Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Zkušenosti učitelek v českých mateřských školách s metodou Persona Dolls
Thesis title in Czech: Zkušenosti učitelek v českých mateřských školách s metodou Persona Dolls
Thesis title in English: Experiences of Teachers in Czech Nursery Schools with the Persona Dolls Method
Key words: Persona Dolls, protipředsudková výchova, mateřská škola, prosociální chování, multikulturní výchova
English key words: Persona Dolls, Anti-Bias education, Kindergarten, prosocial behaviour, multicultural education
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.06.2021
Date of assignment: 28.06.2021
Date and time of defence: 23.05.2022 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R010B, 010B, přízemí, u vrátnice
Date of electronic submission:16.04.2022
Date of proceeded defence: 23.05.2022
Course: Diploma Thesis (OSZD005PP)
Reviewers: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce má za cíl zmapovat zkušenosti učitelek v mateřských školách, které pracují s metodou Persona Dolls. Metoda je již řadu let implementovaná v mateřských školách v ČR. V zahraničí patří již k základnímu spektru metod, které jsou využívány předškolními zařízeními pro realizaci protipředsudkové výchovy. Cílem práce je zjistit, jaké zkušenosti s metodou mají učitelky mateřských škol, které prošly certifikovaným kurzem této metody a využívají či využívaly tuto metodu v pedagogické praxi MŠ.
Teoretická část poskytuje základní východiska pro realizaci výzkumného šetření. Budou zpracovány klíčové informace o metodě Persona Dolls a o jejím vzniku ve světě a příchodu do České republiky. Dále bude zpracován historicky - sociální kontext rozmanitosti české společnosti se zaměřením na 20. století. Bude zpracovaná širší teoretický rámec k problematice protipředsudkové výchovy a její pozici v některých legislativních dokumentech. Empirická část bude metodou rozhovorů zjišťovat, jak učitelky hodnotí své zkušenosti s metodou Persona Dolls v českých mateřských školách. Jak své zkušenosti charakterizují, jaké spatřují přínosy, rizika, překážky a doporučení v práci s touto metodou. Výzkumnou metodou je rozhovor, který sbírá výpovědi od deseti pedagogů, kteří prošli akreditovaným kurzem pro práci s Persona Dolls.
References
FELCMANOVÁ, Alena a kol. Persona Dolls – panenky s osobností. Jak rozvíjet prosociální postoje dětí. Praha: Člověk v tísni, o.p.s., Vzdělávací program Varianty, 2015. ISBN 978-80-87456-62-0.
GARDNER, Paul. Strategies and Resources for Teaching and Learning in Inclusive Classrooms. London: David Fulton Publishers, 2002. ISBN 9781853467110.
MOREE, Dana, JANSKÁ, Iva, ed. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3.
MOREE, Dana. Základy interkulturního soužití. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262- 0915-7.
PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-502-2.
SPARKS-DERMAN, Louise a Julie EDWARDS OLSEN. Anti-Bias Education for Young Children and Ourselves. USA, 2010. ISBN 978-1-928896-67-8.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá protipředsudkovou výchovou a metodou Persona Dolls. Cílem práce je zmapovat zkušenosti učitelek v českých mateřských školách, které pracují s metodou Persona Dolls a které absolvovaly akreditovaný dlouhodobý kurz Persona Dolls. Teoretická část se zaměřuje na historicko – sociální kontext rozmanitosti v České republice ve 20. století, protipředsudkovou výchovu a principy a vznikem metody Persona Dolls ve světě a v České republice. Praktická část zjišťuje, jaké mají učitelky zkušenosti s metodou. Konkrétně jaké spatřují přínosy, rizika a překážky při implementaci metody v předškolním vzdělávání a jaká doporučení z toho plynou. Pro sběr dat byla využita metoda rozhovoru s deseti absolventkami kurzu Persona Dolls. Analýzou rozhovorů se podařilo získat odpovědi na kladené výzkumné otázky a zformulovat doporučení, která vyplynula z daných rozhovorů.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis deals with anti-bias education and the Persona Dolls method. The aim of the thesis is to map the experience of teachers in Czech kindergartens who work with the Persona Dolls method and who have completed an accredited long-term Persona Dolls course. The theoretical part focuses on the historical and social context of diversity in the Czech Republic in the 20th century, anti-bias education and the principles and emergence of the Persona Dolls method in the world and in the Czech Republic. The practical part finds out what experience teachers have with the method. Specifically, what do they see as the benefits, risks and obstacles in implementing the method in preschool education and what recommendations do they make. For data collection, an interview method was used with ten graduates of the Persona Dolls course. By analyzing the interviews, it was possible to obtain answers to the research questions posed and to formulate recommendations that emerged from the interviews.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html