Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
The Use of Documentary Films in English Language Lessons with High School Students
Thesis title in Czech: Využití dokumentárního filmu ve výuce anglického jazyka na středních školách
Thesis title in English: The Use of Documentary Films in English Language Lessons with High School Students
Key words: Dokumentární filmy, cíle vzdělávání, cíle výuky anglického jazyka, multimediální výuka, autentický input, komunikační kompetence, materiály pro výuku angličtiny.
English key words: Documentary films, aims of education, aims of English teaching, multimedia learning, authentic input, communicative competence, ESL educational materials
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Supervisor: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.06.2021
Date of assignment: 11.07.2021
Date and time of defence: 17.09.2021 09:00
Venue of defence: Celetná 13, Praha 1, C203/C3, 33 míst u lavice + 4 místa židličky se "stolečkem"
Date of electronic submission:11.07.2021
Date of proceeded defence: 17.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D.
 
 
 
References
Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics 1 (1), 1-47.
Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press.
Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2011). E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (3rd ed.). San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
Cruse, E. (2007). Using Educational Video in the Classroom: Theory, Research and Practice Multimodal Learning Styles Dual-channel Learning Motivation and Affective Learning.
Cuban, L. (2004). Teachers and Machines: the Classroom Use of Technology since 1920. Teachers College Press.
Gardner, H. (2004). Frames of Mind: the Theory of Multiple Intelligences. Basic Books.
Hymes, D. H. (1972). On Communicative Competence. In Pride, J. B., & Holmes, J. (Eds.), Sociolinguistics, 269-293. Baltimore, USA: Penguin Education, Penguin Books Ltd.
Krashen, S. D. (1986). Principles and practice in second language acquisition. Pergamon.
Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals ; handbook 2: Affective domain. Longmans.
Little, D. (2018). Common European framework of reference for languages. The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching, 1-6. doi:10.1002/9781118784235.eelt0114
Lo Bianco, T. (2000). Multiliteracies and multilingualism. In B. Cope & M. Kalantzis (Eds.), Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures. Melbourne: Macmillan
Lonergan, J. (1984). Video in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
Marshall, J. M. (2002). Learning with technology: Evidence that technology can, and does, support learning. San Diego, Calif.
Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.
Morley, H. J. & Mary S. L. (1971). THE USE OF FILMS IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE1.” Language Learning, vol. 21, no. 1, pp. 117–117., doi:10.1111/j.1467-1770.1971.tb00495.x.
MŠMT ČR. https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vydani-aktualizovanych-rvp-pro-gymnazia.
Nunan, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge, UK: Cambridge University Press
Oxford, R. (2001). Integrated skills in the ESL/EFL classroom. ERIC Digest, EDO-FL
Plass, J. L., & Jones, L. C. (2005). Multimedia learning in second language acquisition. In R. E.
Roberts, R. E. G. (1972). Aims and Objectives in Language Teaching. ELT Journal, XXVI(3), 224–229. https://doi.org/10.1093/elt/xxvi.3.224
Royce, T. (2013). Multimodal Communicative Competence in Second Language Contexts. New Directions in the Analysis of Multimodal Discourse, 2013, pp. 363–392., doi:10.4324/9780203357774-17.
Savignon, S. J. (1972). Communicative competence: An experiment in foreign language teaching. Philadelphia: The Center for Curriculum Development
Schnotz, W. (2005). An Integrated Model of Text and Picture Comprehension. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, edited by Richard Mayer, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, pp. 49–70. Cambridge Handbooks in Psychology.
Schnotz, W., & Baadte, C. (2008). Understanding multimedia documents. doi:10.1007/978-0-387-73337-1
Sherman, J. (2010). Using Authentic Video in the Language Classroom. Cambridge University Press.
Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory in perspective. Cognitive Load Theory, 237-242. doi:10.1007/978-1-4419-8126-4_18
Vyčichlová, V., Šnokhousová, V., Rozum, F., Valouch, D., & Součková, L. (2015). Dokumentární film ve výuce: Jeden svět na školách: VŠ skripta. Praha: Člověk v tísni, o.p.s.
Woottipong, K. (2014). Effect of using video materials in the teaching of listening skills for university students. International Journal of Linguistics, 6(4), 200-212.
Wright, A. (1986). Visual Materials for the Language Teacher. Longman.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá využitím dokumentárního filmu v hodinách anglického jazyka na střední škole. Práce se skládá z teoretické a praktické části, která je dále rozdělena na didaktickou a výzkumnou část. Teoretická část sestává ze čtyř hlavních témat: předmět a cíle současného vzdělávání a výuky angličtiny, použití multimédií ve výuce, autentické materiály ve výuce angličtiny a dokumentární film jako didaktická pomůcka. Na základě eklektické kombinace získaných teoretických poznatků, výukových přístupů a metod byly ve druhé – didaktické části práce, navrženy tři výukové materiály založené na dokumentárních filmech. Tyto materiály obsahují pracovní listy pro studenty, instrukce pro učitele, interaktivní prezentace pro online verzi výuky a další přídavné materiály do hodin angličtiny. Praktická část přinese testováním a hodnocením navržených materiálů odpovědi na výzkumné otázky a cíle výzkumu.
Na základě testování navržených výukových materiálů v hodinách anglického jazyka je hlavním cílem práce zjistit, zda je dokumentární film a hodiny na něm založené efektivní pro výuku angličtiny (kde je pro nás hlavním kritériem to, zda vedou k naplnění obecných cílů jazykového vzdělávání a vzdělávání obecně) a jaké jsou hlavní výhody těchto hodin. Data získaná pro praktickou část této práce jsou založena na zpětné vazbě od respondentů ze skupiny testujících učitelů a jejich studentů. Vedlejším výstupem je sada doporučení pro implementaci dokumentárních filmů do hodin angličtiny, definovaná s přihlédnutím na data z dotazníkového šetření a skupinové diskuse se učiteli mající zkušenost s touto formou výuky. V obecnější rovině se tato práce pokusí rozšířit povědomí o dokumentárních filmech jako nekonvenční didaktické pomůcce a inspirovat učitele angličtiny k jejímu využití ve vlastních hodinách.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis focuses on the use of documentary films in English lessons with secondary school students. It consists of theoretical and practical part; this being further divided into didactic and research part. The theoretical part covers four main areas: aims of current education and language teaching, multimedia in teaching, authentic materials in English lessons, and documentary films as a didactic tool. By an eclectic combination of the most suitable findings, approaches and methods from these areas, three complex educational materials based on documentaries were constructed for English lessons. These materials contain worksheets for students, instructions for teachers, presentations for online teaching, and a set of additional sheets and present a ready-to-use tool for English classes. In the practical part, design of the materials is described, along with their subsequent evaluation by experienced English teachers.
Based on the materials design and evaluation, the overall aim of this thesis is to find out whether documentary films and lessons based on them are effective for English language teaching (where the main criterion is whether they lead to fulfilling the aims of language teaching and current educational aims in general) and what their main benefits are. The data collected are based on feedback from two groups of respondents: teachers who tested the materials and their students. Subsequently, with regard to a focus group discussion with the teachers, suggestions on how to implement documentary films in English lessons effectively will be provided as a secondary outcome. On a general level, we hope this will lead to raising awareness of documentary films as an unconventional tool and inspire English teachers to use documentaries in their own classes.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html