhDr. Miloslav Čedík
 
 
 
Guidelines
Popsat legislativu popisujíci danou problematiku.
Osvětlit pojem mentální retardace.
Informovat o vzdělávání a zaměstnávání lidí s mentálním postižením.
Zaměřit se na problematiku sexuality lidí s mentálním postižením.
Popsat jednotlivé pobytové i volnočasové služby pro klienty s mentálním postižením.
Zmínit metody práce s mentálně postiženými klienty.
References
Knižní zdroje
· BENDOVÁ, P., ZIKL, P.Dítě s mentálním postižením ve škole. GRADA, 2011, ISBN: 978-80-247-7702-3

· BERNOLDOVÁ, Jana, STRNADOVÁ, Iva, ADAMĆÍKOVÁ, Zdeňka.Ženy s mentálním postižením v roli matek. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, ISBN 978-810-7603-052-7

· CHARVÁTOVÁ, Dagmar.Metody sociální práce. Státní pedagogické nakladatelství 1990, ISBN 9788004239923

· MAHROVÁ, G, VENGLÁŘOVÁ, M. a kol.,Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním. GRADA 2008; ISBN 978-80-247-2138-5

· MATOUŠEK, Oldřich a kol.Metody a řízení sociální práce, Portál, s. r. o., Praha 2003, ISBN 80-7178-548-2

· REKTOŘÍK, Jaroslav, HYÁNEK Vladimír, ŠKARABELOVÁ Simona, LUKÁŠOVÁ Růžena, WINKLER Jiří, JURAJDOVÁ Hana, FOJTÍKOVÁ Jarmila a PROUZOVÁ Zuzana.Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí vydán. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN-978-80-86929-54

· VALENTA, M, MICHALÍK, J., LEČBYCH M., a kol.,Mentální postižení, GRADA, 2018, ISBN 978-80-271-0378-2

· THOROVÁ K., JUN, H.,Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem, Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O. S., 2012, ISBN: 978-80-87690-08-6

Zákony, vyhlášky a jiné legislativní dokumenty
· Sdělení č. 209/1992 Sb. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. Dostupné z: http:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-209

· Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/historie/umluva.pdf

· Sdělení č. 10/2010 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Dostupné z:10/2010 Sb. m. s. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (zakonyprolidi.cz)
· Série Evropských úmluv – č. 164,ÚMLUVA NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV A DŮSTOJNOSTI LIDSKÉ BYTOSTI V SOUVISLOSTI S APLIKACÍ BIOLOGIE A MEDICÍNY. Dostupné z:https://www.lf3.cuni.cz/3LF-426-version1-umluva_o_lidskych_pravech_a_biomedicine.pdf
· Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Dostupné z:Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (mpsv.cz)
· 32000L0078;Úřední věstník L 303, 02/12/2000 S. 0016 – 0022. Směrnice Rady 2000/78/ES. Dostupné z: https://eur.lex.europa.eu/legal.context/cs/ALL/?uri=CELEX 32000L0078
· Zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast4

· Zákon o sociálních službách. Dostupné z:https://www.spmpcr.cz/pro-rodinu/legislativa/zakon-o-socialnich-sluzbach/

· Zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

· Zákon č. 227/1997 Sb.,o nadacích a nadačních fondech. Dostupné z:526/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zakonyprolidi.cz)
· Zákon č. 248/1995 Sb.,o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.Dostupné z:248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech (zakonyprolidi.cz)
· Zákon č. 435/2004 Sb. ze dne 13. května 2004,o zaměstnanosti. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cz/2004-455
· Zákon č. 561/2004 Sb. (ve znění k 1. 2. 2022), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem -ode-dne-1-2-2022/

· Zákony k problematice zdravotního postiženíZveřejněno uživatelemPavlína Jiráková. Dostupné zhttps://www.alfabet.cz/legislativa/zakony-k-problematice-zdravotniho-postizeni/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html