Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Politiky městských částí hl. m. Prahy k předluženým domácnostem ohroženým ztrátou bydlení a jejich implementace
Thesis title in Czech: Politiky městských částí hl. m. Prahy k předluženým domácnostem ohroženým ztrátou bydlení a jejich implementace
Thesis title in English: Policies of the Prague districts to indebted households at risk of loss of housing and their implementation
Key words: bydlení, bytová politika, obecní byty, předlužení, dluhy, nájemné, městské části hl. m. Prahy, implementace
English key words: housing, housing policy, municipal flats, indebtedness, debt, rent, Prague districts, implementation
Academic year of topic announcement: 2020/2021
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: Mgr. Lucie Trlifajová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.04.2021
Date of assignment: 12.04.2021
Date and time of defence: 15.06.2022 09:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK212, 212, Malá učebna, 2.patro
Date of electronic submission:27.04.2022
Date of proceeded defence: 15.06.2022
Reviewers: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
 
 
 
URKUND check:
References
Hegedüs, József, Martin Lux a Nóra Teller (eds.) Social Housing in Transition Countries. New York, London: Routledge, 2013.
Juhila, Kirsi, Suvi Raitakari a Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins
of Welfare Services. New York: Routledge, 2017.
Lux, Martin a Martina Mikeszová. Property Restitution and Private Rental Housing in Transition: The Case of the Czech Republic. Housing Studies, 2012; 27 (1): 77–96.
Lux, Martin a Martina Mikeszová. The Role of a Credit Trap on Paths to Homelessness in the Czech Republic. Journal of European Social Policy, 2013; 23 (2): 210-223.
Mikeszová, Martina. Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Závěrečná zpráva z aktivity A1001. Praha: 2010 [cit. 2020-06-07]. Dostupné z: http://www.disparity.cz/data/USR_048_DEFAULT/zprava_a1001_2.pdf
Mikeszová, Martina, Martin Lux a Anne Morisseau. Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného – regionální perspektiva. Sociologický časopis, 2009; 45 (2): 315-343.
Ochrana, František, Milan Jan Půček a David Špaček. Veřejná správa. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2015.
Padgett, Deborah, Benjamin Henwood a Sam Tsemberis. Housing First: Ending Homelessness, Transforming Systems, and Changing Lives. New York: Oxford University Press, 2016.
Peeters, Rik. Manufacturing Responsibility: The Governmentality of Behavioural Power in Social Policies. Social Policy & Society, 2019; 18(1): 51–65.
Potůček, Martin et al. Public Policy. Praha: Karolinum, 2017.
United Nations (UN). Fact Sheet No.21, The Human Right to Adequate Housing. ? [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://www.un.org/ruleoflaw/files/FactSheet21en.pdf
Vágnerová, Marie, Ladislav Csémy a Jakub Marek. Homelessness Among Young People in Prague : A Narrative Analysis of Developmental Trajectories. Praha: Karolinum, 2014. eBook.

European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA). Homelessness and Homeless Policies in Europe: Lessons from Research. 2010. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://www.feantsa.org/en/about-us/faq, Useful Resources.
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 – 2025. 2015 [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/images/soubory/Koncepce_socialniho_bydleni_CR_2015-2025.pdf
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Analýza bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti. 2017 [cit. 2020-06-07]. Dostupné z: https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/analyza_bydleni_a_realitniho_trhu_po_zohledneni_pripominek.pdf
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech hl. m. Prahy. 2019 [cit. 2020-08-22]. Dostupné z: https://www.praha.eu/file/3001849/stav_vyvoj_obecniho_bytoveho_fondu_v_mc_prahy_f.pdf
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Fenomén Airbnb a jeho dopady v kontextu hl. m. Prahy. 2018 [cit. 2020-06-07]. Dostupné z: https://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/bydleni_realitni_trh/fenomen_airbnb_a_jeho_dopady_v_kontextu_hl.m.prahy.pdf
Platforma pro sociální bydlení a LUMOS. Zpráva o vyloučení z bydlení za rok 2018. ? [cit. 2020-03-15]. Dostupné z: https://socialnibydleni.org/wp-content/uploads/2019/04/Zpr%C3%A1va-o-vylou%C4%8Den%C3%AD-z-bydlen%C3%AD-za-rok-2018.pdf
Český statistický úřad. 6. Domácnosti a bydlení. 2018. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-muzi-v-hl-m-praze-2018.
Český statistický úřad. Příjmy a životní podmínky domácností - 2019. 2020. [cit. 2020-04-06]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-2019.
webové stránky hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat bytovou a sociální politikou pražských městských částí vůči zadluženým domácnostem a její implementací. Zvláštní pozornost bude věnována prevenci a řešení dluhů na nájemném. S využitím konceptu responsibilizace budou kriticky zkoumány přístupy a postupy městských částí související s dluhy na nájemném a domácnostmi ohroženými předlužením a ztrátou bydlení. Údaje z dotazníkového šetření a rozhovory umožní zkoumat rozdíly mezi jednotlivými městskými částmi a identifikovat možné příčiny těchto rozdílů. Na příkladu pražských městských částí má tento výzkum za cíl poskytnout zhodnocení mechanismů, jejichž prostřednictvím je na úrovni obcí přidělována odpovědnost v kontextu bydlení.
Preliminary scope of work in English
The thesis will examine housing and social policies of the Prague districts towards indebted households and their implementation. Particular attention will be paid to prevention and handling of rent arrears. Making use of the responsibilisation framework, the approaches and procedures of municipalities related to rent arrears and the households at risk of over-indebtedness and loss of housing will be critically examined. Survey data and interviews will enable examination of differences between districts and identification of possible causes of these differences. On the example of Prague districts, this research aims to provide an assessment of mechanisms through which responsibility is assigned in the housing context at the municipal level.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html